Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  IP alapú rendszerek és alkalmazások

  A tantárgy angol neve: IP-Based Systems and Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4406 7 4/0/0/v 5 ősz
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék:

  Dr. Szabó Róbert

  egyetemi docens

  BME-TMIT

  Marosits Tamás

  tud. segédmunkatárs

  BME-TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Távközlő hálózatok, számítógép hálózatok.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az integrálódó számítástechnika és távközlés, az infokommunikáció újszerű és nagy kiterjedésű rendszerekben rugalmas információközlést, kommunikációt és feldolgozást tesz lehetővé. A tendenciák szerint az infokommunikáció a csomag alapú működésmódon, s ezen belül a lendületesen fejlődő Internet protokoll családon alapul.

  A tantárgy a célkitűzése, hogy megismertesse az IP alapú távközlő rendszerek felépítését, működését és menedzsmentjét; valamint bemutassa ezen hálózatok fölött nyújtható szolgáltatások és alkalmazások követelményeit és jellegzetességeit.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Teljesen IP (All-IP) alapú rendszerek: rendszerek integrációja - végberendezések, hozzáférési és transzport hálózatok. Szolgáltatási modellek. Hálózat operátorok és szolgáltatók együttműködése (vezetékes és mobil). Hálózat felügyelet és menedzselés (SLS/SLA, tartományok és AS rendszerek együttműködése), megfigyelhetőség és vezérelhetőség.

  Vezetékes és mobil szolgáltatások: hálózatok és szolgáltatások felderítése (topológia, eszköz és beállítás); szolgáltatás biztosítás (végpont-végpont között, QoS); hitelesség, jogosultság és számlázás (AAA); hiba menedzsment; rendelkezésre állás.

  Alkalmazások: osztott dokumentáció kezelés; osztott erőforrás kezelés; elektronikus adatcsere (WWW, WAP, e-levél); távoktatás; távgyógyítás; elektronikus kereskedelem; multimédia átvitele Interneten (VoIP); tartalom szolgáltató hálózatok, elosztott kiszolgáló rendszerek, cachek és tükrözés; keresőgépek.

  A hálózat- és információbiztonság, valamint az elektronikus hitelesítés technológiái.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban: házi dolgozat, zárthelyi, elővizsga lehetőség

  Vizsgaidőszakban: írásbeli és/vagy szóbeli vizsga

  11. Pótlási lehetőségek

  pót zárthelyi

  12. Konzultációs lehetőségek

  heti 1 óra

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Elektronikus előadás vázlat anyagok.
  • R. Stevens, TC/IP Illustrated, Wiley, 1997.
  • Tannenbaum, Computer Networks, 2000
  • Armitage, QoS in IP Networks, Wiley, 2000
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontaktóra

  60

  Félévközi készülés órákra

  14

  Felkészülés zárthelyire

  14

  Házi feladat elkészítése

  8

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Vizsgafelkészülés könyv, anyag

  34

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék:

  Dr. Szabó Róbert

  egyetemi docens

  BME-TMIT

  Marosits Tamás

  tud. segédmunkatárs

  BME-TMIT