Laboratórium II. (Elektroakusztika)

A tantárgy angol neve: Laboratory II. (Electroacoustics)

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT5108 8-9 2/0/0/v 2 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illényi András,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr Illényi András

ny. tud főmts.TMIT

TMIT. St.202,(tel.: 463 1936)

Dániel István

tud. mts. TMIT AKL

TMIT.Budaörsi út 45(tel 309 2616)

Teleki Csaba

tansz.mérnökTMIT

TMIT. St.202. (tel. 463 1111/ 5626)

Szaszák György

tansz.mérnökTMIT

TMIT. St 202, (tel. 463 5630)

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Jelfeldolgozás elemei c. előadás.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Akusztika B modul megelőző ismeretanyaga.

7. A tantárgy célkitűzése

-Az oktatási cél alapvető akusztikai mérési eljárások, mérési algoritmusok megismerése és alkalmazása egyszerű feladatokra, a mérési eredmények feldolgozása, és jegyzőkönyv formában való megadása.

-A modul elméleti tárgyaiban tanított ismeretek kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, valamint a mérnöki gyakorlatban használt eszközök; eszközfajták és módszerek elsajátítása, felkészítve a hallgatókat az önálló laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban szükséges önálló; alkotó tevékenységre

A tantárgy oktatására laboratóriumi foglalkozásokon, és a laboratóriumban sorra nem kerülő feladatok ismertetése során kerül sor.

A végzett munka minősítése három tényező együttes értékelésével történik.

ˇ A laboratóriumi feladat megoldása, az arra való felkészülés és az elvégzett mérések eredményei, valamint a mérési jegyzőkönyv alapján.

ˇ Az ismertető előadások összefoglaló kérdéseire adott válaszok értékelése alapján.

ˇ Házi feladat; írásos feladat (szabadon választott téma) szakirodalmi feldolgozása 5-10 oldalon irodalmi hivatkozásokkal határidőre történő beadása, és értékelése alapján.

8. A tantárgy részletes tematikája

A munka az előző félévben megkezdett program folytatása, a megismert mérési eljárásoknak adott mérési feladatokra történő alkalmazása.
Laboratóriumi gyakorlatok (Lgy):
1. beszédhangok feldolgozása; jelfelvétel (beszédadatbázis létrehozásának technikája, nemzetközileg egységesített elv alapján) (jegyzet),
2. elektroakusztikai átalakító (fejhallgató) átviteli függvényének mérése (jegyzet),
3. hangforrások teljesítményének mérése pontos módszerrel zengőszobában,(jegyzet),
4. móduselemzés(jegyzet).

Ismertető előadások (Ism. e.):
1. Hogyan célszerű beszámoló jelentést, diplomatervet készíteni, a szakirodalmi hivatkozások szabályai,
2. hangszórók, hangsugárzók szubjektív vizsgálati eljárásai,
3. a zaj mérése, mérési eljárások, követelmények
4. Az írásbeli feladat kiértékelése: a tapasztalatok megbeszélése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

A tantárgy oktatása félévenként 4 laboratóriumi gyakorlat és 4 ismertető előadás formájában történik. A laboratóriumi gyakorlatok és az ismertető előadások időtartama 4-4 óra. Beosztás mérőcsoportok szerint. (Lásd I. táblázat).

A félév során a foglalkozások 13 alkalomra elosztva az alábbiak szerint kerülnek sorra.

1. foglalkozás: közös foglalkozás (ism. e. 1)

A 2-13 foglalkozás laboratóriumi gyakorlatok az 1-12 mérőcsoport részére (I. táblázat), ugyanakkor és esetenként egyidejűleg, kerülnek sorra az ismertető előadások is; az. I táblázatban megadott beosztás szerint.

A laboratóriumi gyakorlatok helye: az A1, számú méréseknél St épület II.emelet 202 szoba. Az A2, A3. és A4. számú mérések helye: Bp. XI. Budaörsi út 45, fszt. 5, a BME TMIT Akusztikai Kutatólaboratórium (tel 309 2616).

