Infokommunikációs laboratórium I.

A tantárgy angol neve: Infocommunications Laboratory I.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Infokommunikációs rendszerek szakirány

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT3004 6. 2/0/0/f 3 4/1
4. A tantárgy előadója

-

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A tárgyat megelőző kötelező tárgy nincs, ütközés nincs.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja egyrészt a modul elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintű elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat az Önálló Laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre.

A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott, valamint projekt labor munkahelyeken végzett önálló mérésekből áll.

A hallgatók részére az Önálló Laboratórium tantárgyban várhatóan művelendő tématerület megalapozása is ebben a tárgyban történik.

8. A tantárgy részletes tematikája

A félév elején minden hallgató a tanszék egy oktatójától /konzulens/ feladatot kap. A félév során a hallgatók kidolgozzák a kapott feladatot, illetve elvégeznek a feladattal kapcsolatos, a konzulens által kijelölt méréseket, a következő ütemezésben:

1-2 hét: Témakijelölés, hallgatók-konzulensek összerendelése, a szakirány laboratóriumainak bemutatása

3-5 hét: Mérések végzése. A:
TTMER24 - Bevezetés a távközlési labor használatába

TTMER17 - Bevezető a távközlő mérőműszerek használatába

TTMER26 - Digitális kapcsolóközpont bemutatása és vizsgálata

c. mérések elvégzése

6-11 hét: Feladatmegoldás.

12. hét: Az elvégzett munka dokumentálása.

13. hét: Beszámoló az elvégzett munkáról.

A konzulens által kijelölt irodalom feldolgozása, irodalomkutatás folyamatosan történik.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Félévenként hét 4 órás laboratóriumi gyakorlat formájában történik.

10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:

A félévek lezárásának módja: félévközi jegy, melyet a konzulens ad.

Megszerzésének feltételei:

- a "TTMER24 Bevezetés a távközlési labor használatába", a

"TTMER17 Bevezető a távközlő mérőműszerek használatába " és a

"TTMER26 Digitális kapcsolóközpont bemutatása és vizsgálata" c.
mérések elvégzése megfelelő szinten A munka minősítése a mérésekről készített jegyzőkönyv értékelése alapján történik.

- a konzulens által kitűzött feladat megoldása,

- az elvégzett munkáról szóbeli és írásbeli beszámoló.

Irásbeli beszámoló: kb. 5 oldal plusz a tanulmányozott irodalom jegyzéke.

Szóbeli beszámoló: 5 perc-es prezentáció

11. Pótlási lehetőségek

Minden hallgató részére egy pótmérési lehetőséget biztosítunk. Vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.

12. Konzultációs lehetőségek

A választott téma konzulensénél, a mérésvezetőknél, illetve a tárgyfelelősnél.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • A választott téma konzulense által előírt irodalom.
  • Online mérési utasítások és segédletek: http://alpha.tmit.bme.hu/meresek
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

26

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

0

Házi feladat elkészítése

44

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

0

Vizsgafelkészülés

0

Összesen

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Horváth György

tanszéki mérnök

TMIT