Laboratórium I. (Elektroakusztika)

A tantárgy angol neve: Laboratory I. (Electroacoustics)

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4149   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illényi András,
4. A tantárgy előadója

Név

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr Illényi András

ny. tud főmts.TTT AKL

TTT. St. 202, (tel.: 463 1936)

Dániel István

tud. mts. TTT AKL

TTT. Budaörsi út 45 (tel. 309 2616)

Teleki Csaba

tansz.mérnökTTTAKL

TTT. St. 202. (tel. 463 5626)

Szaszák György

tansz.mérnökTTTAKL

TTT. St 202, (tel. 463 5628 )

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Jelfeldolgozás elemei c. előadás.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Akusztika B modul megelőző ismeretanyaga.

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

7. A tantárgy célkitűzése

-Az oktatási cél alapvető akusztikai mérési eljárások, mérési algoritmusok megismerése és alkalmazása egyszerű feladatokra.

-A modul elméleti tárgyaiban tanított ismeretek kiegészítése gyakorlati ismeretekkel, valamint a mérnöki gyakorlatban használt eszközök; eszközfajták és módszerek elsajátítása, felkészítve a hallgatókat az önálló laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban szükséges önálló; alkotó tevékenységre.. Ennek során cél az alapvető akusztikai mérési eljárások megismerése, alkalmazása, mérési feladatok megoldása, a mérési eredmények feldolgozása, és jegyzőkönyv formában való megadása.

A tantárgy oktatására laboratóriumi foglalkozásokon, és a laboratóriumban sorra nem kerülő feladatok ismertetése során kerül sor..

Értékelés; gyakorlati jegy, melyet az alábbiak alapján határozunk meg:

  • a laboratóriumi feladat megoldása, az arra való felkészülés és az elvégzett mérések eredményei, valamint a mérési jegyzőkönyv, és
  • az ismertető előadások összefoglaló kérdéseire adott válaszok értékelése alapján.
8. A tantárgy részletes tematikája

Laboratóriumi gyakorlatok (Lgy) és gyakorlatvezetők):

  1. FFT alapmérések akusztikai jelekre (Dániel István)
  2. Azonosidejű elemző alapmérések akusztikai jelekre (Dániel István)
  3. Jelfeldolgozó sw beszédjelekre, FIR szűrőtervezés (Teleki Csaba)
  4. A fül érzékenységi küszöb mérése, audiométeres mérés (Szaszák György)

Ismertető előadások (Ism. e.), előadó dr Illényi András:
1. Laboratóriumi munkavédelmi és tűzvédelmi előírások

2. Akusztikai mérések.

3. Akusztikai mérőhelyiségek.

4. Hangszórók mérése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

A tantárgy oktatása félévenként 4 laboratóriumi gyakorlat és 4 ismertető előadás formájában történik. A laboratóriumi gyakorlatok és az ismertető előadások időtartama 4-4 óra. Beosztás mérőcsoportok szerint. (Lásd I. táblázat).

A félév során a foglalkozások 19 alkalomra elosztva az alábbiak szerint kerülnek sorra.

1. foglalkozás: közös foglalkozás (ism. e. 1)

A 2-13 foglalkozás laboratóriumi gyakorlatok az 1-12 mérőcsoport részére (I. táblázat), ugyanakkor a 4, 5, 7, 8, 9, 10 foglalkozások egyidejűleg ismertető előadások is az. I táblázatban megadott beosztás szerint.

A laboratóriumi gyakorlatok helye: az A1, A2 számú méréseknél Bp. XI. Budaörsi út 45, fszt. 5, a BME TTT Akusztikai Kutatólaboratórium (tel 309 2616).

Az A3. és A4. számú mérések helye St épület II.emelet 202 szoba.

Az ismertető előadások helye St ép. 205 szoba

I. Táblázat

A félév során sorra kerülő mérések és ismertető előadások beosztása mérőcsoportonként

Foglalkozás

sorszáma

Mérés dátum

A1 mérés

Mérőcsoport

A2 mérés

mérőcsoport

A3 mérés

mérőcsoport

A4 mérés

mérőcsoport

1

02.18

Ismertető előadás

1. az összes

mérőcsoport

részére

2

02.25

1

2

3

4

3

03. 04

5

6

7

8

4

03. 11

9

Ismertető előadás

10

2. az 1, 2, 3, 4,

11

5, 6, mérőcso-

12

portok részére

5

03. 18

2

Ismertető előadás

3

2. a 7, 8, 9, 10

4

11,12 mérőcso

1

portok részére

6

03. 25

6

7

8

5

7

04. 01

10

Ismertető előadás

11

3. az 1, 2, 3, 4,

12

5, 6, mérőcso

9

portok részére

8

04. 08

3

Ismertető előadás

4

3. a 7, 8, 9, 10,

1

11,12 mérőcso

2

portok részére

9

04.15

7

Ismertető előadás

8

4. az 1, 2, 9, 10,

5

11, 12 mérőcso

6

portok részére

10

04. 22

11

Ismertető előadás

12

4. a, 3, 4, 5, 6,

9

7,8, mérőcso-

10

portok részére

11

04,29

4

1

2

3

12

05. 06

8

5

6

7

13

05. 13

12

9

10

11

Az egyes laborgyakorlatok ideje kedd, 815 - 11 30

Az első ismertető előadás ideje kedd 2003 február 18, 815 - 12 00, helye: St 205 szoba .

A többi ismertető előadás időpopntjai: 2002 március 11, 18, április 01, 08, 15, és 22 keddi napokon, ideje: 8,15 – 1130, helye:St ép. 205 szoba.

9. Követelmények

  1. A szorgalmi időszakban végzett munka alapján gyakorlati jegy lásd. 6. pont

Tekintettel a csekély órarendi keretre, a nagy bonyolultságú és összetett mérések idő igényessége miatt szükséges egyszerűsítésekre, valamint az egyidejűleg azonos feladaton dolgozó hallgatók létszámára, a munka minőségét fokozott igénnyel bíráljuk el.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

- valamennyi mérési feladat elvégzése, és az osztályzatok alapján a laboratóriumi gyakorlatokra legalább elégséges jegy elérése,

- az ismertető előadások beszámolóira kapott jegyek alapján az összesített értékelés legalább elégséges eredménye.

A gyakorlati jegy megállapítása a fenti feltételek teljesítésének mérlegelése alapján történik

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban végzett munka alapján gyakorlati jegy lásd. 6. pont

Tekintettel a csekély órarendi keretre, a nagy bonyolultságú és összetett mérések idő igényessége miatt szükséges egyszerűsítésekre, valamint az egyidejűleg azonos feladaton dolgozó hallgatók létszámára, a munka minőségét fokozott igénnyel bíráljuk el.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

- valamennyi mérési feladat elvégzése, és az osztályzatok alapján a laboratóriumi gyakorlatokra legalább elégséges jegy elérése,

- az ismertető előadások beszámolóira kapott jegyek alapján az összesített értékelés legalább elégséges eredménye.

A gyakorlati jegy megállapítása a fenti feltételek teljesítésének mérlegelése alapján történik

11. Pótlási lehetőségek
12. Konzultációs lehetőségek
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

BME TTT No 7, education: IV. évf. Laboratórium Akusztikai mérések I. (A1-A4) a alpha.ttt.bme.hu/Num7/educat.htm V. évfolyam laboratóriumi mérések I. honlapon megadott anyag

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

Összesen

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr Illényi András,

ny. tud. főmts.

BME TTT AKL