Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  IP hálózatok és alkalmazások vizsgálata

  A tantárgy angol neve: Investigation of IP Networks and Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Internet és infokommunikációs

  alkalmazásai szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT5318 9 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Molnár Sándor

  Egyetemi docens

  Távközlési és Médiainformatikai Tsz.

  Maricza István

  Tudományos s. munkatárs

  Távközlési és Médiainformatikai Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat a modern analízis technikákat a szükséges elméleti háttérrel együtt, melyekkel a modern IP hálózatok analízise és tervezése végrehajtható. A tárgy hangsúlyt fektet az elméleti matematikai módszerek ismertetésére, és egyúttal a gyakorlati alkalmazhatóságukra is. Számos példa kerül bemutatásra elsősorban az IP hálózatok forgalmának analízise, modellezése, teljesítményelemzése és a kapcsolódó tervezési és alkalmazási kérdéseinek bemutatására. A tárgy célja az is, hogy előkészítse a tanulmányaiban az adott területen tovább tanulni és kutatni kívánó hallgatók majdani doktoranduszi kutatási tevékenységét, így a példákat és esettanulmányokat a legizgalmasabb nemzetközi kutatási témák közül válogatjuk.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Valószínüségszámítási és statisztikai összefoglaló

  Pontfolyamatok leírásának alapjai

  Forgalmi modellek (Poisson, felújítási folyamatok, stb)

  Alapvető sorbanállási modellek IP hálózatokra

  Internet forgalom mérése, vizsgálata és modellezése

  QoS eljárások Internet forgalommenedzsmentre

  Hívásengedélyező eljárások

  Internet forgalomszabályozás vizsgálata

  TCP és modellezése

  Internet hálózatok teljesítőképességi analízise

  Statisztikai és szimulációs szoftverek.

  Alkalmazások vizsgálata

  Esettanulmányok

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  a) Szorgalmi időszakban:

  A félév folyamán egy zárthelyi kerül megírásra, melynek sikeres teljesítése a vizsgára bocsátás feltétele.

  b) Vizsgaidőszakban:

  Írásbeli vagy szóbeli áttekintő vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek

  Az előadókkal megbeszélve szóbeli beszámoló.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal történt egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. D. R. Cox, P. A. W. Lewis: The Statistical Analysis of Series of Events, John Wiley & Sons, 1966.

  2. Leonard Kleinrock: Sorbanállás-kiszolgálás, Műszaki Könyvkiadó, 1979.

  3. Stevens: TCP/IP Illustrated, 1995.

  4. Válogatott konferencia és folyóiratpublikációk a téma aktuális irodalmából.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  25

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  5

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Molnár Sándor

  Egyetemi docens

  TMIT

  Maricza István

  Tud. smtrs.

  TMIT