Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kódolás és szűrés

  A tantárgy angol neve: Coding and Filtering

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Távközlés és Telematika

  fő szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4184 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Osváth László János,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Solymosi János

  egy. docens

  TMIT

  Dr. Osváth László

  egy. adjunktus

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Jelek és rendszerek leírásának matematikai alapjai, eszközei. A híradástechnikai feladatok és eljárások elemei és eszközei. Analóg és digitális áramköri ismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  vitt3053 Kommunikációelmélet

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy elmélyíti és kibővíti az 5. félévi Hiradástechnika tárgyban tanult ismereteket. Súlyt helyez arra, hogy a távközlésben fontos szerepet játszó hírközléselméleti és áramkörtervezési szempontokat egységesen vizsgálja. Célja továbbá az egyes részfunkciók megvalósítási lehetőségeinek ismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A hírközlő berendezések felépítése.

  2. Analóg jelek illesztése analóg csatornához

  Átvitel alapsávi, sávkorlátos, zajos csatornán. Amplitúdó és szögmodulációs eljárások. Előállítás és demoduláció, a csatorna torzításainak és zajának hatása a visszaállított jelre. Szűrők specifikálása, jellemzői. Katalógus-szűrők tervezése. Megvalósítási módok: LC, ARC.

  3. Digitális jelek illesztése analóg csatornához

  Szinkron PAM átvitel alapelve, az egyszerű detekció feltételei. Az időzítőjel visszaállítása. Teljes és részleges válaszú rendszerek. QAM rendszerek. Vivővisszaállítás. Adatátviteli szűrők különleges követelményei. Amplitúdó és futási idő korrektorok tervezése. Az optimalizálás numerikus módszerei.

  4. Digitális jelek illesztése digitális csatornához

  Átvitel zajmentes (és emlékezetnélküli) csatornán. Átvitel zajos (de emlékezetnélküli) csatornán. Az átvitel hatékonyságának megítélése, a csatornakapacitás fogalma. A kódolás korlátai. Hibavédő kódolás, lineáris blokk-kódok, javítható/jelezhető hibák száma, a kód minimális távolsága. A kódtávolság Hamming és Singleton korlátja. Reed - Solomon kódok véges testek felett. Dekódolási módszerek. A titkosítás algoritmikus alapjai. Hitelesítés.

  5. Analóg jelek illesztése digitális csatornához

  Analóg jel megjelenítése számsorozatokkal. Igény: tömör megjelenítés és hű visszaállítás. Mintavételezés, ortogonális sorfejtések. Skaláris valószínűségi változó kvantálása, kódolása. Sorozatok kódolása hűségi kritérium mellett, a rate distortion függvény, a kód tömörségének korlátja. Részsávokra bontás és kódolás (subband coding). Rekurzív kódolás.

  6. Mintavételező szűrők

  Az A/D és a D/A átalakítás áramköri megvalósítása. Digitális szűrők (FIR és IIR) tervezése. Töltéscsatolt eszközök (CCD és SC szűrők). Érzékenység és tolarencia, kerekítési hatások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Egyetlen nagy ZH a 8...11. héten. A ZH értékelése 5 fokozatú. Az aláírás és a vizsgára bocsátás feltétele a nem elégtelen ZH, vagy a sikeres PZH.

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. A vizsga írásbeli, szóbeli javítási lehetőséggel. 85% feletti teljesítés esetén a a vizsga eredménye jeles, míg 30% alatti teljesítés esetén a vizsga eredménytelen.

  3. Elővizsga: elővizsgát az tehet, akinek nem kell PZH-t írni.
  11. Pótlási lehetőségek

  Az elégtelen, vagy elmulasztott ZH PZH-vel pótlandó a 14. héten. A PZH teljesítése a vizsgaidőszakban is megkísérelhető, de csak egyetlen alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  : a zárthelyit, a pótzárthelyit és a vizsgákat megelőző napokon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Linder T., Lugosi G.: Bevezetés az információelméletbe

  Tankönyvkiadó, Bp. 1990.

  T.M. Cover, J.A. Thomas: Elements of Information Theory

  Wiley Series in Telecommunication, 1991.

  Győrfi L., Vajda I.: A hibajavító kódolás és a nyilvános kulcsú

  titkosítás elemei. BME. Bp. 1991.

  Géher K., Solymosi J.: Lineáris áramkörök tervezése

  Tankönyvkiadó, Bp. 1992.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Solymosi János

  egy. docens

  TMIT

  Dr. Osváth László

  egy. adjunktus

  TMIT