Az ismertető előadások helye: IB 144 terem

A félév során az 1. ismertető előadás alapján mindenkinek egy írásbeli feladatot kell elkészíteni. Beadási határidő: 2004. november 16.

I. Táblázat

A félév során sorra kerülő mérések és ismertető előadások beosztása mérőcsoportonként

Foglalk.sorszá-ma

mérés dátum

A1 mérés

mérőcsoport

A2 mérés

mérőcsoport

A3 mérés

mérőcsoport

A4 mérés

mérőcsoport

1

09.21

Ismertető előadás

1. az összes

mérőcsoport

részére

2

28

1
Ismertető előadás

2
2. a 9 – 12 sz.

3
mérőcsoportok

4
részére

3

10. 05

5

6

7

8

4

12

9

Ismertető előadás

10

2. az 1 - 8. sz.

11

mérőcsoportok

12

részére

5

19

2
Ismertető előadás

3
3. a 9 – 12. sz.

4
mérőcsoportok

1
részére

6

26

6

7

8

5

7

11.02

10
Ismertető előadás

11
3. az 1 - 8. sz.

12
mérőcsoportok

9
részére

8

09*

3

4

1

2

9

16

7

8

5

6

10

23

11

12

9-

10

11

30

4
Ismertető előadás

1
4. a 6 – 12. sz..

2
mérőcsoportok

3
részére

12

07

8
Ismertető előadás

5
4. az 1 - 4. sz.

6
mérőcsoportok

7
részére

13

14

12

9

10

11

Az egyes laborgyakorlatok ideje kedd, 815 - 11 30
* A 11.09. napra tervezett foglalkozás azok számára, akik a tudományos diákkörön vesznek részt, igazolt távollét. Mivel minden mérés elvégzése kötelező, és a félév időrendje további hivatalos idő beiktatására nem ad alkalmat, a hiányzások igazoltak, de a méréseket pótmérés formájában el kell végezni mindenkinek. Az érdekelt mérőcsoportok, ill. hallgatók a mérések vezetőivel pótmérési időpontokban állapodjanak meg.
Az első ismertető előadás ideje kedd 2004 szeptember 21 815 –IB 144 terem

10. Követelmények

A félév lezárásának módja gyakorlati jegy.

Tekintettel az órarendi csekély keretre, a nagy bonyolultságú és összetett mérések időigényessége miatt beépített egyszerűsítésekre, valamint az egyidejűleg azonos feladaton dolgozó hallgatók nagyobb létszámára (több mérőcsoport 3 fős), a munka minőségét fokozottabb igénnyel szükséges értékelni.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

- valamennyi mérési feladat elvégzése, és az osztályzatok alapján a laboratóriumi gyakorlatokra legalább elégséges jegy elérése,

- az ismertető előadások beszámolóira kapott jegyek alapján az összesített értékelés legalább elégséges eredménye,

- az írásos feladat határidőre (november 18) történő pontos beadása, és a feladattal legalább elégséges jegy elérése. Az írásos feladatot határidőn túl nem tudjuk elfogadni!!

A gyakorlati jegy megállapítása a fenti három feltétel teljesítésének mérlegelése alapján történik

11. Mérőcsoportok beosztása

Az előző félévi beosztás. Ez egyeztetéssel a szeptember 21-i foglalkozáson módosítható.

II. Táblázat

mérőcsoport

Név

név

név

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11. Pótlási lehetőségek

Egyéni egyeztetés alapján a félévi szorgalmi időszakon belül.

13. Konzultációs lehetőségek:

Ismertető előadásokon, és labororatóriumi gyakorlatokon

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

32

Félévközi készülés órákra

24

Felkészülés zárthelyire

-

Házi feladat elkészítése

24

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

-

Vizsgafelkészülés

-

Összesen

80

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Illényi András

ny. tud. főmts.

BME TTT AKL

Budapest, 2004. szeptember 1.

Dr Illényi András

ny. tud. főmts.