Laboratórium III. (Távközlés)

A tantárgy angol neve: Laboratory III. (Telecommunications)

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT4076 8 gyak.jegy 3 4
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kovács Pál,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kovács Pál

mérnök

TTT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak, szakirány tantárgyak, és a tantárgy előző féléveiben elsajátított ismeretek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

a törzsoktatásban tanított tantárgyak.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott mérésekből áll. A végzett munka minősítése a mérésekről készített jegyzőkönyv értékelése alapján történik.

8. A tantárgy részletes tematikája

Mérések végzése a következő témakörökben:

ATM kapcsolók protokoll megfelelőség vizsgálata

Automatikus beszédfelismerés

Hangfrekvenciás csatornajellemzők vizsgálata

Hangkódolási eljárások vizsgálata

Digitális átvitel réz és optikai kábelen I.

Jelzésátvitel központok között

Adatátvitel távbeszélőcsatornán

Távközlő mérőműszerek gyártásának tanulmányozása

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik.

A félév során minden hallgató öt kötött tematikájú mérést mér végig a 7. pontban felsorolt témakörökből. A hallgatók a méréseket kétfős mérőcsoportokban végzik a félév eleji jelentkezéseknek megfelelő időpontokban.

A mérésekre előzetesen készülni kell a mérésekhez elektronikus formában vagy a laborban nyomtatott formában rendelkezésre álló mérési utasítások és segédletek alapján. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrizzük. Amennyiben a feltett 5 tesztkérdésre adott hibás válaszok száma 3 vagy ennél több, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

A mérés során az mérési utasításban kötelezően előírt feladatokat el kell végezni, elvégzett mérési eredményekről mérőcsoportonként egy jegyzőkönyvet kell készíteni egy -elektronikus formában rendelkezésre álló - jegyzőkönyv keretbe. Fakultatív mérési feladatok is végezhetők

a jobb osztályzat elérése érdekében. A mérés végén a mérésvezető a mérés elvégzését aláírással igazolja.

A mérési jegyzőkönyvek kiértékelése, esetleges hibás mérési eredmények kijavítása az órarendi órán kívül is lehetséges. A mérési jegyzőkönyveket a félév végén kell beadni, ekkor történik a jegyzőkönyvek értékelése, osztályozása.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A félév lezárásának módja: gyakorlati jegy.

A félév elismerése: öt mérés elvégzése ( mérésvezetői aláírás), és legalább elégséges gyakorlati jegy. A gyakorlati jegy a mérésekre adott osztályzatok számtani középértéke

a szokásos kerekítési szabályok alkalmazása mellett.

Egy mérésre adott osztályzat meghatározásának módja:

Az alap osztályzat: közepes

- (melyet a hallgató akkor kap, ha az összes kötelező mérést elvégezte, és a tesztkérdésekre adott válaszai hibátlanok, vagy egy hibát tartalmaznak)

Az alap osztályzatot javító tényezők:

- a mérési eredmények kiértékelése: +1 jegy

- fakultatív mérési feladat(ok) elvégzése: +1

Az alap osztályzatot rontó tényezők:

- hibás, vagy hiányzó mérési eredmények: -1 jegy

- a tesztérdésekre adott kettő hibás válasz: -1 jegy

Minden hallgató részére egy pótmérési lehetőséget biztosítunk!

Vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs!

b. A vizsgaidőszakban:

c. Elővizsga:

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az egyes mérések tárgyát, eszközeit, módszereit és feladatait Mérési utasítások és segédleteik tartalmazzák, amelyek elektronikus formában a tanszék számítógéphálózatán - és a laboratóriumban nyomtatott formában is - állnak rendelkezésre. A mérési utasítások feltételezika méréshez kapcsolódó tantárgy(ak) anyagának és az általános alkalmazású mérőeszközöknek ismeretét.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kovács Pál

mérnök

TTT