Felhőszolgáltatások intelligens eszközök támogatására

A tantárgy angol neve: Cloud Services integration for Intelligent Devices

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 19.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnök szak

MSc képzés
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMMA14   2/1/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Csaba,
A tantárgy tanszéki weboldala https://www.tmit.bme.hu/
4. A tantárgy előadója

Dr. Simon Csaba (egyetemi docens, BME TMIT)

Dr. Maliosz Markosz (egyetemi docens, BME TMIT) 

7. A tantárgy célkitűzése

A digitalizációs folyamat sajátossága, hogy számos iparágban, az iparágra jellemző eszközöket összekötik a felhőbe telepített alkalmazásokkal. Ennek eredményeképpen elmosódik a határ a villamosmérnöki rendszerek és az információs infrastruktúra között és megvalósul a felhő rendszerrel integrált okos eszközök által képzett digitalizált környezet. Egy ilyen rendszer tervezése, megvalósítása és üzemeltetése során egyaránt fontos a villamosmérnökök számára megérteni az informatikai infrastruktúra meghatározó elemének, a felhő alapú hálózatnak a sajátosságait. További feladat az okos eszközök felhő rendszerbe történő integrációjának alternatíváinak megismerése. A tantárgy célja a fenti ismeretek átadása, felhasználási esetek segítségével történő szemléltetése, gyakorlása. 

 

 A tárgy első részében a felhő rendszerek tulajdonságai kerülnek ismertetésre, különös tekintettel egy felhő alapú infrastruktúrára és a felhő hálózatra. A második részben ezen elvek gyakorlati megvalósítása kerül bemutatásra, a fókusz a rendszer elemeinek megismerésén és használatán lesz. A harmadik részben a tanszéki kutatási és fejlesztési projektekben használt IoT alkalmazásokon keresztül konkrét esettanulmányokon keresztül lesznek tárgyalva az okos eszközök felhő rendszerbe történő integrációjának kérdései.

8. A tantárgy részletes tematikája

1.      Bevezető

Motiváció: az iparágak digitalizációja. Felhasználási környezet: az Dolgok Internetje (Internet of Things - IoT) eszközei, a hálózatba kapcsolt eszközök lehetőségei, kommunikációs igényei. Okos eszközök: az intelligencia feladata és szerepe IoT rendszerekben. Trendek.

2.      Felhő rendszerek alapjai

A felhő alapú rendszerek kialakításának háttere, motiváció. A felhő rendszerek definíciója, kategóriái, felhasználási esetek, biztonság, monitorig.

3.      Felhő szolgáltatások

A felhő szolgáltatási modellek: IaaS, PaaS, SaaS. A mikroszolgáltatások modellje (microservices). Virtuális gép és konténer alapú rendszerek. Orkesztráció funkciói, komplex szolgáltatások kialakítása, szolgáltatás láncok.

4.      Felhő szolgáltatók

Felhő rendszerek és adatközpontok. Felhő rendszer architektúrájának bemutatása, szemléltetése egy OpenStack felhőn keresztül. A nagy nyilvános szolgáltatók (hyperscaler: AWS, Google Cloud és Azure) és funkciói.

5.      Konténer alapú rendszerek

Konténer alapú virtuálizáció (Docker, Podman, Containerd). Konténer menedzsment keretrendszerek (Kubernetes). Kubernetes és a felhő rendszerek viszonya (Amazon EKS).

6.      IoT platformok a felhőben

Felhő alapú IoT platformok szerepe, jellemző funkciói. Esetpélda: Amazon IoT Device Management és Amazon IoT Core szolgáltatások bemutatása és összehasonlítása.

7.      Okos eszközök Edge környezetben

A peremhálózati számítási modell (Edge Computing). Edge computing az IoT szolgáltatások számára.

8.       Okos eszközök vezérlésének mobil hálózati feltételei

Okos eszközök távoli vezérlésének minőségi követelményei. Az 5G hálózatok tulajdonságai, gépi kommunikáció számára nyújtott feltételei.

9.      IoT támogatás 5G hálózatokban

IoT támogatás 5G rendszerekben a virtualizált funkciók és MEC segítségével. Okos eszközök, ipari alkalmazások 5G privát hálózatokba telepítésének szempontjai.

10.   Eszközvezérlés ipari környezetben

Esettanulmány: vezérlési feladatok IoT Ipar 4.0 munkavégzése során. A feladatvégzés feltételei, a kommunikációs és számítási igények.

11.   Felhő alapú eszközvezérlés

Távoli eszközvezérlés kommunikációs feltételeinek bemutatása. A QoS követelmények elemzése.

12.   Orkesztrációs feladatok

Erőforrás- és szolgáltatás orkesztrációs feladatok bemutatása. Távoli eszközvezérlés erőforrásigényeinek biztosítása dinamikus környezetben. Szolgáltatás minőség fenntartása, automatikus  adaptáció biztosítása a felhő rendszerben.

13.   Valós idejű feladatok megvalósítása felhő rendszerekben

Valós idejű feladatok megvalósítási problémái a felhő rendszerekben. A valós idejű kommunikáció megvalósítási lehetősége a felhő hálózati környezetben. Késleltetés-érzékeny hálózati (Time-Sensitive Networking - TSN) integrálása a felhő rendszerekbe.

 

A gyakorlatok/laborok részletes tematikája:

1.    AWS rendszer megismerése
2.    Konténerek kezelése AWS-ben, Amazon Elastic Container Service (ECS). Egy konténer létrehozása és kezelése.
3.    Kubernetes és AWS: Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS). Egy pod létrehozása és kezelése.
4.    Elosztott eseménykezelés a felhő rendszerekben: AWS IoT Core.
5.    Tanszéki 5G hálózat bemutatása. Egy konténer alapú szolgáltatás megvalósítás ebben a hálózatban.
6.    Ipari IoT esetpélda. Az intelligencia kiszervezése az eszközből.
7.    A felhő alapú valós vezérlés követelményeinek elemzése, feladat ütemezésének beállítása.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, kiscsoportos egyéni ill. vezetett gyakorlat.
10. Követelmények

Szorgalmi időszakban

1 nagyzárthelyi eredményes megírása a félév közepén.

Vizsgaidőszakban

Írásbeli vizsga, melybe 25%-ig beleszámít az NZH eredménye (elméleti kérdések, egyszerű feladatok). 

11. Pótlási lehetőségek Nagyzárthelyi javítása a pótlási héten.
12. Konzultációs lehetőségek Az oktatókkal történő egyéni egyeztetés alapján online.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A felkészülést az erre a célra készített kibővített előadásfóliák, valamint az alább megadott irodalmak segítik: 

·       Dinesh G. Dutt, Cloud Native Data Center Networking: Architecture, Protocols, and Tools, O'Reilly Media; 1st edition (December 10, 2019) 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 42
Félévközi készülés órákra 34
Felkészülés zárthelyire 14
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 30
Vizsgafelkészülés 30
Összesen 150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Simon Csaba (egyetemi docens, BME TMIT)