Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs laboratórium III.

  A tantárgy angol neve: Infocommunications Laboratory III.

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 21.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Infokommunikációs rendszerek szakirány

  kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4163 8. 2/0/0/f 3 4/3
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.
   Kovács Pál tanszéki mérnök TMIT
   Dr. Lénárt Ferenc tud. munkatárs SZHVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak, szakirány tantárgyak

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  a törzsoktatásban tanított tantárgyak

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, melyek a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott mérésekből állnak. A végzett munka minősítése a mérésekről készített jegyzőkönyv értékelése alapján történik

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mérések végzése a következő témakörökben:

  • Alapsávi digitális jelátvitel rézkábelen
  • IP átvitel az ATM hálózaton
  • Adatátvitel hozzáférési hálózaton (a modemtől a DSL-ig)
  • Egyszerű mérések négyszögkeresztmetszetű csőtápvonalon
  • Az egyetemi optikai hálózat vizsgálata OTDR-el
  • Hangkódolási eljárások vizsgálata
  • Mikrohullámú adatátviteli berendezések vizsgálata
  • Az elektromágneses kompatibilitás (EMC) alapvető rádiófrekvenciás mérései
  • FMCW radar elven megvalósított RF kábel vizsgálatok

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A félév során minden hallgató öt kötött tematikájú, korábban el nem végzett mérést mér végig a 8. pontban felsorolt témakörökből. A hallgatók a méréseket kétfős mérőcsoportokban végzik a félév eleji jelentkezéseknek megfelelő időpontokban. A mérésekre előzetesen készülni kell a mérésekhez elektronikus formában vagy a laborban nyomtatott formában rendelkezésre álló mérési utasítások és segédletek alapján. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrizzük. Amennyiben a feltett 5 tesztkérdésre adott hibás válaszok száma 3 vagy ennél több, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés során az mérési utasításban kötelezően előírt feladatokat el kell végezni, elvégzett mérési eredményekről mérőcsoportonként egy jegyzőkönyvet kell készíteni egy - elektronikus formában rendelkezésre álló - jegyzőkönyv keretbe. Fakultatív mérési feladatok is végezhetők a jobb osztályzat elérése érdekében. A mérés végén a mérésvezető a mérés elvégzését aláírással igazolja és a jegyzőkönyvet leosztályozza.

   

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:
   • A félév lezárásának módja: félévközi jegy.
   • A félév elismerése: öt mérés elvégzése ( mérésvezetői aláírás), és legalább elégséges félévközi jegy.
   • A félévközi jegy a mérésekre adott osztályzatok számtani középértéke a szokásos kerekítési szabályok alkalmazása mellett.
   • Egy mérésre adott osztályzat meghatározásának módja:
   • Az alap osztályzat - melyet a hallgató akkor kap, ha az összes kötelező mérést elvégezte, és a tesztkérdésekre adott válaszai hibátlanok, vagy egy hibát tartalmaznak - : közepes.
   • Az alap osztályzatot javító tényezők:
   • a mérési eredmények kiértékelése: +1 jegy
   • fakultatív mérési feladat(ok) elvégzése: +1 jegy
   • Az alap osztályzatot rontó tényezők:
   • hibás, vagy hiányzó mérési eredmények: -1 jegy
   • a tesztkérdésekre adott hibás válaszonként: -1 jegy


   

  11. Pótlási lehetőségek

  Minden hallgató részére egy pótmérési lehetőséget biztosítunk! Vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs!

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgyfelelősöknél, a mérések kidolgozóinál és a mérésvezetőknél.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az egyes mérések tárgyát, eszközeit, módszereit és feladatait Mérési utasítások és segédleteik tartalmazzák, amelyek elektronikus formában a tanszék számítógéphálózatán (http://alpha.tmit.bme.hu/meresek/) - és a laboratóriumban nyomtatott formában is - állnak rendelkezésre. A mérési utasítások feltételezik a méréshez kapcsolódó tantárgy(ak) anyagának és az általános alkalmazású mérőeszközöknek ismeretét.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  22

  Félévközi készülés órákra

  68

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovács Pál

  tanszéki mérnök

  TMIT

  Dr. Lénárt Ferenc

  tud. mts.

  SZHVT