Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Laboratórium II. (Távközlés)

  A tantárgy angol neve: Laboratory II. (Telecommunications)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT4034 6-9 0/0/2/f 3 4/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Horváth György,
  4. A tantárgy előadója

  -

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak, és a tantárgy előző féléveiben elsajátított ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  KÖTELEZŐ a labor előző féléve - VITT3054, ütközés nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintü elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat az Önálló Laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre.

  A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott, valamint projekt labor munkahelyeken végzett önálló "mérések"-ből áll.

  A hallgatók részére az Önálló Laboratórium tantárgyban várhatóan művelendő tématerület megalapozása is ebben a tárgyban történik.

  A végzett munka minősítése a "mérések"-ről készített jegyzőkönyv értékelése alapján történik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév sorrán minden hallgató folytatja az előző félévben e tárgy keretében megkezdett munkát. Lehetőség van a mind a feladat, mind pedig a konzulens cseréjére a konzulens(-ek)el történt kétoldalú egyeztetés után. A félév során a hallgatók kidolgozzák a kapott feladatot, illetve elvégzik a kötelező méréseket. Ütemezés:

  1-2 foglalkozás: Esetlegsen új téma kijelölése, vagy új konzulens választása

  1-5 foglalkozás: Mérések végzése mérnöki ismetetek témakörben:
  - TTMER1, TTMER2, TTMER11

  6- foglalkozás: Az elvégzett munka dokumentálása.

  13. foglalkozás: Beszámoló az elvégzett munkáról.

  A konzulens által kijelölt irodalom feldolgozása, irodalomkutatás folyamatosan történik.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Félévenként hét 4 órás laboratóriumi gyakorlat formájában történik.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

  A félévek lezárásának módja: félévközi jegy.

  Megszerzésének feltételei:

  - a "TTMER1 Interface-ek vizsgálata ", a

  “TTMER2 Hangfrekvenciás csatornajellemzők vizsgálata

  "TTMER11 Jelzésátvitel központok között I. (SS7,ISUP,SCCP/TCAP) " és a

  - a mérésekre adott jegy legalább elégséges (>=2)

  - a konzulens által kitűzött feladat megoldása, legalább elégséges szinten (>=2)

  - az elvégzett munkáról szóbeli és írásbeli beszámoló.

  Irásbeli beszámoló: kb. 5 oldal plusz a tanulmányozott irodalom jegyzéke.

  Szóbeli beszámoló: 5 perc-es prezentáció

  Félévközi jegy = AVG( Konzulens által adott jegy, Mérésekre adott jegy)

  Mérésekre adott jegy = AVG( TTMER1, TTMER11, TTMER22 )

  Mérésre adott jegy = 3 + MK + FF – MR – BE

  MK = plusz egy jegy ha a hallgató kiértékeli a mérési eredményeket

  FF = plusz egy jegy ha a hallgató elvégzi a fakultatív mérési feladato(ka)t

  MR = minusz egy jegy hibás, vagy hiányzó mérési eredményekért

  BE = minusz BE jegy ha a hallgató az öt darab beugró kérdésből BE-re rosszul válaszol.

  A mérésre adott jegy elégtelen ha a hallgató az öt darab beugró kérdésből kettőnál többre

  rosszul válaszol.

  AVG: Kerekített átlag, ahol féljegytől felfelé kerekítünk (pl. 3.5 -> 4)

  11. Pótlási lehetőségek

  Minden hallgató részére egy pótmérési lehetőséget biztosítunk. Vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A választott téma konzulensénél, a mérésvezetőknél, illetve a tárgyfelelősnél.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • A választott téma konzulense által előírt irodalom.
  • Online mérési utasítások és segédletek: http://alpha.tmit.bme.hu/meresek
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  26

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  44

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  0

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Horváth György

  Tanszéki Mérnök

  TMIT