Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs szolgáltatások laboratórium 2

  A tantárgy angol neve: Infocommunication Services Laboratory 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök-informatikus Szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMMB00 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sonkoly Balázs,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://labor.tmit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Sonkoly Balázs, PhD egyetemi adjunktus Távközlési és Médiainformatikai Tanszék 
  Dr. Fazekas Péter, PhD tudományos munkatárs Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Infokommunikációs hálózatok, alkalmazások
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIM261" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHIM317" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIM261", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIM317", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Kommunikációs hálózatok 1-2
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintű elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat a diplomatervezés során, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató "mérések"-ből áll.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgyban elvégzendő mérések tematikája az alábbi témakörökből kerül ki.

  A Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken (TMIT) futó mérések:

  • Big Data rendszerek és technológiák hálózati vonatkozásai
  Big Data felhasználási területek és technológiák (pl. batch és stream) megismerése, az alkalmazott algoritmusok (pl. MapReduce) hálózati követelményei, alkalmazott hálózati kommunikációs keretrendszerek (ZeroMQ, Netty), az alkalmazási logika tervezése a hálózati tulajdonságok figyelembe vételével
  • Internet szolgáltatások fejlesztése és menedzsmentje
  Egy összetett internet szolgáltatás megismerése, kiegészítése, komponensek fejlesztése. A rendszer beüzemelése, menedzsment funkciók.
  • Hálózati szolgáltatások tesztelése
  Gyakorlatban alkalmazott tesztelési módszerek megismerése konkrét példákon, szolgáltatásokon keresztül.
  • Content Centric Networking (CCN)
  A CCN mint új hálózati paradigma bemutatása, az architectúra megismerése. CCN implementációk kipróbálása, vizsgálata laboratóriumi környezetben. Az új paradigma következményei és lehetőségei.
  • Egyutas és többutas transzport mechanizmusok
  A közelmúltban javasolt transzport megoldások laboratóriumi, illetve szimulációs vizsgálata. Teljesítménymérések, mérési módszerek és eszközök megismerése. Vizsgálati környezet megtervezése és kialakítása. Eredmények kiértékeléséhez használható módszerek és programok használatának elsajátítása.
  • Érdekes matematikai módszer alkalmazása a gyakorlatban
  Egy-két érdekes matematikai módszer és gyakorlati jelentőségének bemutatása a hálózatok világában választott konkrét példákon keresztül (pl. FIB tömörítés, RSA, ...)

  A Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken (HIT) futó mérések:

  • Hálózati szolgáltatások rendelkezésre állása (DTR analízis)
  Nagy kiterjedésű hálózatok megbízhatóságának elemzése, jellemzése, ehhez használatos szoftver eszközök, valós hálózatok elemzése.
  • Forgalmi mérések a gyakorlatban
  Valós eszközökkel különböző alklamazások által generált adatforgalmak jellemzőinek gyűjtése, feldolgozása, elemzése, ehhez használatos szoftver eszközök megismerése.
  • Hálózati hibák hatása a QoS-re IP hálózatokban
  A felhasználói szolgáltatási minőség (QoS) változásának méréses vizsgálata különféle hálózati hibák esetén.
  • SIP protokoll működésének vizsgálata
  SIP alapú VoIP hívások vizsgálata, és az IP Multimedia Subsystem (IMS) szerepének bemutatása.
  • Szenzorhálózatok és fejlett alkalmazásaik
  Szenzorhálózatok alkalmazása smart metering célokra, rendszerparaméterek hatása, tervezési kérdések, topológia hatása, rádiós hibák hatása a működésre.
  • Bevezetés a kvantum kommunikációba
  A mérés célja az, hogy egy rövid áttekintést adjon a kvantum alapú kommunikációt megvalósító hálózatok világáról, bemutatva néhány érdekes területet.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás a Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken (TMIT) és a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken (HIT) történik 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató részt vesz a laborbemutatkozáson és a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódóan mérési gyakorlatokat végez. A két tanszék 6-6 mérést hirdet meg, melyekből a félév során összesen 9-et kell teljesíteni előzetes jelentkezés alapján. A mérések mérőcsoportokban történnek a félév elején kihirdetett beosztás szerint.


  A mérésekre az elektronikusan elérhető segédletekből kell felkészülni. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.


  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérések elvégzésekor mérési jegyzőkönyvet kell beadni.


  Az osztályzás az ellenőrző kérdésekre adott válaszok, a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik a 10. pont szerint.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz szerint kerekített átlaga adja.


  A végzett mérések osztályzását az alábbiak szerint végezzük.

  A mérés megkezdésének feltétele az ellenőrző kérdésekből álló belépő min. 60 %‑os teljesítése. Ez a méréstől függően beszámíthat a mérés értékelésébe is.


  Az egyes mérések értékelése:

  Az osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes

  Az osztályzatot javító tényezők: Fakultatív feladatok elvégzése.

  Az osztályzatot rontó tényezők: Hiányzó vagy hibás mérési eredmények.

  11. Pótlási lehetőségek Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet a félév során egyeztetett időpontban. A félév során a hiányzás okától függetlenül vagy elégtelen mérésjegy esetén két pót mérés elvégzésére van lehetőség.
  12. Konzultációs lehetőségek A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérések anyagát a bevezető előadás és a mérési segédletek tartalmazzák.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra38
  Félévközi készülés órákra64
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Mérési beszámolók elkészítése18
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Sonkoly Balázs, PhD egyetemi adjunktus Távközlési és Médiainformatikai Tanszék 
  Dr. Toka László, PhDegyetemi adjunktusTávközlési és Médiainformatikai Tanszék 
  Dr. Fazekas Péter, PhD tudományos munkatárs Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék