Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Információs rendszertervezés laboratórium

  A tantárgy angol neve: Information Systems Design Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Infokommunikációs szolgáltatások szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT5303 9. 0+2g+0 2.5 3/3
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban ill. az Infokommunikációs szolgáltatások szakirány keretében oktatott tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintű elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat az Önálló Laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató programozott "mérések"-ből áll.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév során minden hallgató programozott méréseket végez el az alábbi ütemezésben:

  1.hét: jelentkezés a programozott mérésekre

  2-11. hét: az alábbi "Mérések" elvégzése:

  ˇ Online újság szerkesztése 1.

  ˇ Online újság szerkesztése 2.

  ˇ Projektmenedzsment

  ˇ Távközlési piacszimuláció

  ˇ Ismerkedés a PLASMA hálózatszimulátor programmal

  12-13. hét: pótmérések, félév zárása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy lebonyolítása 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A 7. pontban felsorolt öt különböző programozott mérést minden hallgatónak el kell sikeresen végeznie. A mérésekhez két fős mérő csoportokba az erre szolgáló nyomtatványon előzetesen jelentkezni kell az első oktatási hét során.

  A mérésekre előzetesen készülni kell a mérésekhez elektronikus formában vagy a laborban nyomtatott formában rendelkezésre álló mérési utasítások és segédletek alapján. Ezen anyagokról tájékoztatást a kijelölt mérésvezetőktől kell kérni a mérést megelőzően. A felkészülést a mérés kezdetén a mérésvezetők a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrzik. Amennyiben a feltett 5 tesztkérdésre adott helyes válaszok száma 2 vagy ennél kevesebb, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés során a mérési utasításban vagy a mérésvezető által kötelezően előírt feladatokat el kell végezni, az elvégzett mérési eredményekről (elektronikusan dokumentált) jegyzőkönyvet kell készíteni. Fakultatív mérési feladatok is végezhetőek a jobb osztályzat elérése érdekében. A mérés végén a mérésvezető a mérés elvégzését aláírással igazolja.

  A mérésekről elkészítendő jegyzőkönyv Word for Windows 2.0 vagy 6.0 formátumban és vírusmentesen adandó be a mérés végén kivételes esetben az azt követő hét végéig (pótmérés esetén aznap) elektronikusan (e-mail-ben) a mindenkori mérésvezetőnek; a megadottól eltérően beadott jegyzőkönyvet a mérésvezetők nem értékelnek és az adott mérés eredménytelennek számít.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév zárásának módja: gyakorlati jegy.

  A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az öt különböző programozott mérés sikeres (nem-elégtelen) elvégzése.

  Egy mérésre adott osztályzat meghatározásának módja a következő. Az alap osztályzat, melyet a hallgató akkor kap, ha a megadott összes kötelező mérési pontot a jegyzőkönyvében megfelelően dokumentáltan elvégezte, és a tesztkérdésekre adott válaszai hibátlanok, vagy egy hibát tartalmaznak: közepes.

  Az alap osztályzatot javító tényezők:

  - a mérési eredmények kiértékelése: +1 jegy

  - fakultatív mérési feladat(ok) elvégzése: +1 jegy

  Az alap osztályzatot rontó tényezők:

  - hibás, vagy hiányzó mérési eredmények: -1 jegy

  - a tesztkérdésekre adott kettő hibás válasz: -1 jegy

  Minden hallgató egy eredménytelen (elégtelen) mérést pótméréssel pótolhat, erre kizárólag a szorgalmi időszakban, az erre szolgáló alkalommal nyújtunk lehetőséget.

  A félévvégi jegyet az összes eredményes (nem-elégtelen) mérés osztályzatainak számtani átlaga adja, a szokásos kerekítéssel.

  b. A vizsgaidőszakban:

  -

  c. Elővizsga:

  -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérésekhez mérési segédletek és utasítások állnak rendelkezésre, melyekben szerepel a releváns ajánlott irodalom listája.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Henk Tamás

  docens

  TTT

  Heszberger Zalán

  tud.smts.

  TTT