Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs laboratórium IV.

  A tantárgy angol neve: Infocommunications Laboratory IV.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Infokommunikációs rendszerek szakirány
  kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT5045 9. 2/0/0/f 3 4/4
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovács Pál

  tanszéki mérnök

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak, szakirány tantárgyak

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  a törzsoktatásban tanított tantárgyak

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, melyek a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott mérésekből állnak.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mérések végzése a következő témakörökben:

  • ADSL hálózat menedzselésének vizsgálata
  • ATM kapcsolók protokoll megfelelőség vizsgálata '
  • Automatikus beszédfelismerés
  • GSM szolgáltatások műszaki hátterének tanulmányozása
  • Hagyományos és IP telefonhálózat integrációja
  • Hangkódolási eljárások vizsgálata
  • Interfészek vizsgálata II. (SDH)
  • IP átvitel ATM hálózaton
  • Jelzésátvitel központok között II. (QSIG, SS)/
  • Képkódolási eljárások vizsgálata
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

  4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A félév során minden hallgató öt kötött tematikájú, korábban el nem végzett mérést mér végig a 8. pontban felsorolt témakörökből. A hallgatók a méréseket két fős mérőcsoportokban végzik a félév eleji jelentkezéseknek megfelelő időpontokban. A mérésekre előzetesen készülni kell a mérésekhez elektronikus formában vagy a laborban nyomtatott formában rendelkezésre álló mérési utasítások és segédletek alapján. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrizzük. Amennyiben a feltett 5 tesztkérdésre adott hibás válaszok száma 3 vagy ennél több, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés során az mérési utasításban kötelezően előírt feladatokat el kell végezni, elvégzett mérési eredményekről mérőcsoportonként egy jegyzőkönyvet kell készíteni egy - elektronikus formában rendelkezésre álló - jegyzőkönyv keretbe. Fakultatív mérési feladatok is végezhetők a jobb osztályzat elérése érdekében. A mérés végén a mérésvezető a mérés elvégzését aláírással igazolja és a jegyzőkönyvet leosztályozza.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  • A félév lezárásának módja: félévközi jegy.
  • A félév elismerése: öt mérés elvégzése (mérésvezetői aláírás), és legalább elégséges félévközi jegy. A félévközi jegy a mérésekre adott osztályzatok számtani középértéke a szokásos kerekítési szabályok alkalmazása mellett.
  • Egy mérésre adott osztályzat meghatározásának módja:
   • Az alap osztályzat - melyet a hallgató akkor kap, ha az összes kötelező mérést elvégezte, és a tesztkérdésekre adott válaszai hibátlanok, vagy egy hibát tartalmaznak - : közepes.
   • Az alap osztályzatot javító tényezők:
    • a mérési eredmények kiértékelése: +1 jegy
    • fakultatív mérési feladat(ok) elvégzése: +1 jegy
   • Az alap osztályzatot rontó tényezők:
    • hibás, vagy hiányzó mérési eredmények: -1 jegy
    • a tesztérdésekre adott kettő hibás válasz: -1 jegy
  11. Pótlási lehetőségek

  Minden hallgató részére egy pótmérési lehetőséget biztosítunk! Vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs!

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgyfelelősnél és a mérésvezetőknél

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az egyes mérések tárgyát, eszközeit, módszereit és feladatait. Mérési utasítások és segédleteik tartalmazzák, amelyek elektronikus formában a tanszék számítógéphálózatán (http://alpha.tmit.bme.hu/meresek/) - és a laboratóriumban nyomtatott formában is - állnak rendelkezésre. A mérési utasítások feltételezik a méréshez kapcsolódó tantárgy(ak) anyagának és az általános alkalmazású mérőeszközöknek ismeretét.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  22

  Félévközi készülés órákra

  68

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovács Pál

  tanszéki mérnök

  TMIT