Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 21.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT5219 9 6/0/0/f 8 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Henk Tamás,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

A tanszék oktatói, kutatói és doktoranduszai

-

TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nincs

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja felkészíteni a hallgatókat a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenység szokásos tennivalóira. Ide tartozik egy adott feladat elemzése, megoldásának megtervezése, megoldása, arról a megfelelő színvonalú írásbeli dokumentáció elkészítése, az eredmények szóbeli, vetítettképes prezentációja, valamint a határidők fontosságának megtanulása.

A tantárgy oktatása önálló laboratóriumi foglalkozások keretében történik. A hallgatók a kapott feladatot a konzulens segítségével, de önállóan végzik. A végzett munka minősítése az esetleges "mérésekről készített jegyzőkönyvek, a feladat megoldásáról beadott írásbeli és szóbeli beszámoló értékelése alapján történik. A feladat megoldása és annak minőségi dokumentálása egyforma fontos hangsúlyt kap.

8. A tantárgy részletes tematikája

A félév elején minden hallgató a tanszék egy oktatójától (konzulens) feladatot kap. A félév során a hallgatók kidolgozzák a kapott feladatot, illetve elvégeznek a feladattal kapcsolatos - a konzulens által kijelölt - méréseket, dokumentálják azt, majd a félév végén írásbeli és szóbeli beszámolót tesznek. A konzulens által kijelölt irodalom feldolgozása, irodalomkutatás folyamatosan történik.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Félévenként heti 6 órás laboratóriumi gyakorlat: irodalomkutatás, konzultáció, projekt munka formájában történik

10. Követelmények

A tárgy legfontosabb feladata a mérnöki életben elvárt munkavégzés gyakorlása. Ennek értelmében az ipari életben szokásos határidő követelmények érvényesülnek, melyek elmulasztása szankcionált.

  • A szorgalmi időszakban: A félévek lezárásának módja: gyakorlati jegy.

A hallgatóknak a 2. oktatási hét végéig TTT-s intraweben regisztrálniuk kell a témájukat és elektronikus úton (FTP) konzulensükkel egyeztetett előzetes munkatervet kell beadni. Aki ezt saját hibájából elmulasztja (azaz “nem vette fel a munkát”), az féléves jegyet nem kaphat!

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei 3 részből állnak:

1. a konzulens által kitűzött félévi feladat megoldása a félév során (konzulens osztályozza, 50%-os súllyal szerepel: FF)

2. az elvégzett munkáról a szorgalmi időszak végén írásbeli beszámoló készítése és határidőre történő beadása külön hirdetményben közzétett tartalmi és formai követelmények szerint (konzulens és tárgyfelelős külön-külön osztályzatának (sorrendben KI és TI) egyszerű átlaga, ami együttesen 25%-os súllyal szerepel).

3. az elvégzett munkáról a szorgalmi időszak végén szóbeli, vetített-képes elektronikus prezentáció tartása külön hirdetményben közzétett tartalmi és formai követelmények szerint (tárgyfelelős értékeli (TS), 25%-os súllyal szerepel). A szóbeli beszámoló előfeltétele az elfogadott írásbeli.

A gyakorlati jegy a 3 követelményre adott osztályzat(ok) súlyozott átlaga.
Jegy=0,5*FF+0,125*(KI+TI)+0,25*TS
Nem kaphat gyakorlati jegyet az a hallgató, aki bármely kategóriában (FF, KI, TI, TS) nem éri el legalább az elégséges osztályzatot, azaz

  • nem oldotta meg a félévi feladatát, vagy
  • írásbeli beszámolóját akár a konzulense, akár a tárgyfelelős nem fogadta el, vagy
  • a szóbeli nem megfelelő (elégtelen).

A szóbeli előtt határidőre (min. 5 munkanap) be nem adott írásbeli csak különeljárási díj mellett pótolható, legkésőbb a szóbeli megkezdéséig. Ebben az esetben a szóbeli feltételes, azaz jegyet csak akkor kaphat a hallgató, ha az utólag leosztályozott írásbeli legalább elégséges (2) minősítést kap.

  • A vizsgaidőszakban: nincs
  • Elővizsga: nincs
11. Pótlási lehetőségek

A tárgy jellegéből adódóan (féléves folyamatos munkavégzés) vizsgaidőszakban pótlási lehetőség alapvetően nincs.

Az a hallgató, aki a szorgalmi időszak végéig nem tett érvényes beszámolót, de konzulense igazolja a félévközi rendszeres munkavégzést, ismételt vizsga jelleggel, összesen egy alkalommal pótolhatja azt a vizsgaidőszakban, a tárgyfelelős által előírt időpontban. Az ily módon megszerzett gyakorlati jegy - különleges méltánylást érdemlő eseteket kivéve (pl. kórházi zárójelentéssel igazolt fekvőbetegség) - közepesnél (3) jobb általában nem lehet.

12. Konzultációs lehetőségek

A konzulensekkel egyénileg.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tanulmányozandó irodalmat a konzulensek egyedileg írják elő.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra: 14*1 konzultáció

14

Egyéni feladat elkészítése

196

Írásbeli beszámoló elkészítése

24

Szóbeli beszámoló+felkészülés

6

Összesen

240

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Vámos Péter

egy. tanársegéd

TMIT