Infokommunikáció menedzsment laboratórium

A tantárgy angol neve: Infocommunications Management Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Infokommunikáció menedzsment és szabályozás mellékszakirány
kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT5007 9 2/0/0/f 2 2/2
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kunsági László

Tud.munkatárs

TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Az alapképzésben tanított valamint, az Infokommunikációs környezet, az Infokommunikációs termékek és az Infokommunikációs szervezetek tárgyak.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Híradástechnika

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja egyrészt az Infokommunikáció menedzsment és szabályozás mellékszakirány elméleti tantárgyaiban tanított szabályozási ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a műszaki menedzsmentben használt szabályozási eszközök és módszerek készségszintű elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat a szabályozói illetve a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik.

8. A tantárgy részletes tematikája

A félév során minden hallgató programozott méréseket végez el az alábbi ütemezésben:

1. oktatási hét: általános tájékoztató, jelentkezés a programozott mérésekre

2-13. oktatási hét: az alábbi mérések közül a tárgyfelelős által előzetesen kiválasztott 6 mérés elvégzése:

  • Távközlési piac bemutatása
  • Távközlési piac szimulációja
  • Spektrum monitoring (elektromágneses térerősség és frekvenciasáv foglaltság mérés)
  • Nagyfrekvenciás berendezések zavarjeleinek és zavartűrésének mérése I - II
  • Kábeltelevíziós hálózatok és szolgáltatások minőségének mérése I - II
  • Hitelesítő rendszerek, az elektronikus aláírás alkalmazása

14. oktatási hét: pótmérések

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium): Laboratórium

A tantárgy lebonyolítása 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A 8. pontban felsorolt mérések közül a tárgyfelelős által előzetesen kiválasztott 6 programozott mérést minden hallgatónak sikeresen el kell végeznie. A mérésekre az erre kijelölt módon előzetesen jelentkezni kell a 1. oktatási hét során.

A mérésekre előzetesen készülni kell a mérésekhez elektronikus vagy nyomtatott formában rendelkezésre álló mérési utasítások és segédletek alapján. Ezen anyagokról a tárgyfelelős illetve a kijelölt mérésvezetők adnak tájékoztatást a mérést megelőzően. A felkészülést a mérés kezdetén a mérésvezetők a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrzik. Amennyiben a feltett 5 tesztkérdésre adott helyes válaszok száma legfeljebb 2, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

A mérés során a mérési utasításban és/vagy a mérésvezető által kötelezően előírt feladatokat kell elvégezni, az elvégzett mérési eredményekről az előírt módon jegyzőkönyvet kell készíteni. Fakultatív mérési feladatok is végezhetőek a jobb osztályzat elérése érdekében. A mérés végén a mérésvezető a mérés elvégzését aláírásával igazolja.

10. Követelmények

a) A szorgalmi időszakban:

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a tárgyfelelős által előzetesen kiválasztott 6 programozott mérés sikeres (nem-elégtelen osztályzatú) elvégzése.

Egy mérésre adott osztályzat meghatározásának módja a következő: Az alap osztályzat (melyet a hallgató akkor kap, ha a megadott összes kötelező mérési pontot a jegyzőkönyvében megfelelően dokumentáltan elvégezte, és a tesztkérdésekre adott válaszai hibátlanok, vagy egy hibát tartalmaznak): jó (4).

Az alap osztályzatot módosító tényezők:

- a mérési eredmények teljes körű és helyes kiértékelése: +1 jegy

- hibás, vagy hiányzó mérési eredmények: -1 jegy

- a tesztkérdésekre adott kettő hibás válasz: -1 jegy

Fakultatív mérési feladat(ok) dokumentált és megfelelően kiértékelt elvégzésével további +1 jegy szerezhető.

A félévvégi jegyet az összes eredményes (nem-elégtelen osztályzatú) mérés osztályzatainak számtani átlaga adja a szokásos kerekítéssel.

11. Pótlási lehetőségek

Minden hallgató egy eredménytelen (elégtelen) mérést pótméréssel pótolhat, erre kizárólag a szorgalmi időszakban, az erre szolgáló alkalommal nyújtunk lehetőséget.

12. Konzultációs lehetőségek

a tárgyfelelőssel, illetve mérésvezetőkkel előzetes egyeztetés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A mérésekhez elektronikus vagy nyomtatott formában mérési segédletek és utasítások állnak rendelkezésre, melyekben szerepel az ajánlott irodalom listája.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

25

Félévközi készülés órákra, jegyzőkönyv készítés

15

Felkészülés zárthelyire

5

Házi feladat elkészítése

5

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

10

Vizsgafelkészülés

0

Összesen

60

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Sallai Gyula

Egyetemi tanár

TMIT

Kunsági László

Tud.munkatárs

TMIT

Heszberger Zalán

Egyetemi tanársegéd

TMIT