Integrált távközlés

A tantárgy angol neve: Integrated Telecommunications

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT3051 6 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gordos Géza,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Tatai Péter

tud. mts.

BME-TMIT

Vámos Péter

tanársegéd

BME-TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Jelek és rendszerek leírásának matematikai alapjai, eszközei. A híradástechnikai feladatok és eljárások elemei, eszközei. Analóg és digitális áramköri ismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

(nincs)

7. A tantárgy célkitűzése

Rendszerezett ismereteket kíván adni a távközlés műszaki kérdéseiről, főként a távközlés átviteltechnikai oldaláról, beleértve a közelebbi jövő fejlődési irányait is.

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés, átviteltechnika

ˇ Távközlő hálózatok, szolgálatok és szolgáltatások, szabványosítás

ˇ Átviteli követelmények, másodlagos átvitel

ˇ Fémvezetők átviteli tulajdonságai

ˇ Átvitel és kapcsolástechnikai alapelvek, tér/idő/frekvenciaosztás, nyalábolás

ˇ Vezetékes és vezetéknélküli csatornák

ˇ Erősített vonalszakaszok

ˇ Abszolút és relatív szintek, szintdiagram

ˇ Vivőfrekvenciás rendszerek

Digitális átviteli rendszerek

ˇ PCM rendszerek elve és felépítése, keretszervezés, keretszinkronizálás

ˇ Pleziokron és szinkron rendszerek, az impulzus beékeléses sebességkiegyenlítés

ˇ Áramkör- és csomagkapcsolt hálózatok, az egységes digitális hálózat lehetőségei

ˇ Fémvezetékes és fényvezetős vonali rendszerek, vonali jelek és regenerálásuk

ˇ SDH rendszerek és hálózati struktúrák, hálózatszinkronizálás

ˇ Az ATM technika alapjai, LAN és multimédia alkalmazások

ˇ ISDN és B-ISDN elvek, szolgálatok és szolgáltatások

Az optikai távközlés alapjai

ˇ A fényvezetés fizikai alapjai, az optikai hullámvezetők tulajdonságai

ˇ Jelterjedés diszperzív közegekben

ˇ Diszperzió és sávszélesség kapcsolata

ˇ Fényvezetőszálak diszperziós összefüggése és a kromatikus diszperzió

ˇ Módusdiszperzió multimódusú szálakban; Fényvezető összeköttetések diszperzió–mérlegének meghatározása

ˇ Fényadó- és vevőelemek fajtái, tulajdonságaik; Fényvezető összeköttetések csillapítás–mérlegének számítása

ˇ Szál- és kábelgyártástechnológiák; Optikai rendszerek alapvető mérései

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 2 NZH megírása az alábbi ütemezésben:

az 1. NZH a 7. és a 2. NZH a 12. héten.

A NZH-k értékelése 5 fokozatú skálán történik. Meg nem írt NZH elégtelen osztályzatnak számít. Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a két NZH átlaga érje el a 2-es osztályzatot.

b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, vitás esetben szóbeli lehetőséggel.

Követelmény: Mindhárom témakörből legalább elégséges osztályzat megszerzése.

  1. Elővizsga: nincs
11. Pótlási lehetőségek

Az évközi elégtelen NZH-k a vizsgaidőszakban a kijelölt vizsgaidőpontokban pótolhatók. Legalább 2-es PZH eredménnyel az aláírás utólag megszerezhető, és a különeljárási díj befizetése után a hallgató vizsgára bocsátható.

12. Konzultációs lehetőségek

Konzultációs lehetőséget zárthelyik és a vizsgaidőpontok előtt, előre meghirdetett időpontban biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Átviteltechnika témakörből:

Izsák M. szerk.: Távközléstechnikai kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, 1979.

Digitális átviteli rendszerek témakörből:

Lajkó S., Lajtha Gy.: PCM a távközlésben, Műszaki Könyvkiadó, 1978.

Optikai távközlés alapjai témakörből:

Lajtha Gy., Szép I.: Fénytávközlő rendszerek és elemeik, Akadémiai Kiadó, 1987.

Cebe László: Fénytávközlés I., Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola jegyzete, 1990.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

64

Félévközi készülés órákra

20

Házi feladat elkészítése

10

Felkészülés zárthelyire

-

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

16

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Henk Tamás

docens

BME-TMIT

Tatai Péter

tud. mts.

BME-TMIT

Vámos Péter

tanársegéd

BME-TMIT