Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 21.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4077 8. 6/0/0/f 8 2/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kovács Pál,
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Kovács Pál tanszéki mérnök TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak, szakirány tantárgyak

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A törzsoktatásban tanított tantárgyak

7. A tantárgy célkitűzése

 A félév elején minden hallgató a Kar egy kijelölt oktatójától feladatot  kap melyet a félév során laboratóriumi foglalkozások keretében  önállóan old meg projekt labor munkahelyeken.A feladatok olyanok, hogy az irodalmazáson túlmenõen mérnöki munkát ( programkészítés, áramkörtervezés, mérés, szimuláció, kisérletezés, (gazdasági) modellezés, installálás számítási gyakorlatok, mûszaki marketing, stratégiai tervezés, szabályozás stb.) is végezhessenek a hallgatók a félév során.

8. A tantárgy részletes tematikája

1-2. foglalkozás: Témakijelölés, hallgatók-konzulensek összerendelése.                  

3. foglalkozás: Munkaterv öszeállítása és beadása.                 

4-11. foglalkozás: Feladatmegoldó gyakorlatok a konzulens által kijelölt laboratóriumban.                   

12-13. foglalkozás: Az elvégzett munka dokumentálása.                   

14. foglalkozás: Szóbeli beszámoló az elvégzett munkáról. A konzulens által kijelölt irodalom feldolgozása,    irodalomkutatása félév során folyamatosan történik. 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti 6 órás laboratóriumi gyakorlat  formájában történik.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

A félév lezárásának módja: félévközi jegy.

A félév elismerése: Munkaterv készítése és beadása, a konzulens által kitûzött feladat megoldása és az elvégzett munkáról szóbeli és írásbeli beszámoló, legalább elégséges osztályzat. A munkaterv tartalmazza a téma címét, a félévi feladat kiírást, valamint az elvégzendõ munka ütemezését heti bontásban. A munkaterv terjedelme 1-2 oldal. Az írásbeli beszámoló terjedelme 15-20 oldal, a szóbeli beszámoló idõtartama 5 perc, "presentation" program használata kötelezõ,(az írásbeli beszámoló kivetítését nem fogadjuk el).

A félévközi jegy kialakításának szempontjai: A félévközi jegyet az elvégzett munka mennyisége és minõsége, valamint az írásbeli és szóbeli beszámoló színvonala együttesen határozza meg. A félévközi jegyet a konzulensbõl a tárgyfelelõsbõl valamint a beszámolón résztvevõ oktatókból álló oktatói közösség adja.

 

11. Pótlási lehetőségek

A tárgykövetelményeket a szorgalmi idõszakban kell teljesíteni! Minden hallgató részére egy pótlási lehetőséget biztosítunk!Vizsgaidõszakban pótlási lehetõség csak abban az esetben lehetséges, ha a szorgalmi idõszakban beadott írásbeli beszámolót és/vagy a szorgalmi idõszakban megtartott szóbeli beszámolót az oktatói közösség nem fogadja el.A munkatervet a 3. oktatási hét végéig be kell adni. A munkaterv pótlási lehetőségként a 4. oktatási hét végéig még beadható. Az 5. oktatási héttõl a munkaterv nem adható be.

12. Konzultációs lehetőségek

A konzulenseknél

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tanulmányozandó irodalmat a konzulensek egyedileg írják elő.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

20

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

220

Feladatmegoldás

Vizsgafelkészülés

Összesen

240

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kovács Pál

tanszéki mérnök

TMIT