Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Integrált távközlés

  A tantárgy angol neve: Integrated Telecommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT3051 6 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gordos Géza,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Tatai Péter

  tud. mts.

  BME-TMIT

  Vámos Péter

  tanársegéd

  BME-TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Jelek és rendszerek leírásának matematikai alapjai, eszközei. A híradástechnikai feladatok és eljárások elemei, eszközei. Analóg és digitális áramköri ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  (nincs)

  7. A tantárgy célkitűzése

  Rendszerezett ismereteket kíván adni a távközlés műszaki kérdéseiről, főként a távközlés átviteltechnikai oldaláról, beleértve a közelebbi jövő fejlődési irányait is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés, átviteltechnika

  ˇ Távközlő hálózatok, szolgálatok és szolgáltatások, szabványosítás

  ˇ Átviteli követelmények, másodlagos átvitel

  ˇ Fémvezetők átviteli tulajdonságai

  ˇ Átvitel és kapcsolástechnikai alapelvek, tér/idő/frekvenciaosztás, nyalábolás

  ˇ Vezetékes és vezetéknélküli csatornák

  ˇ Erősített vonalszakaszok

  ˇ Abszolút és relatív szintek, szintdiagram

  ˇ Vivőfrekvenciás rendszerek

  Digitális átviteli rendszerek

  ˇ PCM rendszerek elve és felépítése, keretszervezés, keretszinkronizálás

  ˇ Pleziokron és szinkron rendszerek, az impulzus beékeléses sebességkiegyenlítés

  ˇ Áramkör- és csomagkapcsolt hálózatok, az egységes digitális hálózat lehetőségei

  ˇ Fémvezetékes és fényvezetős vonali rendszerek, vonali jelek és regenerálásuk

  ˇ SDH rendszerek és hálózati struktúrák, hálózatszinkronizálás

  ˇ Az ATM technika alapjai, LAN és multimédia alkalmazások

  ˇ ISDN és B-ISDN elvek, szolgálatok és szolgáltatások

  Az optikai távközlés alapjai

  ˇ A fényvezetés fizikai alapjai, az optikai hullámvezetők tulajdonságai

  ˇ Jelterjedés diszperzív közegekben

  ˇ Diszperzió és sávszélesség kapcsolata

  ˇ Fényvezetőszálak diszperziós összefüggése és a kromatikus diszperzió

  ˇ Módusdiszperzió multimódusú szálakban; Fényvezető összeköttetések diszperzió–mérlegének meghatározása

  ˇ Fényadó- és vevőelemek fajtái, tulajdonságaik; Fényvezető összeköttetések csillapítás–mérlegének számítása

  ˇ Szál- és kábelgyártástechnológiák; Optikai rendszerek alapvető mérései

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 2 NZH megírása az alábbi ütemezésben:

  az 1. NZH a 7. és a 2. NZH a 12. héten.

  A NZH-k értékelése 5 fokozatú skálán történik. Meg nem írt NZH elégtelen osztályzatnak számít. Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a két NZH átlaga érje el a 2-es osztályzatot.

  b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, vitás esetben szóbeli lehetőséggel.

  Követelmény: Mindhárom témakörből legalább elégséges osztályzat megszerzése.

  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  Az évközi elégtelen NZH-k a vizsgaidőszakban a kijelölt vizsgaidőpontokban pótolhatók. Legalább 2-es PZH eredménnyel az aláírás utólag megszerezhető, és a különeljárási díj befizetése után a hallgató vizsgára bocsátható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultációs lehetőséget zárthelyik és a vizsgaidőpontok előtt, előre meghirdetett időpontban biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Átviteltechnika témakörből:

  Izsák M. szerk.: Távközléstechnikai kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, 1979.

  Digitális átviteli rendszerek témakörből:

  Lajkó S., Lajtha Gy.: PCM a távközlésben, Műszaki Könyvkiadó, 1978.

  Optikai távközlés alapjai témakörből:

  Lajtha Gy., Szép I.: Fénytávközlő rendszerek és elemeik, Akadémiai Kiadó, 1987.

  Cebe László: Fénytávközlés I., Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola jegyzete, 1990.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  64

  Félévközi készülés órákra

  20

  Házi feladat elkészítése

  10

  Felkészülés zárthelyire

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  16

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Henk Tamás

  docens

  BME-TMIT

  Tatai Péter

  tud. mts.

  BME-TMIT

  Vámos Péter

  tanársegéd

  BME-TMIT