IP alapú távközlés

A tantárgy angol neve: IP-Based Telecommunications

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Infokommunikációs rendszerek szakirány
kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITT3003 6. 4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Baumann Ferenc

tud. m.társ

TMIT

Dr. Bíró József

docens

TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Digitális technika I-II, Informatika I-II, Matematika B4

Híradástechnika, A számítástudomány alapjai

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Híradástechnika, Informatika I-II, Matematika B4

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a csomag- és ezen belül az IP (Internet Protocol) alapú infokommunikációs hálózatok működése elméleti és gyakorlati alapjainak megismertetése.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Elméleti kommunikációs alapelvek tisztázása, IP hálózatok felépítése és működése, az azonos technológiai alapokon működő INTRANET és az INTERNET közötti különbségek.
 • IP csomagok átvitele különböző vezetékes átviteli technikákkal (Pl.: Ethernet), címzési módok, hálózati topológiák és útvonalválasztási algoritmusok és ezek gyakorlati megvalósítása.
 • Alapvető IP hálózati protokollok, mint a TCP (Transmisson Control Protocol) és az UDP (User Datagram Protokol) és az ezekhez kapcsolódó fogalomvezérlési mechanizmusok.
 • Az IP hálózatokban használt hálózati alkalmazások, ezek működése és protokolljai: Kliens-szerver architektúra, file transzfer, domain név struktúra (DNS), levelezés, WWW (World Wide Web).
 • Az internet-forgalom jellemzői: elméleti leírási módszerei, gyakorlati szimulációja és alkalmazása erőforrás-méretezésre.
 • Az összeköttetés minőségi jellemzői, architektúrák és eljárások a minőségi jellemzők biztosítására, Intserv (Integrated Services), Diffserv (Differentiated Services).
 • Real time alkalmazások: H.323, SIP (Session Initiated Protocol), RTP (Real Time Protocol, RTCP (Real Time Control protocol)
 • Hálózat bitonság lapjai: tűzfal, címtranszláció VPN (Virtual Private Network).
 • IPv6, illetve mobil IP hálózatok felépítése, működése protokolljai. IP hálózatok menedzselése: SNMP (Simple Network management Protocol), MIB (Management Information Base).
 • Távközlő és számítógép-hálózati architektúrák összehasonlítása.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

10. Követelmények

a) A szorgalmi időszakban:

 • 1 zárthelyi
 • Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges zárthelyi
  (Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi helyére a pótzárthelyi lép.)

b) A vizsgaidőszakban:

 • A vizsga írásbeli.
 • Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (6) szerint szerezhető meg.

c) Elővizsga:

 • Feltétele: legalább közepes nagyzárthelyi átlag.
11. Pótlási lehetőségek

Pótzárthelyi, illetve egyéb pótlási lehetőség a TVSz 14§ (6) szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadásokon kihirdetett módon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Adolfo Rodriguez, John Gatrell, John Karas, Roland Peschke: TCP/IP Tutorial and Technical Overview (http://www.ibm.com/redbooks)

Andrew S. Tanenbaum: Számítógép hálózatok, Panem-Prentice-Hall, Budapest, 1999

W. Richard Stevens: TCP/IP Illustrated, Addison Wesley 1984

www.iptelephony.org\GIP\technology

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés zárthelyire

30

Házi feladat elkészítése

0

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

15

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék:

Baumann Ferenc

tud. m.társ

TMIT

Dr. Bíró József

docens

TMIT

Dr. Szabó Róbert

adjunktus

TMIT