Adat- és multimédia-bányászat laboratórium

A tantárgy angol neve: Data and Multimedia Mining Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2014. november 3.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnökinformatikus szak, MSc képzés
Adat- és médiainformatika 
mellékspecializáció
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMMB02 3 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szűcs Gábor,
4. A tantárgy előadója

 Név:

 Beosztás:

 Tanszék, Int.:

 Dr. Szűcs Gábor

 egyetemi docens

 BME-TMIT

 Gáspár Csaba

 egyetemi tanársegéd

 BME-TMIT

 Prekopcsák Zoltán

 tanszéki mérnök

 BME-TMIT

 Nagy István

 tanszéki mérnök

 BME-TMIT

 Dr. Mihajlik Péter

 egyetemi adjunktus

 BME-TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Programozási alapismeretek. 

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Kötelező előtanulmányi rend: A tantárgy csak akkor vehető fel, ha valaki megszerezte az Adatelemzési platformok (VITMMA05) tantárgy kreditjeit.
7. A tantárgy célkitűzése

A laboralkalmak az adat-, szöveg- illetve médiaelemzés technológiái köré szerveződnek, a hallgatók mérnöki problémamegoldó képességét, technológiai ismereteinek bővítését segítik elő. A hallgatók a megismert technológiákat valós adatokon, médiaállományokon tesztelik, ami által azok hatékonyságát, a megoldás erősségeit és gyengeségeit egyaránt megismerik. A labort vezető oktatók az adott területen magas kompetenciával rendelkező, tapasztalt szakemberek. A laborfeladatok folyamatos technológiai aktualizálásával és kurrens problémákkal biztosítjuk, hogy a hallgató mindig az adott témában elérhető vezető technológiával ismerkedjen meg. Az egyes laboralkalmak önállóan értelmezhetők, a mellékspecializáció során elsajátítandó szakmai tartalomhoz kapcsolódnak, de az oktatott tárgyak elvégzése nem feltétele a laboralkalmak sikeres teljesítéséhez.  

8. A tantárgy részletes tematikája

Arcdetektálás OpenCV használatával: A hallgatók a Viola-Jones arcdetektor használatán keresztül  megtanulják az arcdetektálás részleteit, majd begyakorolják az arcazonosításhoz szükséges algoritmusokat.

Adatelemzési algoritmusok párhuzamosítása: A mérés célja a párhuzamosításai lehetőségek bemutatása néhány algoritmuson, és közelítő párhuzamosítási megoldások használata nem párhuzamosítható algoritmusoknál.

Webes adatok letöltése és feldolgozása OpenRefine eszközzel: A mérés célja olyan Webes adatok elemzése, melyek térképes megjelenítést igényelnek. A hallgatók begyakorolhatják a külső API hívásának használatát, a Google geokódoló szolgáltatást, hogy a címekhez koordinátákat rendelhessenek.

Big Data technológiák hatékonyságának vizsgálata: Hadoop alapú technológia használatával a hallgatók lemérik az egyre nagyobb adathalmazok feldolgozásának hatékonyságát különböző szempontok alapján.

Adattisztítás hatásának bemutatása: A laboratóriumi mérés célja, hogy a hallgatók a különböző területről származó (társadalmi, környezeti, üzleti) adathalmazokban adattisztítást hajtsanak végre.

Facebook adatok elemzése R nyelven: A laboratóriumi mérés célja, hogy a közösségi hálók hálózati elemzését gyakoroltassa be a hallgatókkal R nyelven.

Webes adatvizualizáció: A mérés célja Webes és valós adatokon összefüggések, érdekességek keresése interaktív vizualizációval különböző eszközök (tableau, python, R) segítségével.

Dinamikus idővetemítés technikája a hangelemzésben: A labor során különféle hangmintákon (pl. szinuszos jel, felharmonikusokban gazdag generált jel, hangszer hang, beszédhangok) a hallgatók megvizsgálják a spektrogram különféle változatait, szemléltetve a beszédfelismerési lényegkiemelés egyes fázisait; majd összevetik a lineáris és dinamikus idővetemítés hatékonyságát és elemezik a konfidenciaszámítási lehetőségeket.

Véleményanalízis szövegbányászati megvalósítása: A különböző blogok, mikroblogok, fórumok és közösségi hálókon található vélemények gépi összegzése képezi a laborgyakorlat tárgyát. A hallgatók megtanulják a pozitív, negatív és semleges vélemények besorolási technikáit, lemérik az elérhető pontosságokat.


9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

számítógépes labor gyakorlat

10. Követelmények
A laborok legalább 70%-án részt kell venni.
A laborok minimum 70%-át legalább elégséges szinten teljesíteni kell.
11. Pótlási lehetőségek

Pótlási lehetőség nincs (ld. TVSZ 16. § 1. pontját), viszont az eredmény megállapítása a megtartott ellenőrzések hallgató számára legkedvezőbb (lefelé kerekített) maximum kétharmada alapján történik.

12. Konzultációs lehetőségek

A tárgy előadójával személyesen, vagy e-mailben egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A mérések anyagát a bevezető előadás és a mérési segédletek tartalmazzák.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra30
Felkészülés zárthelyire-
Mérési beszámolók elkészítése20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása28
Vizsgafelkészülés-
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

 Név:

 Beosztás:

 Tanszék, Int.:

 Dr. Magyar Gábor

 egyetemi docens

 BME-TMIT

 Dr. Sallai Gyula

 egyetemi tanár

 BME-TMIT

 Dr. Szűcs Gábor

 egyetemi docens

 BME-TMIT

 Gáspár Csaba

 egyetemi tanársegéd

 BME-TMIT

 Hidasi Balázs

 doktorandusz

 BME-TMIT

 Solt Illés

 doktorandusz

 BME-TMIT

 Prekopcsák Zoltán

 tanszéki mérnök

 BME-TMIT

 Nagy István

 tanszéki mérnök

 BME-TMIT

 Paróczi Zsombor

 doktorandusz

 BME-TMIT

 Dr. Mihajlik Péter

 egyetemi adjunktus

 BME-TMIT