Infokommunikációs laboratórium II.

A tantárgy angol neve: Infocommunications Laboratory II.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Infokommunikációs rendszerek szakirány

kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4160 7. 2/0/0/f 3 4/2
4. A tantárgy előadója

-

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak, és a tantárgy előző féléveiben elsajátított ismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Kötelező a VITT3054-ből a TTMER24 "Bevezetés a távközlési labor használatába" c.

mérés elvégzése

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintü elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat az Önálló Laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre.

A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott, valamint projekt labor munkahelyeken végzett önálló mérésekből áll.

A hallgatók részére az Önálló Laboratórium tantárgyban várhatóan művelendő tématerület megalapozása is ebben a tárgyban történik.

8. A tantárgy részletes tematikája

A félév során minden hallgató folytatja az előző félévben e tárgy keretében megkezdett munkát. Lehetőség van a mind a feladat, mind pedig a konzulens cseréjére a konzulens(ek)el történt kétoldalú egyeztetés után. A félév során a hallgatók kidolgozzák a kapott feladatot, illetve elvégzik a kötelező méréseket. Ütemezés:

1-2 hét: Esetlegsen új téma kijelölése, vagy új konzulens választása

1-5 hét: Mérések végzése. A:
TTMER1 - Interface-ek vizsgálata

TTMER11 - Jelzésátvitel központok között I.
(SS7, ISUP, SCCP/TCAP)

TTMER22. - IP telefónia

c. mérések elvégzése. A munka minősítése a mérésekről készített jegyzőkönyv értékelése alapján történik.

6-11 hét: Feladatmegoldás.

12. hét: Az elvégzett munka dokumentálása.

13. hét: Beszámoló az elvégzett munkáról.

A konzulens által kijelölt irodalom feldolgozása, irodalomkutatás folyamatosan történik.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Félévenként hét 4 órás laboratóriumi gyakorlat formájában történik.

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

A félévek lezárásának módja: félévközi jegy.

Megszerzésének feltételei:

- a "TTMER1 Interface-ek vizsgálata ", a

"TTMER11 Jelzésátvitel központok között I. (SS7,ISUP,SCCP/TCAP) " és a

"TTMER22 IP telefónia" c. mérések elvégzése

- a mérésekre adott jegy legalább elégséges (>=2)

- a konzulens által kitűzött feladat megoldása, legalább elégséges szinten (>=2)

- az elvégzett munkáról szóbeli és írásbeli beszámoló.

Irásbeli beszámoló: kb. 5 oldal plusz a tanulmányozott irodalom jegyzéke.

Szóbeli beszámoló: 5 perc-es prezentáció

Félévközi jegy = AVG ( Konzulens által adott jegy, Mérésekre adott jegy)

Mérésekre adott jegy = AVG( TTMER1, TTMER11, TTMER22 )

Mérésre adott jegy = 3 + MK + FF – MR – BE

MK = plusz egy jegy, ha a hallgató kiértékeli a mérési eredményeket

FF = plusz egy jegy, ha a hallgató elvégzi a fakultatív mérési feladato(ka)t

MR = minusz egy jegy hibás, vagy hiányzó mérési eredményekért

BE = minusz egy jegy, ha a hallgató az öt darab beugró kérdésből kettőre rosszul válaszol.

A mérésre adott jegy elégtelen, ha a hallgató az öt darab beugró kérdésből kettőnél többre

rosszul válaszol.

AVG: Kerekített átlag, ahol féljegytől felfelé kerekítünk.

11. Pótlási lehetőségek

Minden hallgató részére egy pótmérési lehetőséget biztosítunk. Vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.

12. Konzultációs lehetőségek

A választott téma konzulensénél, a mérésvezetőknél, illetve a tárgyfelelősnél.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • A választott téma konzulense által előírt irodalom.
  • Online mérési utasítások és segédletek: http://alpha.tmit.bme.hu/meresek
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

26

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

0

Házi feladat elkészítése

44

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

0

Vizsgafelkészülés

0

Összesen

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Horváth György

tanszéki mérnök

TMIT