Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Beszéd- és adatjelek feldolgozása

  A tantárgy angol neve: Processing of Speech and Data Signals

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Digitális jelfeldolgozás mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT5105 9. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Osváth László János,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Osváth László

  egyetemi adjunktus

  TMIT

  Tatai Péter

  tud. munkatárs

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Jelek és rendszerek leírásának matematikai alapjai, eszközei. Analóg és digitális áramköri ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy a digitális jelfeldolgozás módszereinek alkalmazására mutat távközlési környezetbe illeszkedő példákat. A bemutatott példák kapcsán önállóan megoldandó feladatok is kiadásra kerülnek, öszhangban az ugyanezen félévi LABORATÓRIUM c. tárgy célkitűzéseivel.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A beszédkódolási módszerek áttekintése: hullámforma és forráskódolás, hibrid megoldások. PCM alapú kódolási technikák ( DPCM, DM, stb.). A lineáris predikció alapgondolata, alkalmazási lehetőségei. Analízis - szintézis módszerek, a maradékjel kódolása (RELP, CELP, stb.). Beszédjelek minőségromlásának okai, fajtái. Az objektív minőségi jellemzők áttekintése, spektrális torzítási mértékek.

  2. A felismerési feladatok osztályozása. A lényegkiemelés módszerei. Izolált szavas felismerés idővetemítés és osztályozás, illetve vektorkvantálás és rejtett Markov modell alkalmazásával. A beszélő-függetlenség biztosítása. Személyiség-jegyek a beszédben, a beszélő személy felismerése, ill. azonosítása.

  3. Adatjelek osztályozása, jellemzői, előállításuk digitális módszerei. A közepes sebességű adatátvitel jellegzetes példái. Időzítéskinyerés és döntés, mint a kiértékelés elemi műveletei. Demodulációs módszerek, a vivővisszaállítás eljárásai. A duplex átvitel megvalósítása, echo törlés.

  4. Lineáris torzítás hatása adatjelekre. A szimbólumközti áthallás kiegyenlítése FIR szűrővel. A szűrő automatikus beállítása, az LMS algoritmus. Komplex adatjel kiegyenlítése. Zajos beszéd minőségének javítása Wiener szűréssel, illetve lényegkiemeléssel. Adaptív szűrés a cepstrális együtthatók tartományában.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  Tervezési feladat kiadása az 5. héten, beadása a 14. héten. A feladat kiértékelése kétfokozatú skálán történik. A vizsgára bocsátás feltétele a feladat elfogadható szintű megoldása.

  1. A vizsgaidőszakban: a tárgyban szóbeli vizsgát tartunk.
  2. Elővizsga: a tárgyban elővizsgát nem tartunk
  11. Pótlási lehetőségek

  A feladat beadása a vizsgaidőszak első hetében pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a feladat beadása előtt két alkalommal, a vizsgaidőszakban minden vizsga előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Parsons, T.W.: Voice and Speech Processing, McGraw-Hill, 1986.

  Gordos G., Takács Gy.: Digitális beszédfeldolgozás, MK, Budapest, 1983.

  Rabiner, L.R., Schafer, R.W.: Dig. Proc. of Speech Signals, 1978.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Házi feladat elkészítése

  30

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Osváth László

  adjunktus

  TMIT

  Tatai Péter

  tud. munkatárs

  TMIT