Laboratórium I. (Távközlés és telematika)

A tantárgy angol neve: Laboratory I. (Telecommunications)

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT3054 6-9 gyak.jegy 0 1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Horváth György,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Horváth György

mérnök

TTT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A tárgyat megelőző kötelező tárgy nincs.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja egyrészt a modul elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintü elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat az Önálló Laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében örténik, mely a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott, valamint projekt labor munkahelyeken végzett önálló "mérések"-ből áll. A hallgatók részére az Önálló Laboratórium tantárgyban várhatóan művelendő tématerület megalapozása is ebben a tárgyban történik. A végzett munka minősítése a "mérések"-ről készített jegyzőkönyv értékelése alapján történik.

8. A tantárgy részletes tematikája

A félév elején minden hallgató a tanszék egy oktatójától /konzulens/ feladatot kap. A félév során a hallgatók kidolgozzák a kapott feladatot, illetve elvégeznek a feladattal kapcsolatos - a konzulens által kijelölt méréseket, a következő ütemezésben:

1-2 foglalkozás: Témakijelölés, hallgatók-konzulensek összerendelése,

a modul laboratóriumainak bemutatása

3-5 foglalkozás: "Mérések" végzése "mérnöki" ismeretek témakörben:

/szöveg- és kiadvány szerkesztés, elektronikus levelezés,

számítógéphálózat felhasználói ismeretek, mérési eredmények

gépi úton történő dokumentációja, elektronikus berendezések

részegységeinek /kártyák/ dokumentációja. /

6 foglalkozás: Az elvégzett munka dokumentálása.

13 foglalkozás: Beszámoló az elvégzett munkáról.

A konzulens által kijelölt irodalom feldolgozása, irodalomkutatás folyamatosan történik.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

félévenként hét 4 órás laboratóriumi gyakorlat formájában történik.

10. Követelmények

A félévek lezárásának módja: gyakorlati jegy.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

- a "Lokális számítógéphálózatok szolgáltatásai",

"Dokumentumok szerkesztése", és a

"Bevezető a távközlő mérésekbe" c. mérések elvégzése

- a konzulens által kitűzött feladat megoldása,

- a konzulens által előírt "mérések" elvégzése,

- az elvégzett munkáról szóbeli és írásbeli beszámoló.

Mérések pótlása egyszeri alkalommal lehetséges a TVSZ szerint

Irásbeli beszámoló: max. 5 oldal a tanulmányozott irodalomról.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tanulmányozandó irodalmat a konzulensek egyedileg írják elő.

Sokszorosított mérési utasítások.

A sokszorosított mérési utasításokban szereplő ajánlott irodalmak.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kovács Pál

mérnök

TTT