Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium IV. (Távközlés)

  A tantárgy angol neve: Laboratory IV. (Telecommunications)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT5036 8-9 2/0/0/f 3 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kovács Pál,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovács Pál

  mérnök

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak, modul tantárgyak

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgyat megelőző kötelező tárgyak: a törzsoktatásban tanított tantárgyak.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A félév elején minden hallgató a kar egy kijelölt oktatójától feladatot kap melyet a félév során laboratóriumi foglalkozások keretében önállóan old meg projekt labor munkahelyeken.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1-2. foglalkozás: Témakijelölés, hallgatók-konzulensek összerendelése.

  3. foglalkozás: Munkaterv összeállitása és beadása.

  4-11. foglalkozás: Feladatmegoldó gyakorlatok a konzulens által kijelölt laboratóriumban.

  12-13. foglalkozás: Az elvégzett munka dokumentálása.

  14. foglalkozás: Beszámoló az elvégzett munkáról.

  A konzulens által kijelölt irodalom feldolgozása, irodalomkutatás a félév során folyamatosan történik.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 6 órás laboratóriumi gyakorlat formájában történik.

  10. Követelmények

  A félév lezárásának módja: gyakorlati jegy.

  A félév elismerése: Munkaterv készítése és beadása, a konzulens által kitűzött feladat megoldása és az elvégzett munkáról szóbeli és írásbeli beszámoló, legalább elégséges osztályzat.

  A munkaterv tartalmazza a téma címét, a félévi feladat kiírást, valamint az elvégzendő munka ütemezését heti bontásban. A munkaterv terjedelme 2-3 oldal.

  Az írásbeli beszámoló terjedelme 15-20 oldal, a szóbeli beszámoló időtartama 5 perc, "presentation" program használata kötelező, (az írásbeli beszámoló kivetítését nem fogadjuk el).

  A gyakorlati jegy kialakításának szempontjai:

  A gyakorlati jegyet az elvégzett munka mennyisége és minősége, valamint az írásbeli és szóbeli beszámoló színvonala együttesen határozza meg. A gyakorlati jegyet a konzulensből a tárgyfelelősből valamint a beszámolón résztvevő oktatókból álló oktatói közösség adja.

  A tárgykövetelményeket a szorgalmi időszakban kell teljesíteni!

  Vizsgaidőszakban pótlási lehetőség csak abban az esetben lehetséges, ha a szorgalmi időszakban beadott irásbeli beszßmolót és/vagy a szorgalmi időszakban megtartott szóbeli beszámolót az oktatói közösség nem fogadja el. A munkatervet a 3. oktatási hét végéig be kell adni. A munkaterv - különeljárási díj befizetésével - a 4. oktatási hét végéig még beadható. Az 5. oktatási héttől a munkaterv nem adható be.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanulmányozandó irodalmat a konzulensek egyedileg írják elő.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovács Pál

  mérnök

  TTT