Mérnöki menedzsment

A tantárgy angol neve: Engineering Management

Adatlap utolsó módosítása: 2019. szeptember 18.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, MSc képzés       
Mérnök informatikus szak, MSc képzés
       
Gazdasági és humán tantárgy        

Egészségügyi mérnöki szak, MSc képzés       
Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés       
Kötelezően választható tantárgy       
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMMB03   4/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Magyar Gábor Béla,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Intézet:

Sallai Gyula DSc

egyetemi tanár

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Abos Imre PhD

c. egyetemi tanár

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Kósa Zsuzsanna PhD

egyetemi docens

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Kunsági László

mestertanár

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Szűcs Gábor PhD

egyetemi docens

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető műszaki és gazdasági ismeretek.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMM112" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMM112", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Nincs.
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a villamosmérnök, mérnök- és gazdaságinformatikus, valamint egészségügyi mérnök szakok hallgatói számára technológia- és innovációmenedzsment módszerek, üzleti stratégiák, döntési modellek ismertetése, a jellemző mérnöki vezetői szerepek, feladatok, helyzetek és eszközök bemutatása, valamint a sajátos technológiák és piac szabályozási elveinek és modelljeinek tárgyalása, életszerű példák felsorakoztatása, mindezekkel a sikeres pályakezdés elősegítése.
8. A tantárgy részletes tematikája

Mérnöki menedzsment a tudásgazdaságban

Mérnöki menedzsmentről általában

 • A mérnöki menedzsment helye, szerepe, területei. Az információs, kommunikációs és média technológia (ICT) sajátosságai, trendje, kihívásai és mérnöki menedzsmentje. A digitális konvergencia és az Internet. A digitális ökoszisztéma kialakulása.
 • A mérnöki tevékenység menedzsment elemei. A vezetői tevékenység jellegzetességei, összetevői, a sikeresség komponensei. Vezetési helyzetek és módszerek.

Stratégiai menedzsment

 • A stratégiák felépítése és alkotóelemei. Üzleti stratégiatervezési módszerek. Versenystratégiák osztályai. Stratégiai példák: az Internet jövőképe, digitális üzleti stratégia.
 • A stratégia megvalósítása: sikertényezők, az előrehaladás követése. Stratégiai irányítás és kontroll módszerei.
 • Összetett mérnöki döntési problémák megoldása, ügyfél- és rendszerszemléletű megközelítések, a játékelmélet alkalmazása.
 • Erőforrások tervezése, allokálása. Multiprojekt-menedzsment.

Szervezet menedzsment

 • Szervezetek vezetése. Szervezet típusok az ICT szektorban. Szervezetek életciklusa, döntési kultúrája, változtatások menedzselése.
 • Vezetés a gyakorlatban. Vezetési stílus és kultúra. Mikor, hol milyen vezetési stílus a hatásos?

Tudásmenedzsment

 • Tudásfolyamatok: akkumuláció, internalizálás, adaptáció, externalizálás. Szakmai kompetencia. Tudásmegosztás. Tudásalapú rendszerek.
 • Tudásmenedzsment rendszer bevezetése egy piaci vállalatnál.
 • A szellemi tulajdon fajtái, védelmének alapelvei. Szabad hozzáférésű szoftverek. A szellemi tulajdon hasznosítása. Szellemi közjavak.

ICT specifikus mérnöki menedzsment

Technológia menedzsment

 • Technológiai tervezés, előrejelzés, transzfer, bevezetés, beépítés és váltás. Technológiai jövőkép-készítés, hajtóerő elemzés, szcenáriók összevetése. Technológia-hajtott üzleti stratégiák.
 • Vállalati ICT funkciók. Az ICT alkalmazása: új üzleti stratégiák, globális munkafolyamatok, hatékonyabb szervezeti struktúrák kialakítása.

Innováció menedzsment

 • A kutatás-fejlesztés és innováció célkitűzései. Innovációs modellek és metrikák. Az innovációs folyamat, a kutatás-fejlesztés és a minőség menedzselése, a kockázatok kezelése.
 • Innovációs lánc: egyetemi-ipari partnerségek, kormányzati szerep. A K+F+I menedzsment többszintű szervezete, összekapcsolódó cselekvései.
 • Az innováció finanszírozása: nemzeti és EU-s források, pályázati rendszer, fejlesztési projektek működtetése.
 • Technológiai inkubátorok, innovációs centrumok, start-up cégek, technológiai konzorciumok.

Termékmenedzsment

 • A termékfejlesztés célkitűzései és folyamata. Az ICT termékek és szolgáltatások piaci helyzete. A piac szereplői. A piaci versenykörnyezet. Piacszegmentálás.
 • A termékek életfázisai, a termék-életciklus menedzselése. A termékek árazása, a fogyasztók árérzékenysége. Marketing-kutatási, termékértékesítési és értékesítés-támogatási módszerek.

