Kódolás és szűrés

A tantárgy angol neve: Coding and Filtering

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Távközlés és Telematika

fő szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4184 7. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Osváth László János,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Solymosi János

egy. docens

TMIT

Dr. Osváth László

egy. adjunktus

TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Jelek és rendszerek leírásának matematikai alapjai, eszközei. A híradástechnikai feladatok és eljárások elemei és eszközei. Analóg és digitális áramköri ismeretek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

vitt3053 Kommunikációelmélet

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy elmélyíti és kibővíti az 5. félévi Hiradástechnika tárgyban tanult ismereteket. Súlyt helyez arra, hogy a távközlésben fontos szerepet játszó hírközléselméleti és áramkörtervezési szempontokat egységesen vizsgálja. Célja továbbá az egyes részfunkciók megvalósítási lehetőségeinek ismertetése.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. A hírközlő berendezések felépítése.

2. Analóg jelek illesztése analóg csatornához

Átvitel alapsávi, sávkorlátos, zajos csatornán. Amplitúdó és szögmodulációs eljárások. Előállítás és demoduláció, a csatorna torzításainak és zajának hatása a visszaállított jelre. Szűrők specifikálása, jellemzői. Katalógus-szűrők tervezése. Megvalósítási módok: LC, ARC.

3. Digitális jelek illesztése analóg csatornához

Szinkron PAM átvitel alapelve, az egyszerű detekció feltételei. Az időzítőjel visszaállítása. Teljes és részleges válaszú rendszerek. QAM rendszerek. Vivővisszaállítás. Adatátviteli szűrők különleges követelményei. Amplitúdó és futási idő korrektorok tervezése. Az optimalizálás numerikus módszerei.

4. Digitális jelek illesztése digitális csatornához

Átvitel zajmentes (és emlékezetnélküli) csatornán. Átvitel zajos (de emlékezetnélküli) csatornán. Az átvitel hatékonyságának megítélése, a csatornakapacitás fogalma. A kódolás korlátai. Hibavédő kódolás, lineáris blokk-kódok, javítható/jelezhető hibák száma, a kód minimális távolsága. A kódtávolság Hamming és Singleton korlátja. Reed - Solomon kódok véges testek felett. Dekódolási módszerek. A titkosítás algoritmikus alapjai. Hitelesítés.

5. Analóg jelek illesztése digitális csatornához

Analóg jel megjelenítése számsorozatokkal. Igény: tömör megjelenítés és hű visszaállítás. Mintavételezés, ortogonális sorfejtések. Skaláris valószínűségi változó kvantálása, kódolása. Sorozatok kódolása hűségi kritérium mellett, a rate distortion függvény, a kód tömörségének korlátja. Részsávokra bontás és kódolás (subband coding). Rekurzív kódolás.

6. Mintavételező szűrők

Az A/D és a D/A átalakítás áramköri megvalósítása. Digitális szűrők (FIR és IIR) tervezése. Töltéscsatolt eszközök (CCD és SC szűrők). Érzékenység és tolarencia, kerekítési hatások.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

Egyetlen nagy ZH a 8...11. héten. A ZH értékelése 5 fokozatú. Az aláírás és a vizsgára bocsátás feltétele a nem elégtelen ZH, vagy a sikeres PZH.

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. A vizsga írásbeli, szóbeli javítási lehetőséggel. 85% feletti teljesítés esetén a a vizsga eredménye jeles, míg 30% alatti teljesítés esetén a vizsga eredménytelen.

  3. Elővizsga: elővizsgát az tehet, akinek nem kell PZH-t írni.
11. Pótlási lehetőségek

Az elégtelen, vagy elmulasztott ZH PZH-vel pótlandó a 14. héten. A PZH teljesítése a vizsgaidőszakban is megkísérelhető, de csak egyetlen alkalommal.

12. Konzultációs lehetőségek

: a zárthelyit, a pótzárthelyit és a vizsgákat megelőző napokon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Linder T., Lugosi G.: Bevezetés az információelméletbe

Tankönyvkiadó, Bp. 1990.

T.M. Cover, J.A. Thomas: Elements of Information Theory

Wiley Series in Telecommunication, 1991.

Győrfi L., Vajda I.: A hibajavító kódolás és a nyilvános kulcsú

titkosítás elemei. BME. Bp. 1991.

Géher K., Solymosi J.: Lineáris áramkörök tervezése

Tankönyvkiadó, Bp. 1992.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

15

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

15

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Solymosi János

egy. docens

TMIT

Dr. Osváth László

egy. adjunktus

TMIT