Távközlési rendszerek és termékek

A tantárgy angol neve: Telecommunication Systems and Products

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2007. január 3.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Távközlésmenedzsment mellék-szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4186 7 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bíró József

egyetemi docens

TTT

Heszberger Zalán

tanszéki mérnök

TTT

Jakab Tivadar

tudományos munkatárs

HT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Távközlési, illetve híradástechnikai alapozó tárgyak ismeretei.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

Az infokommunikációvá szélesedő távközlés célja a felhasználók számára hálózat-alapú szolgáltatások, mint termékek nyújtása, kezdve a hálózatok részeinek bérletétől, a hálózati szolgáltatásokon és hordozott szolgáltatásokon keresztül a szolgáltatásokra épülő tudástársadalmi alkalmazásokig. A tárgy ismerteti egyrészt a különféle szolgáltatásokat, sajátságaikat, összefüggéseiket, működésüket, követelményeiket a hálózattal szemben, másrészt megvalósításuk hálózati rendszertechnikáját, a különféle integrált és dinamikus hálózati megoldásokat, a szolgáltatások menedzselése szempontjából fontos egyes technológiai vonatkozásokat, a hálózatok tervezésének szempontjait.

A tárgy célja megteremteni a távközléssel kapcsolatos interdiszciplináris (üzleti, gazdasági, jogi, menedzseri) szemléletmód műszaki alapjait, amelyre a mellék-szakirány további tárgyai építenek.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Kommunikációs rendszerek fejlődése, általános felépítése és csoportosítása. Az alapvető kommunikációs hierarchiák ismertetése.
 • A távközlési szolgáltatások és alkalmazások jellegének, tartalmának, megvalósításuk műszaki vonatkozásainak (erőforrásigény, minőségi követelmények) áttekintése. A minőségi követelmények kielégítését biztosító hordozó szolgálatok ismertetése. Általános hálózati ill. végberendezés szolgáltatások.
 • Párbeszédalapú, tranzakciós és tartalom-elérő szolgáltatások. Konkrét alkalmazások ismertetése: tartalom, média és üzleti alkalmazások. e-Commerce, e-Learning, e-Government, Telehealth.
 • Egyes szolgáltatások ill. alkalmazások rendszertechnikája, piaci szerepe, kívánatos minősége, forgalmi profilja ill. egyéb speciális követelmények a hálózattal szemben (megbízhatóság, biztonság), ezek differenciáltsága, költségekkel való összefüggése, hozzáférés, menedzselés, számlázás, gazdaságossági és piaci aspektusok.
 • Elektronikus kommunikációs hálózatok. Általános hálózati szerkezet: tagoltság, magán és nyilvános hálózatok, hozzáférési és gerinchálózat, hálózati kép, hálózatszervezési alapelvek.
 • Összeköttetéses, összeköttetés-mentes információközlő és műsorközlő hálózatok. Hálózatok réteg szemléletű felépítése. Hálózati funkciók. Átviteli topológia, forgalomirányítás, hálózatmenedzsment. A hálózatok szolgáltatásminősége, megbízhatósága és biztonsága. Jelzéshálózati protokollok, számkiosztás.
 • Hálózati technológiák áttekintése. Transzporthálózati technológiák (PSTN, ISDN, FR, ATM, IP, SDH, OTN, ASTN, ASON). Hozzáférési hálózati technológiák. Mobil hálózati technológiák (GSM, GPRS, UMTS).
 • Különféle hálózati architektúrák összehasonlítása. Hálózatok konfigurálása és méretezése.
 • Szolgáltatások támogatása, megvalósítása. Hálózati architektúra választási szempontok (helyi hálózat, hozzáférés, MAN, gerinc).
 • Hálózati koncepciók (FSAN, optikai-IP), különböző technológiájú hálózatok egymásra épülése és együttműködése, szolgáltatások és technológiák viszonya.
 • Rádiófrekvencia-gazdálkodás fizikai alapjai, műholdas rendszerek tulajdonságai, rádiótávközlési információátvitel alapvető jellemzői.
 • Esettanulmányok: Különböző összetételű szolgáltatásokat támogató hálózati megoldások műszaki-gazdasági elemzése
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

- 2 db nagyzárthelyi, amely a szorgalmi időszakban egyszer pótolható;

- az aláírás megszerzésének feltétele: a nagyzárthelyin vagy pótlásán az elérhető pontszám legalább 50%-ának elérése;

- a tárgy korábbi felvétele során megszerzett aláírás vizsgán való részvételre jogosít.

b. A vizsgaidőszakban:

- írásbeli vizsga szóbeli módosítási lehetőséggel;

- az aláírás megszerzése vizsgaidőszakban különeljárási díj befizetésével, ismételt vizsga jelleggel kísérelhető meg.

c. Elővizsga:

- az elővizsgán való részvétel feltétele: az elővizsga időpontjáig megszerzett aláírás.

11. Pótlási lehetőségek

A pótZH időpontja az elővizsga időpontjában van.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tannenbaum, Andrew S.: Számítógéphálózatok, Panem-Prentice Hall 1999, ISBN 963 545 213 6

Robertazzi, T. G.: Planning Telecommunication Networks, IEEE Press1999, ISBN 0 7803 4702 1

EITO: European Information Technology Observatory 2000, 2001, 2002, 2003

HTE Online könyv, http://www.hte.hu/onlinekonyv.html

Távközlés kultúra, PressCon 2001

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés zárthelyire

15

Házi feladat elkészítése

0

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

45

Vizsgafelkészülés

15

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bíró József

egyetemi docens

TTT

Heszberger Zalán

tanszéki mérnök

TTT

Jakab Tivadar

tudományos munkatárs

HT

Dr. Jereb László

egyetemi docens

HT

Dr. Sallai Gyula

egyetemi tanár

TTT