Infokommunikáció technológiai és piacszabályozása

A tantárgy angol neve: Technology and Market Regulation of Infocommunications

Adatlap utolsó módosítása: 2007. március 9.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki informatikus Szak

Villamosmérnöki SzakVálasztható tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT5003 9 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sallai Gyula Antal,
4. A tantárgy előadója
Dr. Sallai Gyula DSc.Egyetemi tanárTávközlési és Médiainformatikai Tanszék (TMIT)
Dr. Abos Imre PhD.Egyetemi docensTMIT
Dr. Kósa Zsuzsanna PhDEgyetemi adjunktusTMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Híradástechnika, infokommunikációs technológiák áttekintő ismerete, gazdasági alapfogalmak (vállalat, cégcsoport, termékválaszték,…)

 

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Kötelező előtanulmány nincs, tematikaütközés miatti kizárás nincs.
7. A tantárgy célkitűzése A leendő villamosmérnökök és mérnök informatikusok megismertetése az infokommunikáció szabályozásának céljaival, elveivel és modelljeivel; a technológiai és piacszabályozás feladataival és módszereivel. A korlátos távközlési erőforrásokkal (frekvencia, szám, cím, név) való gazdálkodás alapjai és az infokommunikációs állami szektorpolitika elvei. Az új infokommunikációs technológiákból fakadó szabályozási kihívások korszerű megoldása.
8. A tantárgy részletes tematikája ·        A szabályozás alapjai: versenyszabályozás, szektor-specifikus szabályozás, szabályozási eszközrendszer, szabályozó hatóság, önszabályozás, szabványosítás ·        A szabályozás gazdasági kiindulópontjai: piacszerkezet, iparági ellátási lánc, horizontális- és vertikális integrációk. egyetemes szolgáltatások·        Az EU infokommunikációs szabályozás fejlődése, új szabályozási keretrendszer 2002-ben, a szabályozás várható változásai az új technoló­giák (VoIP, IPTV, NGN) hatására.·        Hazai szabályozási reformok: Hírközlési Tv. 2001, Elektronikus Hírközlési Tv. 2003, jelenleg folyó szabályozási lépések.·        A szabályozási intézményrendszer fejlődése az EU-ban és hazánkban: ComCom, IRG, ERG; HIF-HDB, NHH-NHHT, NHIT, ORTT·        A szabványosítás és a szabályozás nemzetközi meghatározottsága, nemzetközi szerve­zetek (ITU, CEPT, ETSI, ISO…) szerepe a szabályozásban·        Piacra lépés, minőség-felügyelet, fogyasztóvédelem·        Versenyszabályok alkalmazása az infokommunikációs szektorban·        Piacelemzés, az aszimmetrikus szabályozás alapjai·        Korlátos erőforrások szabályozása: frekvenciagazdálkodás, számgazdálkodás·        A számhordozhatóság megteremtése, nemzeti referencia adatbázis·        Összekapcsolási- és árszabályozás, FDC, LRIC módszerek, referenciaajánlatok·        Egyetemes szolgáltatások ·        Kiskereskedelmi szabályozás, keresztfinanszírozás·        A szolgáltatásminőség, megbízhatóság, biztonság, incidens kezelés szabályozása·        Szélessávú hálózatok és szolgáltatások szabályozása·        Az innovációk hatásai a szabályozásra: összekapcsolás, IP alapú rendszerek (VoIP, IPTV), új generációs hálózatok (NGN), szélessávú hálózatok, elosztott intelligencia·        Az elektronikus aláírás szabályozása és bevezetése·        A konvergencia hatásai a szabályozásra: médiaszabályozás, tartalomszabályozás, szerzői jogok kezelése·        Infokommunikációs infrastruktúrához kapcsolódó szabályozások: környezetvédelem, egészség­védelem ·        Infokommunikációs alkalmazásokhoz kapcsolódó szabályozások: adatvédelem, intelligens környezet keltette új adatvédelmi igények·        Szektorpolitika, támogatáspolitika, állami szerepvállalás·        Az Európai Unió szabályozási jövőképe
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2*2 óra előadás, interaktív kérdezési lehetőséggel
10. Követelmények
a.       A szorgalmi időszakban: az előadási órán írt 1 db. zárthelyi, amely a szorgalmi időszakban egyszer pótolható          Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyin vagy annak pótlásán elérhető pontszám legalább 35%-ának elérése.b.             A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, szóbeli módosítási lehetőséggelAz aláírás megszerzése a vizsgaidőszakban, különeljárási díj befizetésével, a zárthelyi pótlásával megegyező módon kísérelhető meg.c.              Elővizsga: nem lehetséges

 

11. Pótlási lehetőségek
Évközi ZH pótlása az írásbeli vizsgaidőpontok alkalmával.Különösen indokolt (igazolt betegség vagy külföldi ösztöndíj) esetében egyedi vizsgaidőpont kérhető egy alkalommal.

 

12. Konzultációs lehetőségek Előadások előtt és után, valamint a tantárgy előadóitól e-mail-ben kérhető időpont, a meghirdetett fogadóórájukban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Előadás fóliák előre sokszorosítva és kiosztvaAjánlott irodalom:o       International Telecommunications Union: Trends in Telecommunication Reform kötetei: Convergence and regulation (1999), Effective regulation (2002), Promoting universal Access to ICT (2003), Genfo       EITO: European Information Technology Observatory (évenkénti kiadás)o       Melody, W.: Telecom Reform Principles, Policies and Regulatory Practices, Technical University of Denmark, Lyngby, 1997o       Invten, Hank: Telecommunications Regulatory Handbook, Washington DC, November 2000, www.infodev.org/projects/314regulationhandbooko       Ryan – Schu: The EU regulatory framework for Electronic Communications Handbook, Arnolds & Porter, London, 2003o       Koppányi Szabolcs: Hírközlés szabályozása az Európai Közösségben és Magyarországon, Osiris Kiadó, 2003.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

 

Kontakt óra

56

Félévközi készülés órákra

25

Felkészülés zárthelyire

25

Házi feladat elkészítése

0

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

10

Vizsgafelkészülés

34

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Sallai Gyula DSc.Egyetemi tanárTMIT
Dr. Abos Imre PhD.Egyetemi docensTMIT
Kunsági LászlóTudományos munkatársTMIT
Dr. Kósa Zsuzsanna PhD.Egyetemi adjunktusTMIT