Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Médiainformatikai rendszerek

  A tantárgy angol neve: Media Informatics Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. július 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Multimédia rendszerek és szolgáltatások főspecializáció 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMMA08 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mihajlik Péter,
  4. A tantárgy előadója

   Név:

   Beosztás:

   Tanszék, Int.:

   Dr. Magyar Gábor PhD

   egyetemi docens

   BME-TMIT

   Dr. Mihajlik Péter PhD

   egyetemi adjunktus

   BME-TMIT

   Dr. Szűcs Gábor PhD

   egyetemi docens

   BME-TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A multimédia technológiák alapjai.  

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzései közé tartozik a digitális multimédia tartalomkezelés és -elemzés legfontosabb fogalmainak ismertetése, megoldásainak és technikáinak oktatása. A hallgatók megismerik a multimédia állományok jellemzésének, felismerésének, kategorizálásának, keresésének és információ-kivonatolásának elveit és szabványos előírásait. A kurzust elvégző hallgatók a félév végére képessé válnak az médiainformatikai rendszerek mérnöki feladatainak megértésére, elvégzésére, és a kapcsolódó feladatkörök ellátására, elsajátítva az ehhez szükséges technológiákat és eszközöket.

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

   

  1.     hét

   

  Alapfogalmak. Médiatartalom kezelésének folyamata.  Feladatkörök és alrendszerek. A multimédia (hang, kép, videó) állományok kezelésének fő területei.

   

  2.     hét

   

  Audio adatok feldolgozása. Időben (lényegileg) nem változó hangrészletek detekciójának alapjai. Short Time Fourier Spectrum, ablakozás, spektrogram. Szignálkeresés.

   

  3.     hét

   

  Zeneszámok felismerése. A valós idejű mintaillesztés kihívásai, additív zaj, lineáris és nemlineáris torzítás hatásai, interferencia-jellegű zavarás és ezek kezelésének lehetőségei. Akusztikai ujjlenyomat (Acoustic Fingerprint) fogalma és módszerei. Esettanulmány: Shazam.

   

  4.     hét

   

  Variábilis hang- és képjelek felismerése: általános osztályozási feladatok statisztikai alapon, likelihood, sűrűségfüggvény, tanítás-tesztelés. Bayes-formula.

   

   

  5.     hét

   

  Multimédia osztályozási feladatok többváltozós Gaussian Mixture Model (GMM) alapokon.

   

  6.     hét

   

  Maximum Likelihood vs. Discriminative Training - elméleti és gyakorlati megfontolások hang- és képi adatokon. Multi Layer Perceptron hálózatok alkalmazása médiainformatikai problémákra.

   

  7.     hét

   

  Időben változó multimédia jelek kezelése: dinamikus idővetemítés (Dynamic Time Warping), rejtett Markov-modellek (Hidden Markov Models) és változataik. A beszédfelismerés alapjai.

   

  8.     hét

   

  Korszerű beszédfelismerési technológiák, akusztikai, kiejtési és nyelv-modellek. Feliratozási módszerek és szabványok. Esettanulmány: MTVA és BBC feliratozás.

   

   

  9.     hét

   

  Mély tanulás: előrecsatolt, konvolúciós és rekurrens mély neuronhálók alkalmazása média adatok (szöveg, hang, kép, videó) automatikus annotálására.

   

   

  10.    hét

   

  Multimédia technológiákon alapuló komplex feladatok: Alakzat felismerés képeken, objektum követés videókon. Arcdetektálási és arcfelismerési megoldások. Videó feldolgozási módszerek a gyakorlatban: Videó alapú gesztusfelismerés kéz általi gesztusok felismerésére.

   

  11.    hét

   

  Metaadatok: szemantikus metaadatok. multimédia metaadat szabványok. EBU/SMPTE metaadatok, Dublin Core, Material Exchange Format (MXF).

   

  12.   hét

   

  Multimédiás adatbázisok. Multimédia visszakeresés. Keresési módok, típusok, algoritmusok. A visszakereső rendszer jóságának mérése.

   

  13.   hét

   

  Digital Media Management Systems (DMMS) / Multimedia Asset Management rendszerek felépítése: gyűjtő, tároló, megjelenítő alrendszer. Életciklus tulajdonságok, integrációs eszközök. Tartalomkezelő rendszerek architektúrája, típusai: DAM, DM, KM, Web CMS, ECM. A rendszerek átfogó modellje

   

  14.    hét

   

  Digitális archiválás: feladata, lehetőségei, technikái. Archiválási stratégiák. On-line, near-line, off-line, off-site hozzáférhetőség. A folytonossági szintek. Rekordmenedzsment.

   

   

  Gyakorlatok az alábbi témakörökből (nem kizárólagosan és nem teljes körűen) kerülnek megtartásra: audio lényegkiemelés, audio fingerprint, GMM, beszédfelismerés, nyelvmodellezés, alkalmazott mély neuronhálók Kerasban, annotálási feladat képeken,  multimédia visszakeresés, vizualizációs eszközök, videó feldolgozás.

   


   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat

  10. Követelmények
  A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi
  A vizsgaidőszakban: A vizsga módja: írásbeli
  Az aláírás feltétele a zárthelyi (beleértve a pótló zárthelyiket is: lásd a következő pontban) legalább elégséges szintre történő megírása.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy lehetőséget biztosítunk. Azok számára, akiknek nem sikerült sem a zárthelyi, sem a pótzárthelyi: a pótlási időszakban 1 alkalmat biztosítunk egy újabb zárthelyi dolgozatra. Az aláírás feltétele valamelyik zárthelyi (első vagy a pót- vagy a pótpót-zárthelyi) legalább elégséges szintre történő megírása.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadójával személyesen, vagy e-mailben egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  David Austerberry: Digital Asset Management, FocalPress, 2006.
  Serkan Kiranyaz, Moncef Gabbouj: Content-Based Management of Multimedia Databases: Advanced Techniques for Multimedia Analysis and Retrieval, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012.
  Altrichter Márta, Horváth Gábor, Pataki Béla, Strausz György, Takács Gábor, Valyon József: Neurális hálózatok, Hungarian Edition Panem Könyvkiadó Kft., Budapest, 2006  
  Michael Nielsen: Neural Networks and Deep Learning, 2016. Online: http://neuralnetworksanddeeplearning.com/
  Rabiner, L., Juang, B-H., Fundamentals of Speech Recognition. Prentice Hall, New Jersey, 1993

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra 18
  Felkészülés zárthelyire25
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés35
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név:

   Beosztás:

   Tanszék, Int.:

   Dr. Magyar Gábor PhD

   egyetemi docens

   BME-TMIT

   Dr. Szűcs Gábor PhD

   egyetemi docens

   BME-TMIT

   Dr. Mihajlik Péter PhD

   egyetemi adjunktus

   BME-TMIT

   Dr. Gyires-Tóth Bálint PhD

   egyetemi adjunktus

   BME-TMIT