Információs rendszertervezés laboratórium

A tantárgy angol neve: Information Systems Design Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Infokommunikációs szolgáltatások szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT5303 9. 0+2g+0 2.5 3/3
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban ill. az Infokommunikációs szolgáltatások szakirány keretében oktatott tantárgyak.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintű elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat az Önálló Laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató programozott "mérések"-ből áll.

8. A tantárgy részletes tematikája

A félév során minden hallgató programozott méréseket végez el az alábbi ütemezésben:

1.hét: jelentkezés a programozott mérésekre

2-11. hét: az alábbi "Mérések" elvégzése:

ˇ Online újság szerkesztése 1.

ˇ Online újság szerkesztése 2.

ˇ Projektmenedzsment

ˇ Távközlési piacszimuláció

ˇ Ismerkedés a PLASMA hálózatszimulátor programmal

12-13. hét: pótmérések, félév zárása.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tantárgy lebonyolítása 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A 7. pontban felsorolt öt különböző programozott mérést minden hallgatónak el kell sikeresen végeznie. A mérésekhez két fős mérő csoportokba az erre szolgáló nyomtatványon előzetesen jelentkezni kell az első oktatási hét során.

A mérésekre előzetesen készülni kell a mérésekhez elektronikus formában vagy a laborban nyomtatott formában rendelkezésre álló mérési utasítások és segédletek alapján. Ezen anyagokról tájékoztatást a kijelölt mérésvezetőktől kell kérni a mérést megelőzően. A felkészülést a mérés kezdetén a mérésvezetők a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrzik. Amennyiben a feltett 5 tesztkérdésre adott helyes válaszok száma 2 vagy ennél kevesebb, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

A mérés során a mérési utasításban vagy a mérésvezető által kötelezően előírt feladatokat el kell végezni, az elvégzett mérési eredményekről (elektronikusan dokumentált) jegyzőkönyvet kell készíteni. Fakultatív mérési feladatok is végezhetőek a jobb osztályzat elérése érdekében. A mérés végén a mérésvezető a mérés elvégzését aláírással igazolja.

A mérésekről elkészítendő jegyzőkönyv Word for Windows 2.0 vagy 6.0 formátumban és vírusmentesen adandó be a mérés végén kivételes esetben az azt követő hét végéig (pótmérés esetén aznap) elektronikusan (e-mail-ben) a mindenkori mérésvezetőnek; a megadottól eltérően beadott jegyzőkönyvet a mérésvezetők nem értékelnek és az adott mérés eredménytelennek számít.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A félév zárásának módja: gyakorlati jegy.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az öt különböző programozott mérés sikeres (nem-elégtelen) elvégzése.

Egy mérésre adott osztályzat meghatározásának módja a következő. Az alap osztályzat, melyet a hallgató akkor kap, ha a megadott összes kötelező mérési pontot a jegyzőkönyvében megfelelően dokumentáltan elvégezte, és a tesztkérdésekre adott válaszai hibátlanok, vagy egy hibát tartalmaznak: közepes.

Az alap osztályzatot javító tényezők:

- a mérési eredmények kiértékelése: +1 jegy

- fakultatív mérési feladat(ok) elvégzése: +1 jegy

Az alap osztályzatot rontó tényezők:

- hibás, vagy hiányzó mérési eredmények: -1 jegy

- a tesztkérdésekre adott kettő hibás válasz: -1 jegy

Minden hallgató egy eredménytelen (elégtelen) mérést pótméréssel pótolhat, erre kizárólag a szorgalmi időszakban, az erre szolgáló alkalommal nyújtunk lehetőséget.

A félévvégi jegyet az összes eredményes (nem-elégtelen) mérés osztályzatainak számtani átlaga adja, a szokásos kerekítéssel.

b. A vizsgaidőszakban:

-

c. Elővizsga:

-

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A mérésekhez mérési segédletek és utasítások állnak rendelkezésre, melyekben szerepel a releváns ajánlott irodalom listája.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Henk Tamás

docens

TTT

Heszberger Zalán

tud.smts.

TTT