Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbázisok

  A tantárgy angol neve: Data Bases

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2007. január 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT3232 6 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gajdos Sándor

  adjunktus

  TTT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető programozási ismeretek; általános tájékozottság programozási nyelvekről; adatszerkezetekkel, algoritmusokkal kapcsolatos alapismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMA2207" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  adatbáziskezelő rendszerek használatával, működtetésével és készítésével kapcsolatos alapvető ismeretek, módszerek elsajátítása. A tanult ismeretek alkalmazása gyakorlati problémákra.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az adatbázis fogalma, fontosabb összetevői, felhasználási módjai (meghatározás, rendszerkomponensek, nyelvi felületek, adatfüggetlenség, felhasználói szintek).

  Az entitás-relációs modell (tárgyak, tulajdonságaik, kapcsolatok, kapcsolatok függvényjellege, diagrammok, átalakításaik).

  Az objektumos adatmodell és a tudásbázis fogalma, a DATALOG elemei (adatmodellek fejlődése, érték-, ill. objektum orientáltság, deklaratív-, ill. procedurális jelleg, adat és tudás, logika mint leíró eszköz, DATALOG példák).

  Alapvető fizikai tárolási szerkezetek (hashelés, ritka indexek, B-fák, sűrű indexek, másodlagos elérések, többszörös elérési utak, ismétlődő csoportok, a módszerek összehasonlítása.)

  Hálós adatkezelés (DDL és DML a DBTG-ajánlás alapján, tárolási szerkezetek, felhasználói környezet).

  A relációs megközelítés elvi alapjai (a reláció fogalma, nézőpontja, a Codd-féle alapműveletek, leszármaztatott műveletek, illesztések, relációs teljesség).

  Relációs lekérdező nyelvek (algebra- és kalkulus típusú nyelvek, sor- és oszlopkalkulus, ISBL, QUEL, QBE, SQL).

  Relációs sémák tervezése (funkcionális függések, mint kényszerek, függések tulajdonságai, normálformák, veszteségmentes felbontás, normalizáló algoritmusok).

  Adatbázisok döntéstámogatási alkalmazásai (denormalizáció, csillagsémák, OLAP)

  A tranzakciókezelés alapfogalmai (adategység, tranzakció, atomiság, zárak, éhezés, pattok, sorosíthatóság, egyszerű tranzakció modell, kétfázisú protokoll).

  Finomabb tranzakció-modellek (kemény- és puha zárak, fa protokoll, figyelmeztető protokoll, időbélyegek, sorosíthatósági kérdések).

  Sikertelen tranzakciók (rendszerhibák fajtái, piszkos adat, lavina, naplózás, konzervatív és agresszív protokollok, ellenőrzési pontok, mentések).

  Tranzakciók elosztott és multiadatbázis környezetben (lokális és globális helyesség, zárképzési módszerek, sorosíthatóság, "Kész"-protokoll, időbélyegek, pattok).

  Adatáruházak, mint a döntéstámogatás eszközei.

  Relációs kérdések kiértékelése (kiértékelési stratégiák, általános optimalizálási elvek, az algebrai optimalizálás elemei).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban:

  - egy ZH a 11. tanulmányi héten

  - pótlás lehetősége: 1 pót-ZH

  Az aláírás feltétele: legalább elégséges ZH eredmény.

  Elégtelen ZH, ill. pót-ZH a vizsgaidőszakban nem pótolható, így az elégetelen pót-ZH az aláírás megtagadásával jár.

  b./ A vizsgaidőszakban:

  - a vizsga írásbeli és szóbeli.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az anyaghoz használható fontosabb szakkönyvek:

  Gajdos: Adatbázisok, Műegyetemi Kiadó 2000.

  Ullman: Principles of database systems, CS Press, 1982.

  Ullman: Principles of database and knowledge-base systems (Vol. I-II.), CS Press, 1988-89.

  Lockemann-Lang: Datenbankeinsatz, Springer Verlag 1995.

  Vossen: Data models, database languages and database management systems, Addison-Wesley 1991.

  Elmasri-Navathe: Fundamentals of database systems, Benjamin Cumming 1989.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Rónyai Lajos

  docens

  Matematikai és Számítástudományi Tanszék