Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 21.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

IP alapú távközlés szakirány

Infokommunkációs hálózatok szakirány

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4330 8 6/0/0/f 8 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Henk Tamás,
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 A tanszék oktatói, kutatói és doktoranduszai  BME-TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Nincs.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja felkészíteni a hallgatókat a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenység szokásos tennivalóira. Ide tartozik egy adott feladat elemzése, megoldásának megtervezése, megoldása, arról a megfelelő színvonalú írásbeli dokumentáció elkészítése, az eredmények szóbeli, vetítettképes prezentációja, valamint a határidők fontosságának megtanulása.

A tantárgy oktatása önálló laboratóriumi foglalkozások keretében történik. A hallgatók a kapott feladatot a konzulens segítségével, de önállóan végzik. A végzett munka minősítése az esetleges “mérésekről” készített jegyzőkönyvek, a feladat megoldásáról beadott írásbeli és szóbeli beszámoló értékelése alapján történik. A feladat megoldása és annak minőségi dokumentálása egyforma fontos hangsúlyt kap.

8. A tantárgy részletes tematikája

A tárgyra szervezett témakiírás nincs, mivel a hallgatók – alapértelmezés szerint – az előző szemeszterben elvégzett vitt4353 tárgy keretében (kisebb óraszámban) megkezdett munkájukat folytatják most már heti 6 órában. Ha valaki a félév elején témát szeretne váltani, vagy a tárgyat kihagyás után, azaz nem folytató tárgyként veszi fel, akkor ő az új témát a tanszék hasonló tematikájú tárgyaiban aktuálisan meghirdetett témái közül kell, hogy válasszon. Ehhez a tárgyfelelős segítséget nyújt.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Félévenként heti 6 órás laboratóriumi gyakorlat: irodalomkutatás, konzultáció, projekt munka formájában történik.

10. Követelmények

A tárgy legfontosabb feladata a mérnöki életben elvárt munkavégzés gyakorlása. Ennek értelmében az ipari életben szokásos “határidő követelmények” érvényesülnek, melyek elmulasztása szankcionált.

A szorgalmi időszakban: A félévek lezárásának módja: gyakorlati jegy.

A hallgatóknak alapesetben a 3. oktatási hét végéig (elektronikus úton) a konzulensükkel egyeztetett előzetes munkatervet kell beadniuk. A munkaterv a szorgalmi időszak feléig pótolhatja a munkatervet, azonban a késedelmet a félévi jegy kialakításánál alkalmazott “hanyagsági faktor (HF)” számításánál figyelembe vesszük. Az a hallgató, aki a szorgalmi időszak 7. hetének végéig neki felróható okból nem ad be munkatervet, a tárgy elvégzéséhez szükséges mennyiségű munkát vélhetően már nem tudja a feladatára fordítani. Amennyiben konzulense ezt megfelelő szakmai indokokkal alátámasztva kéri, akkor a hallgató elvégezheti a trágyat, a vizsgaidőszak utolsó harmadában pótbeszámolót tehet, de ennek érdemjegye a jelenlegi szabályokat figyelembevéve sem lehet jobb, mint közepes (3).

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei 3 részből állnak:

1. a konzulens által kitűzött félévi feladat megoldása a félév során (konzulens osztályozza, 50%-os súllyal szerepel: FF)

2. az elvégzett munkáról a szorgalmi időszak végén írásbeli beszámoló készítése és határidőre történő beadása külön hirdetményben közzétett tartalmi és formai követelmények szerint (konzulens és tárgyfelelős külön-külön osztályzatának (sorrendben KI és TI) egyszerű átlaga, ami együttesen 25%-os súllyal szerepel).

3. az elvégzett munkáról a szorgalmi időszak végén szóbeli, vetített-képes elektronikus prezentáció tartása külön hirdetményben közzétett tartalmi és formai követelmények szerint (tárgyfelelős értékeli (TS), 25%-os súllyal szerepel). A szóbeli beszámoló előfeltétele az elfogadott írásbeli.A gyakorlati jegy a 3 követelményre adott osztályzat(ok) súlyozott átlaga figyelembe véve egy úgynevezett “hanyagsági faktort (HF)”, amellyel a hallgatóknak a határidőkkel kapcsolatos mulasztásait szakcionáljuk.

