Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Felhasználói élmény - UX elmélete és gyakorlata

  A tantárgy angol neve: Theory and Practice of User eXperience

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. április 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök-informatikus szak
  MSc képzés
  Felhasználói élmény - UX és interakció mellékspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMMA25   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zainkó Csaba,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://smartlab.tmit.bme.hu/UX
  4. A tantárgy előadója Dr. Zainkó Csaba, egyetemi adjunktus, TMIT
  Dr. Németh Géza, egyetemi docens, TMIT
  Dr. Csapó Tamás Gábor, tudományos munkatárs, TMIT
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a felhasználói élmény (UX), az ember-gép interakció (HCI) és a felhasználói felület (UI) fogalmával, majd az ehhez kapcsolódó minőségi szoftverek tervezésének folyamatával. Az elméleti témakörök ismertetésével párhuzamosan gyakorlatok keretében is feldolgozzuk az anyagot. A hallgatók gyakorlati feladatok megoldásával igazolják a témakörben szerzett jártasságukat. A kurzus végére a hallgatók megtanulják a felhasználói élmény tervezéséhez, teszteléséhez, minősítéséhez szükséges alapelveket, hogy azt majd gyakorlatban is alkalmazhassák a későbbi munkájuk folyamán.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés, feladatkiosztás, csoportalkotás

  Motiváló összefoglaló előadás a téma alapfogalmairól és fontosságáról néhány való életből vett történet segítségével. Félévi munkarend átbeszélése, projekt csapatok alkotása, projekt feladatok kiválasztása.

  Interjúzás, termék koncepció (product discovery)

  A hallgatók megtanulják hogyan lehet interjúk segítségével feltárni egy adott célcsoport problémáit és az így gyűjtött információ alapján előállni egy termék koncepcióval. Ehhez megismerik az alapvető interjú technikákat és a begyűjtött információk értékelésének módszerét.

  Felhasználói folyamatok (User journey, customer journey)

  A felhasználói folyamatok magas szintű tervezésének megismerése. Egy felhasználó hogyan és mikor találkozik a termékkel, az egyes alkalmakor milyen utat jár be, és mindezt hogyan tudjuk előre, tudatosan tervezni.

  Képernyő tervezés

  A cél megismerni a képernyő felületek tervezésének alapvető szabályait.

  Prototipizálás

  A hallgatók megismerik a UX prototípusok tervezésének alapjait és ehhez egy tervező szoftver használatát.

  Felhasználói tesztelés

  A felhasználói felületek tesztelésének módszertana. A hallgatók megismerik hogyan tudják felhasználói tesztek segítségével validálni az általuk tervezett felületeket, betekintést nyernek az iteratív tervezési folyamat lépéseibe.

  Felhasználói felület (UI) tervező szoftver megismerése

  Egy adott UI tervező szoftver megismerése, kipróbálása

  UI design alapok: tipográfia, színek, UI elemek

  A cél megismerni a felhasználói felületek részletes tervezésének főbb szempontjait. A hallgatók bevezetést kapnak a tipográfiába, a szín elméletbe és különböző UI elemek vizuális felépítésébe és ezek használati módjába.

  Micro copy, UX writing

  A hallgatók megtanulják hogyan tudnak a UI felületen keresztül kommunikálni a felhasználókkal és fejleszthetik az írási készségeket.

  Design rendszerek

  A modern komponens alapú design rendszerek megismerése. A design rendszerek lehetővé teszik, hogy konzisztens és könnyen újrahasznosítható felületi elemeket tervezzünk az alkalmazásaink számára.

  Kiértékelés

  Az elkészült felhasználói felületek kiértékelése, továbbfejlesztési irányok meghatározása, eredmények értékelése

  Nem szokványos interfészek, beszéd alapú kommunikációs felületek

  Beszédinterfészek, chatbotok alapjai, tervezése

  Mesterséges intelligencia alapú megoldások felhasználói felületbe való integrálása

   

  Záró prezentációk

   A hallgatók előadják a félév során végzett tervezési projekt munkákat bemutató prezentációkat.

  Gyakorlatok:

  • Interjúzás, Interjú kiértékelés, user journey: Interjú script írás és 2-3 interjú készítése a kiválasztott témában, az interjún gyűjtött információk rendszerezése és kiértékelése. A tervezett termék alap koncepciójának megfogalmazása, a termék koncepcióhoz tartozó lehetséges felhasználói utak feltérképezése.
  • Prototipizálás: A termék első prototípusának elkészítése.
   User tesztelés: Az elkészített prototípus tesztelése iteratív módon, több körben, a feltárt problémák javításával.
  • Moodboardok készítése, UI építés: A termék vizuális megjelenésének megalapozása. A termék részletes felhasználói felületének megépítése egy újra-felhasználható tervezői készlet segítségével.
  • Beszédinterfész kialakítása, pl. Egy beszéd alapú chatbot megvalósítása
  • Utolsó simítások, prezentáció készítés: Termék tervek véglegesítése, alapvető prezentációs technikák megismerése, prezentáció készítés.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat minden második héten
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban

  A félév során a hallgatók csapatokban egyedi feladatot oldanak meg projekt szemléletben, csapatmunkában.  A projekt 4 részfeladatból áll, a projekthez kapcsolódó prezentációkra és feladatokra értékelést kapnak a hallgatók. Az aláíráshoz minden részpontszámnak el kell érnie a 40%-ot.

  Vizsgaidőszakban

  Írásbeli és opcionális szóbeli vizsga. Szóbeli vizsgával az írásbeli vizsga módosítható, javíthat a hallgató, de ronthat is az addig elért eredményen. A vizsgarész sikeres teljesítése esetén az érdemjegy a vizsga és a félévi munka súlyozott átlaga, amelybe a félévi munka 40%-os súllyal számít bele.  A kredit megszerzéséhez a vizsgapontszámoknak is el kell érnie a 40%-ot.


  11. Pótlási lehetőségek A pótlási héten egy részfeladat pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek A tárgy előadójával személyesen, vagy e-mailben egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Norman, Don. The design of everyday things: Revised and expanded edition. Basic books, 2013.
  • Weinschenk, Susan. 100 more things every designer needs to know about people. New Riders, 2015.
  • Krug, Steve. Don't make me think!: Web & Mobile Usability: Das intuitive Web. MITP-Verlags GmbH & Co. KG, 2018.
  • Soares, Marcelo M., Tareq Ahram, and Christianne Falcão. "Usability and User Experience: Methods and Models." Handbook of Usability and User Experience. CRC Press, 2022.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra54
  Félévközi készülés órákra24
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Zainkó Csaba, egyetemi adjunktus, TMIT
  Pásztor Dávid, UXstudio
  Dr. Németh Géza, egyetemi docens, TMIT