Infokommunikációs laboratórium IV.

A tantárgy angol neve: Infocommunications Laboratory IV.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Infokommunikációs rendszerek szakirány
kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT5045 9. 2/0/0/f 3 4/4
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kovács Pál

tanszéki mérnök

TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak, szakirány tantárgyak

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

a törzsoktatásban tanított tantárgyak

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, melyek a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott mérésekből állnak.

8. A tantárgy részletes tematikája

Mérések végzése a következő témakörökben:

 • ADSL hálózat menedzselésének vizsgálata
 • ATM kapcsolók protokoll megfelelőség vizsgálata '
 • Automatikus beszédfelismerés
 • GSM szolgáltatások műszaki hátterének tanulmányozása
 • Hagyományos és IP telefonhálózat integrációja
 • Hangkódolási eljárások vizsgálata
 • Interfészek vizsgálata II. (SDH)
 • IP átvitel ATM hálózaton
 • Jelzésátvitel központok között II. (QSIG, SS)/
 • Képkódolási eljárások vizsgálata
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

:

4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A félév során minden hallgató öt kötött tematikájú, korábban el nem végzett mérést mér végig a 8. pontban felsorolt témakörökből. A hallgatók a méréseket két fős mérőcsoportokban végzik a félév eleji jelentkezéseknek megfelelő időpontokban. A mérésekre előzetesen készülni kell a mérésekhez elektronikus formában vagy a laborban nyomtatott formában rendelkezésre álló mérési utasítások és segédletek alapján. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrizzük. Amennyiben a feltett 5 tesztkérdésre adott hibás válaszok száma 3 vagy ennél több, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

A mérés során az mérési utasításban kötelezően előírt feladatokat el kell végezni, elvégzett mérési eredményekről mérőcsoportonként egy jegyzőkönyvet kell készíteni egy - elektronikus formában rendelkezésre álló - jegyzőkönyv keretbe. Fakultatív mérési feladatok is végezhetők a jobb osztályzat elérése érdekében. A mérés végén a mérésvezető a mérés elvégzését aláírással igazolja és a jegyzőkönyvet leosztályozza.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

 • A félév lezárásának módja: félévközi jegy.
 • A félév elismerése: öt mérés elvégzése (mérésvezetői aláírás), és legalább elégséges félévközi jegy. A félévközi jegy a mérésekre adott osztályzatok számtani középértéke a szokásos kerekítési szabályok alkalmazása mellett.
 • Egy mérésre adott osztályzat meghatározásának módja:
  • Az alap osztályzat - melyet a hallgató akkor kap, ha az összes kötelező mérést elvégezte, és a tesztkérdésekre adott válaszai hibátlanok, vagy egy hibát tartalmaznak - : közepes.
  • Az alap osztályzatot javító tényezők:
   • a mérési eredmények kiértékelése: +1 jegy
   • fakultatív mérési feladat(ok) elvégzése: +1 jegy
  • Az alap osztályzatot rontó tényezők:
   • hibás, vagy hiányzó mérési eredmények: -1 jegy
   • a tesztérdésekre adott kettő hibás válasz: -1 jegy
11. Pótlási lehetőségek

Minden hallgató részére egy pótmérési lehetőséget biztosítunk! Vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs!

12. Konzultációs lehetőségek

A tárgyfelelősnél és a mérésvezetőknél

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az egyes mérések tárgyát, eszközeit, módszereit és feladatait. Mérési utasítások és segédleteik tartalmazzák, amelyek elektronikus formában a tanszék számítógéphálózatán (http://alpha.tmit.bme.hu/meresek/) - és a laboratóriumban nyomtatott formában is - állnak rendelkezésre. A mérési utasítások feltételezik a méréshez kapcsolódó tantárgy(ak) anyagának és az általános alkalmazású mérőeszközöknek ismeretét.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

22

Félévközi készülés órákra

68

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

Vizsgafelkészülés

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kovács Pál

tanszéki mérnök

TMIT