Infokommunikációs laboratórium III.

A tantárgy angol neve: Infocommunications Laboratory III.

Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 21.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Infokommunikációs rendszerek szakirány

kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4163 8. 2/0/0/f 3 4/3
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.
 Kovács Pál tanszéki mérnök TMIT
 Dr. Lénárt Ferenc tud. munkatárs SZHVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak, szakirány tantárgyak

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

a törzsoktatásban tanított tantárgyak

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, melyek a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott mérésekből állnak. A végzett munka minősítése a mérésekről készített jegyzőkönyv értékelése alapján történik

8. A tantárgy részletes tematikája

Mérések végzése a következő témakörökben:

 • Alapsávi digitális jelátvitel rézkábelen
 • IP átvitel az ATM hálózaton
 • Adatátvitel hozzáférési hálózaton (a modemtől a DSL-ig)
 • Egyszerű mérések négyszögkeresztmetszetű csőtápvonalon
 • Az egyetemi optikai hálózat vizsgálata OTDR-el
 • Hangkódolási eljárások vizsgálata
 • Mikrohullámú adatátviteli berendezések vizsgálata
 • Az elektromágneses kompatibilitás (EMC) alapvető rádiófrekvenciás mérései
 • FMCW radar elven megvalósított RF kábel vizsgálatok

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A félév során minden hallgató öt kötött tematikájú, korábban el nem végzett mérést mér végig a 8. pontban felsorolt témakörökből. A hallgatók a méréseket kétfős mérőcsoportokban végzik a félév eleji jelentkezéseknek megfelelő időpontokban. A mérésekre előzetesen készülni kell a mérésekhez elektronikus formában vagy a laborban nyomtatott formában rendelkezésre álló mérési utasítások és segédletek alapján. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrizzük. Amennyiben a feltett 5 tesztkérdésre adott hibás válaszok száma 3 vagy ennél több, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

A mérés során az mérési utasításban kötelezően előírt feladatokat el kell végezni, elvégzett mérési eredményekről mérőcsoportonként egy jegyzőkönyvet kell készíteni egy - elektronikus formában rendelkezésre álló - jegyzőkönyv keretbe. Fakultatív mérési feladatok is végezhetők a jobb osztályzat elérése érdekében. A mérés végén a mérésvezető a mérés elvégzését aláírással igazolja és a jegyzőkönyvet leosztályozza.

 

10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban:
  • A félév lezárásának módja: félévközi jegy.
  • A félév elismerése: öt mérés elvégzése ( mérésvezetői aláírás), és legalább elégséges félévközi jegy.
  • A félévközi jegy a mérésekre adott osztályzatok számtani középértéke a szokásos kerekítési szabályok alkalmazása mellett.
  • Egy mérésre adott osztályzat meghatározásának módja:
  • Az alap osztályzat - melyet a hallgató akkor kap, ha az összes kötelező mérést elvégezte, és a tesztkérdésekre adott válaszai hibátlanok, vagy egy hibát tartalmaznak - : közepes.
  • Az alap osztályzatot javító tényezők:
  • a mérési eredmények kiértékelése: +1 jegy
  • fakultatív mérési feladat(ok) elvégzése: +1 jegy
  • Az alap osztályzatot rontó tényezők:
  • hibás, vagy hiányzó mérési eredmények: -1 jegy
  • a tesztkérdésekre adott hibás válaszonként: -1 jegy


 

11. Pótlási lehetőségek

Minden hallgató részére egy pótmérési lehetőséget biztosítunk! Vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs!

12. Konzultációs lehetőségek

A tárgyfelelősöknél, a mérések kidolgozóinál és a mérésvezetőknél.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az egyes mérések tárgyát, eszközeit, módszereit és feladatait Mérési utasítások és segédleteik tartalmazzák, amelyek elektronikus formában a tanszék számítógéphálózatán (http://alpha.tmit.bme.hu/meresek/) - és a laboratóriumban nyomtatott formában is - állnak rendelkezésre. A mérési utasítások feltételezik a méréshez kapcsolódó tantárgy(ak) anyagának és az általános alkalmazású mérőeszközöknek ismeretét.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

22

Félévközi készülés órákra

68

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

Vizsgafelkészülés

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kovács Pál

tanszéki mérnök

TMIT

Dr. Lénárt Ferenc

tud. mts.

SZHVT