Jegy=HF(0,5*FF+0,25*(KI+TI)/2+0,25*TS)

Nem kaphat gyakorlati jegyet az a hallgató, aki bármely kategóriában (FF, KI, TI, TS) nem éri el legalább az elégséges osztályzatot, azaz nem oldotta meg a félévi feladatát, vagy írásbeli beszámolóját akár a konzulense, akár a tárgyfelelős nem fogadta el, vagy a szóbeli nem megfelelő (elégtelen).
A szóbeli előtt határidőre (minimum 5 munkanap) be nem adott írásbeli pótolható legkésőbb a beszámolót megelőző munkanapon 12 óráig, azonban a késedelmet a hanyagsági factor kialakításánál figyelmbe vesszük. Az a hallgató, aki a szóbeli beszámolója előtti munkanap 12.00 óráig nem tölti fel a konzulense által jóváhagyott írásbeli beszámolót, az szóbelijét nem kezdheti meg, beszámolót a vizsgaidőszak utolsó harmadában tehet pótbeszámoló jelleggel. Ennek megfelelően a „-1. nap” az ezt az időpontot megelőző 24 órás időintervallumra vonatkozik, a „-2. nap” a szóbelit megelőző munkanap 12.00 órához képest 24 és 48 óra közötti késedelmet jelenti (csak a munkanapokat figyelembe véve), stb (ld. 2. táblázat).A hanyagsági faktor számításánál a munkatervvel és az írásbeli beszámolóval kapcsolatos késedelmet vesszük figyelembe olyan elvek szerint, hogy a határidőket betartó, vagy csak nagyon kismértékben áthágó hallgatók értékelését érdemben ne befolyásolja, azonban súlyosabb esetekben a hallgató érdemjegyén észrevehető legyen a késés miatti szankció.A hanyagsági faktor az „1-a-b” képlettel számolható, amelyben az „a” szám a munkatervvel, míg a „b” az írásbeli beszámolóval kapcsolatos késedelmekre vonatkozik. A munkatervre vontakozó javasolt értékeket a 1. táblázat, míg az írásbeli beszámolóra vonatkozó javasolt értékeket a 2. táblázat tartalmazza. A munkaterv beadásának hete a szorgalmi időszakban
Az „a” faktor értéke
4. hét 0.03
5. hét 0.07
6. hét 0.12
7. hét 0.20
1. táblázat: A munkaterv késedelmes beadásával kapcsolatos hanyagsági faktor értéke Az írásbeli beszámoló beadásának napja a szóbeli beszámolóhoz képest (munkanapban)
A „b” faktor értéke
-4. nap 0.05
-3. nap 0.12
-2. nap 0.20
-1. nap 0.30
2. táblázat: Az írásbeli beszámoló késedelmes beadásával kapcsolatos hanyagsági faktor értékeb. A vizsgaidőszakban:Az a hallgató, aki a szorgalmi időszak végéig nem tett érvényes beszámolót, ismételt vizsga jelleggel összesen egy alkalommal kísérelhető meg a vizsgaidőszakban, a tárgyfelelős által előírt időpontban, a vizsga időszak végén. Az ily módon megszerzett gyakorlati jegy közepesnél (3) jobb általában nem lehet, különleges méltánylást érdemlő eseteket kivéve: pl. kórházi zárójelentéssel igazolt fekvőbetegség.

Elővizsga: nincs

11. Pótlási lehetőségek

A tárgy jellegéből adódóan (féléves folyamatos munkavégzés) vizsgaidőszakban pótlási lehetőség alapvetően nincs.

Különleges méltánylást érdemlő esetekben, a konzulens támogató nyilatkozata esetén ismételt vizsga jelleggel lehet a gyakorlati jegyet megszerezni. Ismételt vizsga jelleggel megszerzett gyakorlati jegy általában közepesnél (3) jobb nem lehet.

Ilyenfajta pótlásra is csak a vizsgaidőszakban egy alkalommal, a tárgyfelelőssel legalább 3 héttel korábban egyeztetett időpontban lehet sort keríteni, mivel ennél rövidebb idő alatt nem hihető 240 munkaóra pótlása.

12. Konzultációs lehetőségek

A konzulensekkel egyénileg.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Konzulens biztosítja

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra: 14*2 konzultáció

28

Egyéni feladat elkészítése

200

Írásbeli beszámoló elkészítése

8

Szóbeli beszámoló+felkészülés

4

Összesen

240

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Ziegler Gábor

tud. munkatárs

TMIT

Dr. Fehér Gábor

egy. adjunktus

TMIT