Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium III. (Távközlés)

  A tantárgy angol neve: Laboratory III. (Telecommunications)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4076 8 gyak.jegy 3 4
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kovács Pál,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovács Pál

  mérnök

  TTT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak, szakirány tantárgyak, és a tantárgy előző féléveiben elsajátított ismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  a törzsoktatásban tanított tantárgyak.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott mérésekből áll. A végzett munka minősítése a mérésekről készített jegyzőkönyv értékelése alapján történik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mérések végzése a következő témakörökben:

  ATM kapcsolók protokoll megfelelőség vizsgálata

  Automatikus beszédfelismerés

  Hangfrekvenciás csatornajellemzők vizsgálata

  Hangkódolási eljárások vizsgálata

  Digitális átvitel réz és optikai kábelen I.

  Jelzésátvitel központok között

  Adatátvitel távbeszélőcsatornán

  Távközlő mérőműszerek gyártásának tanulmányozása

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik.

  A félév során minden hallgató öt kötött tematikájú mérést mér végig a 7. pontban felsorolt témakörökből. A hallgatók a méréseket kétfős mérőcsoportokban végzik a félév eleji jelentkezéseknek megfelelő időpontokban.

  A mérésekre előzetesen készülni kell a mérésekhez elektronikus formában vagy a laborban nyomtatott formában rendelkezésre álló mérési utasítások és segédletek alapján. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrizzük. Amennyiben a feltett 5 tesztkérdésre adott hibás válaszok száma 3 vagy ennél több, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés során az mérési utasításban kötelezően előírt feladatokat el kell végezni, elvégzett mérési eredményekről mérőcsoportonként egy jegyzőkönyvet kell készíteni egy -elektronikus formában rendelkezésre álló - jegyzőkönyv keretbe. Fakultatív mérési feladatok is végezhetők

  a jobb osztályzat elérése érdekében. A mérés végén a mérésvezető a mérés elvégzését aláírással igazolja.

  A mérési jegyzőkönyvek kiértékelése, esetleges hibás mérési eredmények kijavítása az órarendi órán kívül is lehetséges. A mérési jegyzőkönyveket a félév végén kell beadni, ekkor történik a jegyzőkönyvek értékelése, osztályozása.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév lezárásának módja: gyakorlati jegy.

  A félév elismerése: öt mérés elvégzése ( mérésvezetői aláírás), és legalább elégséges gyakorlati jegy. A gyakorlati jegy a mérésekre adott osztályzatok számtani középértéke

  a szokásos kerekítési szabályok alkalmazása mellett.

  Egy mérésre adott osztályzat meghatározásának módja:

  Az alap osztályzat: közepes

  - (melyet a hallgató akkor kap, ha az összes kötelező mérést elvégezte, és a tesztkérdésekre adott válaszai hibátlanok, vagy egy hibát tartalmaznak)

  Az alap osztályzatot javító tényezők:

  - a mérési eredmények kiértékelése: +1 jegy

  - fakultatív mérési feladat(ok) elvégzése: +1

  Az alap osztályzatot rontó tényezők:

  - hibás, vagy hiányzó mérési eredmények: -1 jegy

  - a tesztérdésekre adott kettő hibás válasz: -1 jegy

  Minden hallgató részére egy pótmérési lehetőséget biztosítunk!

  Vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs!

  b. A vizsgaidőszakban:

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az egyes mérések tárgyát, eszközeit, módszereit és feladatait Mérési utasítások és segédleteik tartalmazzák, amelyek elektronikus formában a tanszék számítógéphálózatán - és a laboratóriumban nyomtatott formában is - állnak rendelkezésre. A mérési utasítások feltételezika méréshez kapcsolódó tantárgy(ak) anyagának és az általános alkalmazású mérőeszközöknek ismeretét.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kovács Pál

  mérnök

  TTT