Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 21.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4077 8. 6/0/0/f 8 2/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kovács Pál,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Kovács Pál tanszéki mérnök TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak, szakirány tantárgyak

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak

  7. A tantárgy célkitűzése

   A félév elején minden hallgató a Kar egy kijelölt oktatójától feladatot  kap melyet a félév során laboratóriumi foglalkozások keretében  önállóan old meg projekt labor munkahelyeken.A feladatok olyanok, hogy az irodalmazáson túlmenõen mérnöki munkát ( programkészítés, áramkörtervezés, mérés, szimuláció, kisérletezés, (gazdasági) modellezés, installálás számítási gyakorlatok, mûszaki marketing, stratégiai tervezés, szabályozás stb.) is végezhessenek a hallgatók a félév során.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1-2. foglalkozás: Témakijelölés, hallgatók-konzulensek összerendelése.                  

  3. foglalkozás: Munkaterv öszeállítása és beadása.                 

  4-11. foglalkozás: Feladatmegoldó gyakorlatok a konzulens által kijelölt laboratóriumban.                   

  12-13. foglalkozás: Az elvégzett munka dokumentálása.                   

  14. foglalkozás: Szóbeli beszámoló az elvégzett munkáról. A konzulens által kijelölt irodalom feldolgozása,    irodalomkutatása félév során folyamatosan történik. 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 6 órás laboratóriumi gyakorlat  formájában történik.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félév lezárásának módja: félévközi jegy.

  A félév elismerése: Munkaterv készítése és beadása, a konzulens által kitûzött feladat megoldása és az elvégzett munkáról szóbeli és írásbeli beszámoló, legalább elégséges osztályzat. A munkaterv tartalmazza a téma címét, a félévi feladat kiírást, valamint az elvégzendõ munka ütemezését heti bontásban. A munkaterv terjedelme 1-2 oldal. Az írásbeli beszámoló terjedelme 15-20 oldal, a szóbeli beszámoló idõtartama 5 perc, "presentation" program használata kötelezõ,(az írásbeli beszámoló kivetítését nem fogadjuk el).

  A félévközi jegy kialakításának szempontjai: A félévközi jegyet az elvégzett munka mennyisége és minõsége, valamint az írásbeli és szóbeli beszámoló színvonala együttesen határozza meg. A félévközi jegyet a konzulensbõl a tárgyfelelõsbõl valamint a beszámolón résztvevõ oktatókból álló oktatói közösség adja.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A tárgykövetelményeket a szorgalmi idõszakban kell teljesíteni! Minden hallgató részére egy pótlási lehetőséget biztosítunk!Vizsgaidõszakban pótlási lehetõség csak abban az esetben lehetséges, ha a szorgalmi idõszakban beadott írásbeli beszámolót és/vagy a szorgalmi idõszakban megtartott szóbeli beszámolót az oktatói közösség nem fogadja el.A munkatervet a 3. oktatási hét végéig be kell adni. A munkaterv pótlási lehetőségként a 4. oktatási hét végéig még beadható. Az 5. oktatási héttõl a munkaterv nem adható be.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A konzulenseknél

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanulmányozandó irodalmat a konzulensek egyedileg írják elő.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  20

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  220

  Feladatmegoldás

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  240

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovács Pál

  tanszéki mérnök

  TMIT