Üzleti folyamatok menedzselése

 • Folyamatok elemzése, tervezése, szabályozása, javítása, átalakítása. Folyamat alapú irányítási rendszerek. Folyamatok fejlesztésének módszerei.
 • Informatika a vállalati értékteremtésben. Ügyfélkapcsolatok menedzselése. Működéstámogató rendszerek. Az ellátási lánc menedzselése. Üzletmenet folytonosság menedzselése.
 • Specializált rendszerek funkciói, iparág specifikus rendszerek, egy szolgáltató cég informatikai rendszerének általános felépítése.

A szabályozási környezet

Az ágazati szabályozás

 • A szabályozás célja, elvei általában, valamint a hálózatos ágazatokban. Versenyszabályozás, fogyasztóvédelem. A szabályozás intézményei és eljárásai, ex-ante és ex-post szabályozás. Önszabályozás, egyezmények, szabványok.

Az információs és kommunikációs technológia és piac szabályozása

 • Az ICT szektor technológiai és piacszabályozásának modelljei. A verseny és a digitális konvergencia kibontakoztatásának szabályozási feladatai.
 • Az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások, az informatika és a média közösségi és hazai keretszabályozása. Szolgáltatók együttműködésének szabályai.
 • Korlátos erőforrások gazdálkodásának szabályozása, frekvencia- és azonosító-gazdálkodás.
 • Adatvédelem, információbiztonság és tartalom szabályozása.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, az őszi félévben magyar, a tavaszi félévben angol nyelven.
10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi, amely tesztből és szövegesen megválaszolandó részből áll. A tesztkérdések 40%-ban való helyes megválaszolása szükséges a félévközi követelmény teljesítéséhez (azaz az aláírás megszerzéséhez). A zárthelyi eredménye beszámít a vizsgaérdemjegybe.

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga. A vizsgadolgozat tesztből és szövegesen megválaszolandó részből áll. A tesztkérdések 40%-nál kevesebb helyes megválaszolása elégtelen vizsgajeggyel jár.

c. A vizsgaérdemjegy megállapításának módja: amennyiben mind a zárthelyi (illetve pót-/javító zárthelyi), mind a vizsga teszteredménye a 40-40%-ot eléri, az osztályzat legalább elégséges. A vizsgaérdemjegy az írásbeli vizsgapontszám és a zárthelyi (illetve pót-/javító zárthelyi) pontszám súlyozott összege alapján adódik. 

   Megjegyzés: A tantárgyat újra felvevő, aláírással már rendelkező hallgató vizsgajegyének megállapítása az aláírás megszerzésének félévében, vagy – amennyiben a hallgató ezt a félév első hetének végéig a tantárgyfelelősnél írásban kérte – az aktuális félévbeli zárthelyi eredményének figyelembevételével történik.

d. Elővizsga: nincs

 

11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi pótolható mind a szorgalmi mind a pótlási időszakban a meghirdetett időpontokban, a pótlási időszakban különeljárási díj megfizetésével.
12. Konzultációs lehetőségek Órák előtt és után, továbbá a tanszéken, egyeztetés szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

I. "Mérnöki menedzsment" címmel a hallgatók számára az előadások prezentációs anyagát a tanszék honlapján elhelyezzük.

 

II. Ajánlott irodalom

 

[1]     IEEE Trans. on Technology Management és Engineering Management Review folyóiratok

[2]     Murphy, T.: Achieving Business Value from Information Technology, Gartner 2002.

[3]     Hosni, Y. A. - Khalil, T.M.: Management of Technology. Internet economy: opportunities and challenges. Elsevier, 2004.

[4]     The EU regulatory framework for electronic communications. Handbook. Arnold & Porter, 2003.

[5]     Sveiby, K.E.: Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás. KJK-Kerszöv, 2001 

[6]     Kaplan, R. S., Norton, D. P.: A stratégia-központú szervezet. Panem Kft., Budapest, 2002

[7]     Pakucs J., Papanek G.: Az innovációs folyamatok szervezése. Magyar Innovációs Szövetség, 2006.

[8]      Buzás N. (szerk.): Innovációmenedzsment a gyakorlatban. Akadémiai kiadó. Bp. 2007

[9]     Kotler, Ph., Keller, K. L.: Marketingmenedzsment, 12. kiadás, Akadémiai Kiadó, 2008.

[10]    World Economic Forum: Digital Ecosystem - Convergence between IT, Telecoms, Media       and Entertainment: Scenarios to 2015. World Scenario Series, 2007

[11]    Bidgoli, H. (szerk.).:The Handbook of Technology management, 3 kötet, Wiley, USA, 2010

[12]    Kassay, S.: Vállalat és vállalkozás. 1. kötet: Vállalkozói környezet, VEDA kiadó, Bp. 2012.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire12
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés42
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Intézet:

Sallai Gyula DSc

egyetemi tanár

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Abos Imre PhD

c. egyetemi tanár

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Kósa Zsuzsanna PhD

egyetemi docens

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Kunsági László

mestertanár

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Szűcs Gábor PhD

egyetemi docens

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék