Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikus szolgáltatások laboratórium

  A tantárgy angol neve: Electronics Services Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. december 5.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Elektronikus szolgáltatások és biztonság

  mellékszakirány

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT5020 9 2/0/0/f 2 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Heszberger Zalán Tamás,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Heszberger Zalán

  Egyetemi tanársegéd

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Az alapképzésben tanított tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgyat megelőző kötelező tárgy nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a mellékszakirány elméleti tantárgyaiban oktatott ismeretek gyakorlati tapasztalatokkal történő kiegészítése, valamint a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintű elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott, valamint projekt labor munkahelyeken végzett önálló mérésekből áll.

  Mérések végzése a következő témakörökben:

  Elektronikus szolgáltatások

  • Elektronikus kormányzati szolgáltatások vizsgálata, I. II.
  • Adatdefiníció XML-ben (eXtensible Markup Language)

  XML sémák gyártása, XML dokumentumok készítése. XML dokumentumok feldolgozása különböző parser -ek segítségével.

  • Média vízjelzés

  Különböző elektronikus média fájlok vízjelzéssel való ellátása és ezzel kapcsolatos tulajdonságok, minőség visszanyerhetőség stb. vizsgálata.

  • Web biztonsági kérdései

  Webes felület támadhatósági kérdéseinek vizsgálata, tesztelése

  • E-Business szolgáltatások és alkalmazások vizsgálata

  E-Business szolgáltatások és alkalmazások telepítése. Az alkalmazások működésének vizsgálata mérésekkel. A kommunikációban résztvevő protokollok elemzése.

  • Dinamikus tartalomszolgáltató portálok tervezése

  Dinamikus tartalomszolgáltató portálok felépítése, konfigurálása. Portálokkal kapcsolatos programozási nyelvek elsajátítása. Egyszerű szolgáltatások készítése a portálok számára.

  VoIP:

  • VoIP hálózat felépítése és vizsgálata

  VoIP eszközök telepítése és konfigurálása. Hívások VoIP hálózatokon. A VoIP hívások vizsgálata mérésekkel. Jelzések vizsgálata, hangminőség vizsgálata.

  Adatbányászat:

  • Adatbányászati programcsomag megismerése

  Ismerkedés egy adatbányászati programcsomaggal. Adatbányászat a programcsomag által támogatott módszerekkel minta adathalmazokon.

  • Asszociációs szabálykeresés nagy adathalmazokban

  Nagy adathalmazok vizsgálata, egy adatbányászati programcsomag segítségével. Asszociációs szabálykeresés.

  • Keresőgépek (webcrawlers)

  Internetes kereső rendszerek rendezési elveinek tanulmányozása, próba rendszer összeállítása

  GRID rendszerek:

  • GRID architekturális felépítés és infrastruktúra

  GRID rendszerek felállítása és bekonfigurálása. Alkalmazások megvalósítása/adaptálása a GRID rendszerben. A rendszer működésének vizsgálata mérésekkel.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): Laboratórium

  A tantárgy lebonyolítása 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A 8. pontban felsorolt mérések közül a tárgyfelelős által előzetesen kiválasztott 6 programozott mérést minden hallgatónak sikeresen el kell végeznie. A mérésekre az erre kijelölt módon előzetesen jelentkezni kell a 1. oktatási hét során.

  A mérésekhez előzetesen jelentkezni kell az erre szolgáló elektronikus (web alapú) rendszeren a http://labor.tmit.bme.hu oldalon, ahol első használat során regisztrálni kell, NEPTUN kóddal és teljes névvel.

  A mérésekre előzetesen készülni kell a mérésekhez elektronikus formában rendelkezésre álló mérési utasítások és segédletek alapján. Ezen anyagokról a tárgyfelelős illetve a kijelölt mérésvezetők adnak tájékoztatást a mérést megelőzően. A felkészülést a mérés kezdetén a mérésvezetők a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrzik. Amennyiben a feltett 5 tesztkérdésre adott helyes válaszok száma legfeljebb 2, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés során a mérési utasításban és/vagy a mérésvezető által kötelezően előírt feladatokat kell elvégezni, az elvégzett mérési eredményekről az előírt módon jegyzőkönyvet kell készíteni. Fakultatív mérési feladatok is végezhetőek a jobb osztályzat elérése érdekében. A mérés végén a mérésvezető a mérés elvégzését aláírásával igazolja.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  • A félév lezárásának módja: félévközi jegy.
  • A félévközi jegy a mérésekre adott osztályzatok számtani középértéke a szokásos kerekítési szabályok alkalmazása mellett.
  • Egy mérésre adott osztályzat meghatározásának módja:
   • Az alap osztályzat - melyet a hallgató akkor kap, ha az összes kötelező mérést elvégezte, és a tesztkérdésekre adott válaszai hibátlanok, vagy egy hibát tartalmaznak - : közepes.
   • Az alap osztályzatot javító tényezők:
    • a mérési eredmények kiértékelése: +1 jegy
    • fakultatív mérési feladat(ok) elvégzése: +1 jegy
   • Az alap osztályzatot rontó tényezők:
    • hibás, vagy hiányzó mérési eredmények: -1 jegy
    • a tesztkérdésekre adott kettő hibás válasz: -1 jegy
  11. Pótlási lehetőségek

  Minden hallgató részére egy pótmérési lehetőséget biztosítunk. Vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs!

  12. Konzultációs lehetőségek

  A mérésvezetőknél, illetve a tárgyfelelősnél megegyezés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az egyes mérések tárgyát, eszközeit, módszereit és feladatait Mérési utasítások és segédleteik tartalmazzák, amelyek elektronikus formában a tanszék számítógép-hálózatán és a laboratóriumban nyomtatott formában is rendelkezésre állnak. A mérési utasítások feltételezik a méréshez kapcsolódó tantárgy(ak) anyagának és az általános alkalmazású mérőeszközöknek ismeretét.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  25

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  5

  Házi feladat elkészítése

  5

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Heszberger Zalán

  Egyetemi tanársegéd

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Gáspár Csaba

  Ügyvivő szakértő

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Pap Zoltán

  Ügyvivő szakértő

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék