Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikáció menedzsment laboratórium

  A tantárgy angol neve: Infocommunications Management Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Infokommunikáció menedzsment és szabályozás mellékszakirány
  kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT5007 9 2/0/0/f 2 2/2
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kunsági László

  Tud.munkatárs

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Az alapképzésben tanított valamint, az Infokommunikációs környezet, az Infokommunikációs termékek és az Infokommunikációs szervezetek tárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Híradástechnika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja egyrészt az Infokommunikáció menedzsment és szabályozás mellékszakirány elméleti tantárgyaiban tanított szabályozási ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a műszaki menedzsmentben használt szabályozási eszközök és módszerek készségszintű elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat a szabályozói illetve a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév során minden hallgató programozott méréseket végez el az alábbi ütemezésben:

  1. oktatási hét: általános tájékoztató, jelentkezés a programozott mérésekre

  2-13. oktatási hét: az alábbi mérések közül a tárgyfelelős által előzetesen kiválasztott 6 mérés elvégzése:

  • Távközlési piac bemutatása
  • Távközlési piac szimulációja
  • Spektrum monitoring (elektromágneses térerősség és frekvenciasáv foglaltság mérés)
  • Nagyfrekvenciás berendezések zavarjeleinek és zavartűrésének mérése I - II
  • Kábeltelevíziós hálózatok és szolgáltatások minőségének mérése I - II
  • Hitelesítő rendszerek, az elektronikus aláírás alkalmazása

  14. oktatási hét: pótmérések

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): Laboratórium

  A tantárgy lebonyolítása 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A 8. pontban felsorolt mérések közül a tárgyfelelős által előzetesen kiválasztott 6 programozott mérést minden hallgatónak sikeresen el kell végeznie. A mérésekre az erre kijelölt módon előzetesen jelentkezni kell a 1. oktatási hét során.

  A mérésekre előzetesen készülni kell a mérésekhez elektronikus vagy nyomtatott formában rendelkezésre álló mérési utasítások és segédletek alapján. Ezen anyagokról a tárgyfelelős illetve a kijelölt mérésvezetők adnak tájékoztatást a mérést megelőzően. A felkészülést a mérés kezdetén a mérésvezetők a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrzik. Amennyiben a feltett 5 tesztkérdésre adott helyes válaszok száma legfeljebb 2, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés során a mérési utasításban és/vagy a mérésvezető által kötelezően előírt feladatokat kell elvégezni, az elvégzett mérési eredményekről az előírt módon jegyzőkönyvet kell készíteni. Fakultatív mérési feladatok is végezhetőek a jobb osztályzat elérése érdekében. A mérés végén a mérésvezető a mérés elvégzését aláírásával igazolja.

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a tárgyfelelős által előzetesen kiválasztott 6 programozott mérés sikeres (nem-elégtelen osztályzatú) elvégzése.

  Egy mérésre adott osztályzat meghatározásának módja a következő: Az alap osztályzat (melyet a hallgató akkor kap, ha a megadott összes kötelező mérési pontot a jegyzőkönyvében megfelelően dokumentáltan elvégezte, és a tesztkérdésekre adott válaszai hibátlanok, vagy egy hibát tartalmaznak): jó (4).

  Az alap osztályzatot módosító tényezők:

  - a mérési eredmények teljes körű és helyes kiértékelése: +1 jegy

  - hibás, vagy hiányzó mérési eredmények: -1 jegy

  - a tesztkérdésekre adott kettő hibás válasz: -1 jegy

  Fakultatív mérési feladat(ok) dokumentált és megfelelően kiértékelt elvégzésével további +1 jegy szerezhető.

  A félévvégi jegyet az összes eredményes (nem-elégtelen osztályzatú) mérés osztályzatainak számtani átlaga adja a szokásos kerekítéssel.

  11. Pótlási lehetőségek

  Minden hallgató egy eredménytelen (elégtelen) mérést pótméréssel pótolhat, erre kizárólag a szorgalmi időszakban, az erre szolgáló alkalommal nyújtunk lehetőséget.

  12. Konzultációs lehetőségek

  a tárgyfelelőssel, illetve mérésvezetőkkel előzetes egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérésekhez elektronikus vagy nyomtatott formában mérési segédletek és utasítások állnak rendelkezésre, melyekben szerepel az ajánlott irodalom listája.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  25

  Félévközi készülés órákra, jegyzőkönyv készítés

  15

  Felkészülés zárthelyire

  5

  Házi feladat elkészítése

  5

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  10

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Sallai Gyula

  Egyetemi tanár

  TMIT

  Kunsági László

  Tud.munkatárs

  TMIT

  Heszberger Zalán

  Egyetemi tanársegéd

  TMIT