Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A jelfeldolgozás elemei

  A tantárgy angol neve: Elements of Signal Processing

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Elektroakusztika, stúdiótechnika

  mellék szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4108 7. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Illényi András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Illényi András

  tud. főmunkatárs

  TMIT

  Dr. Németh Géza

  egyetemi docens

  TMIT

  Dr. Osváth László

  egyetemi adjunktus

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Jelek és rendszerek leírásának matematikai alapjai, eszközei. Analóg és digitális áramköri ismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A szakirány hallgatói számára részben ismert alapelvek, módszerek és eszközök összefoglalása azon célból, hogy a szakirány további tárgyai egységes, számonkérhető és szilárd alapokra épülhessenek.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Analóg jelek digitális megjelenítése, lineáris és nemlineáris konverzió, a kvantálási zaj, a túlmintavételezés hatása. Digitális szűrés, a szűrők zaja. Decimálás és interpoláció. Szinuszos jelek mérése szelektív vevővel, kvadratúra analizátor. Az ablakozás szerepe. Analízis DFT-vel, a DFT végrehajtásának gyors algoritmusai.

  2. A hang fizikai jellemzői, akusztikai jelek (beszéd, zene, zaj) osztályozása, előállítása és átvitele. A hangészlelés fizikai alapjai, a hallás képességei, a fül felépítése, a hallás idegi oldala. A hallás jellemző tulajdonságai (hallásküszöb, elfedés, kritikus sávok, kétfülű hallás). Hangosság, hangmagasság, hangszín. Térbeli hallás, koktélparti effektus. Zenei hallás.

  3. A lineáris predikció alapgondolata, a beszédjel modellezése autoregressziós folyamattal. Yule-Walker egyenletek, megoldásuk a Levinson algoritmussal. LPC, PARCOR és cepstrális együtthatók. A maradékjel jellemzői, kódolása.

  4. A kódméret és a hibavédőképesség kapcsolatai. Lineáris blokk kódok. A hibacsomók feltörése. Reed-Solomon kódok.

  5. Jelfeldolgozó processzorok, architektúrák. Fix és lebegőpontos, egy- és multiprocesszoros rendszerek. Jelfeldolgozást támogató szoftverrendszerek. Beszédszintézis és felismerő rendszerek jelfeldolgozási elemei. Nyílt alkalmazási felületek kialakítása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  2. Egyetlen nagy ZH a 8...11. héten. A ZH értékelése 5 fokozatú. Az aláírás, s így a vizsgára bocsátás feltétele a nem elégtelen ZH, vagy a sikeres PZH.

  3. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga írásbeli, szóbeli javítási lehetőséggel. 85% feletti teljesítés esetén a vizsga eredménye jeles, 30% alatti teljesítés esetén a vizsga eredménytelen.

  c. Elővizsga:

  A PZH-ban nem érintett hallgatók számára az utolsó tanulmányi héten elővizsgát tartunk.

  11. Pótlási lehetőségek

  Az elégtelen, vagy elmulasztott ZH PZH-vel pótlandó a 14. héten. A sikertelen PZH az első vizsgán iv. jelleggel pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A zárthelyi, a pótzárthelyi és a vizsgák előtti napon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tarnóczy T.: Zenei akusztika

  Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1983.

  Gordos G., Takács Gy.: Digitális beszédfeldolgozás

  Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1983.

  Don Davis, C. Davis: Sound System Engineering

  McGrow Hill. 1989.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Illényi András

  tud. főmunkatárs

  TMIT

  Dr. Németh Géza

  egyetemi docens

  TMIT

  Dr. Osváth László

  egyetemi adjunktus

  TMIT