Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Távközlés

  A tantárgy angol neve: Telecommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT5006 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Németh Géza,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csopaki Gyula

  docens

  TTT

  Dr. Németh Géza

  adjunktus

  TTT

  Tatai Péter

  tud.mtrs.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Jelek és rendszerek leírásának matematikai alapjai, eszközei. A híradástechnikai feladatok és eljárások elemei, eszközei. Analóg és digitális áramköri ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tantárgyat kötelezően megelőzik az alábbi nevű, az alábbi félévben előadott, a törzsoktatásban meg nem nevezett tárgyak:

  7. A tantárgy célkitűzése

  Rendszerezett ismereteket kíván adni a távközlés műszaki kérdéseiről, főként a távközlés átviteltechnikai oldaláról, beleértve a közelebbi jövő fejlődési irányait.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés, átviteltechnika

  ˇ Távközlő hálózatok, szolgálatok és szolgáltatások, szabványosítás

  ˇ Átviteli követelmények, másodlagos átvitel

  ˇ Fémvezetők átviteli tulajdonságai

  ˇ Átvitel fényvezetéken

  ˇ Átvitel és kapcsolástechnikai alapelvek, tér/idő/frekvenciaosztás, nyalábolás

  ˇ Vezetékes es vezetéknélküli csatornák

  ˇ Erősített vonalszakaszok

  ˇ Abszolút és relatív szintek, szintdiagram

  ˇ Vivőfrekvenciás rendszerek

  Digitális átviteli rendszerek

  ˇ PCM rendszerek elve és felépítése, keretszervezés, keretszinkronizálás

  ˇ Pleziokron és szinkron rendszerek, az impulzus beékeléses sebességkiegyenlítés

  ˇ Áramkör és csomagkapcsolt hálózatok, az egységes digitális hálózat lehetőségei

  ˇ Fémvezetékes és üvegszálas vonali rendszerek, vonali jelek és regenerálásuk

  ˇ SDH rendszerek és hálózati struktúrák, hálózatszinkronizálás

  ˇ Az ATM technika alapjai, LAN és multimédia alkalmazások

  Kapcsolástechnika

  ˇ Tároltprogram vezérlésű központok struktúrája

  ˇ Analóg és digitális vonali illesztések

  ˇ Időosztásos és térosztásos kapcsolómező struktúrák

  ˇ Központok közötti és előfizetői jelzésrendszerek

  ˇ No. 7. közöscsatornás jelzésrendszer ismertetése

  ˇ Forgalomirányítási példák

  ˇ ISDN és B-ISDN elvek, szolgálatok és szolgáltatások

  ˇ Integrált számítógépes távközlés

  ˇ A Távközlési Menedzselő Hálózat (TMN) koncepciója

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  1 ZH

  Javasolt ütemezés: ZH a 10. héten,

  A ZH értékelése 5 fokozatú skálán történik.

  Az elégtelen ZH PZH-val pótlandó.

  A vizsgára bocsátás feltétele: nem elégtelen ZH eredmény, vagy sikeres PZH.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga írásbeli, szóbeli javítási lehetőséggel.

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ajánlott irodalom:

  Izsák M. szerk.: Távközléstechnikai kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, 1979.

  Lajkó S., Lajtha Gy.: PCM a távközlésben, Műszaki Könyvkiadó, 1978..

  J. Bellamy: Digital Telephony, John Wiley and Sons, 1982

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Tatai Péter

  tud. mtrs.

  TTT