IP alapú rendszerek és alkalmazások

A tantárgy angol neve: IP-Based Systems and Applications

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4406 7 4/0/0/v 5 ősz
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék:

Dr. Szabó Róbert

egyetemi docens

BME-TMIT

Marosits Tamás

tud. segédmunkatárs

BME-TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Távközlő hálózatok, számítógép hálózatok.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

Az integrálódó számítástechnika és távközlés, az infokommunikáció újszerű és nagy kiterjedésű rendszerekben rugalmas információközlést, kommunikációt és feldolgozást tesz lehetővé. A tendenciák szerint az infokommunikáció a csomag alapú működésmódon, s ezen belül a lendületesen fejlődő Internet protokoll családon alapul.

A tantárgy a célkitűzése, hogy megismertesse az IP alapú távközlő rendszerek felépítését, működését és menedzsmentjét; valamint bemutassa ezen hálózatok fölött nyújtható szolgáltatások és alkalmazások követelményeit és jellegzetességeit.

8. A tantárgy részletes tematikája

Teljesen IP (All-IP) alapú rendszerek: rendszerek integrációja - végberendezések, hozzáférési és transzport hálózatok. Szolgáltatási modellek. Hálózat operátorok és szolgáltatók együttműködése (vezetékes és mobil). Hálózat felügyelet és menedzselés (SLS/SLA, tartományok és AS rendszerek együttműködése), megfigyelhetőség és vezérelhetőség.

Vezetékes és mobil szolgáltatások: hálózatok és szolgáltatások felderítése (topológia, eszköz és beállítás); szolgáltatás biztosítás (végpont-végpont között, QoS); hitelesség, jogosultság és számlázás (AAA); hiba menedzsment; rendelkezésre állás.

Alkalmazások: osztott dokumentáció kezelés; osztott erőforrás kezelés; elektronikus adatcsere (WWW, WAP, e-levél); távoktatás; távgyógyítás; elektronikus kereskedelem; multimédia átvitele Interneten (VoIP); tartalom szolgáltató hálózatok, elosztott kiszolgáló rendszerek, cachek és tükrözés; keresőgépek.

A hálózat- és információbiztonság, valamint az elektronikus hitelesítés technológiái.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

Szorgalmi időszakban: házi dolgozat, zárthelyi, elővizsga lehetőség

Vizsgaidőszakban: írásbeli és/vagy szóbeli vizsga

11. Pótlási lehetőségek

pót zárthelyi

12. Konzultációs lehetőségek

heti 1 óra

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Elektronikus előadás vázlat anyagok.
  • R. Stevens, TC/IP Illustrated, Wiley, 1997.
  • Tannenbaum, Computer Networks, 2000
  • Armitage, QoS in IP Networks, Wiley, 2000
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontaktóra

60

Félévközi készülés órákra

14

Felkészülés zárthelyire

14

Házi feladat elkészítése

8

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

20

Vizsgafelkészülés könyv, anyag

34

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék:

Dr. Szabó Róbert

egyetemi docens

BME-TMIT

Marosits Tamás

tud. segédmunkatárs

BME-TMIT