Médiakommunikáció laboratórium

A tantárgy angol neve: Media Telecommunications Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2007. december 5.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Médiainformatika szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT5321 9. 2/0/0/f 3 3/3
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Heszberger Zalán

egyetemi tanársegéd

TMIT

 

 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban ill. a Médiainformatika szakirány keretében oktatott tantárgyak.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintű elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat az Önálló Laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató programozott "mérések"-ből áll.

8. A tantárgy részletes tematikája

A félév során minden hallgató programozott méréseket végez el az alábbi ütemezésben:

1. hét: jelentkezés a programozott mérésekre

2-13. hét: az alábbi "Mérések" elvégzése:

ˇ Távmenedzsment

ˇ Média vízjelzés

ˇ Adatbányászat

ˇ Alkalmazás szintű hálózati protokoll tervezése

ˇ Egyenrangú (P2P) hálózat létrehozása

ˇ Alkalmazás szintű többesadás

14. hét: pótmérések, félév zárása.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tantárgy lebonyolítása 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A 8. pontban felsorolt hat különböző programozott mérést minden hallgatónak sikeresen el kell végeznie. A mérésekhez két fős mérő csoportokba kell előzetesen jelentkezni az első oktatási hét során az erre szolgáló elektronikus (web alapú) rendszeren a http://labor.tmit.bme.hu oldalon. A jelentkezéshez regisztráció szükséges melynek során login-ként a neptun kódot, névként pedig a teljes nevet kell kötelezően megadni.

A mérésekre előzetesen készülni kell a mérésekhez elektronikus formában (http://labor.tmit.bme.hu) biztosított segédletekből. Ezen anyagokról tájékoztatást a kijelölt mérésvezetőktől lehet kérni a mérést megelőzően. A felkészülést a mérés kezdetén a mérésvezetők a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrzik. Amennyiben a feltett 5 tesztkérdésre adott tökéletes válaszok száma 2 vagy ennél kevesebb, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

A mérés során a mérési utasításban vagy a mérésvezető által kötelezően előírt feladatokat el kell végezni, az elvégzett mérési eredményekről (elektronikusan dokumentált) jegyzőkönyvet kell készíteni. Fakultatív mérési feladatok is végezhetőek a jobb osztályzat elérése érdekében. A mérés végén a mérésvezető a mérés elvégzését aláírással igazolja.

A mérésekről elkészítendő jegyzőkönyv – ha a mérésvezető másképp nem rendelkezik – Microsoft Word formátumban és vírusmentesen adandó be a mérés végén, kivételes esetben az azt követő hét végéig (pótmérés esetén aznap) elektronikusan (e-mail-ben) a mindenkori mérésvezetőnek. A megadottól eltérően beadott jegyzőkönyvet a mérésvezetők nem értékelnek és az adott mérés eredménytelennek számít.

A félév során a tantárgyfelelős ill. a mérésvezetők által kihirdetésre kerülő információk (esetleges mérési időpont módosítás, mérés anyagával vagy elvárt követelményével kapcsolatos információk stb.) a http://labor.tmit.bme.hu oldalon tekinthetők meg. A tárgy problémamentes lebonyolításához a félév során ezen oldal (legalább heti) rendszerességgel történő ellenőrzése alapvetően szükséges, az ilyen jellegű figyelmetlenségekből adódó mulasztás kifogásként nem fogadható el.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A félév zárásának módja: gyakorlati jegy.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a hat különböző programozott mérés sikeres elvégzése ill. az ehhez kapcsolódó, a 9. pontban leírt év elején történő regisztrációs/jelentkezési ill. rendszeres �hírkövetési� folyamat megfelelő elvégzése.

  • Egy mérésre adott osztályzat meghatározásának módja az alábbiak szerint történik:

Az alap osztályzat, melyet a hallgató akkor kap, ha a megadott összes kötelező mérési pontot a jegyzőkönyvében megfelelően dokumentáltan elvégezte, és a tesztkérdésekre adott válaszai hibátlanok, vagy egy hibát tartalmaznak: közepes.

Az alap osztályzatot javító tényezők:

- a mérési eredmények kiértékelése: +1 jegy

- fakultatív mérési feladat(ok) elvégzése: +1 jegy

Az alap osztályzatot rontó tényezők:

- hibás, vagy hiányzó mérési eredmények: -1 jegy

- a tesztkérdésekre adott kettő hibás válasz: -1 jegy

Minden hallgató egy sikertelen mérést (pl. hiányzás esetén) pótolhat vagy javíthat pótmérés jelleggel, melyre kizárólag a szorgalmi időszakban, a mérésvezető által erre kijelölt alkalommal nyújtunk lehetőséget.

A félévvégi jegyet az összes mérés osztályzatainak számtani átlaga adja, a feles osztályzatok lefelé kerekítésével (tehát pl. 4,50 még jó minősítésnek számít.)

b. A vizsgaidőszakban:

-

c. Elővizsga:

-

11. Pótlási lehetőségek

A félév során egy mérés pótlására (pótmérési díj befizetése ellenében) van lehetőség. A pótmérés időpontja a mérésvezetővel való alkalmi egyeztetés útján történik.

12. Konzultációs lehetőségek

Az adott méréssel kapcsoltban az azt mérető mérésvezető nyújt konzultációs lehetőséget.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A mérésekhez mérési segédletek és utasítások állnak rendelkezésre elektronikus formában a tárgy honlapján a http://labor.tmit.bme.hu oldalon, melyekben szerepel a releváns ajánlott irodalom listája.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

 

Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

18

Felkészülés zárthelyire

6

Házi feladat elkészítése

6

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

17

..

 

Vizsgafelkészülés

 

Összesen

75

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Henk Tamás

egyetemi docens

TMIT

Dr. Heszberger Zalán

egyetemi tanársegéd

TMIT