Internet szolgáltatások és alkalmazások

A tantárgy angol neve: Internet Services and Applications

Adatlap utolsó módosítása: 2017. május 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnökinformatikus szak

MSc képzés

Internet architektúra és szolgáltatások főspecializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMMA04 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vidács Attila,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.tmit.bme.hu/vitmma04
4. A tantárgy előadója Dr. Vidács Attila, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Számítógép hálózatok. Távközlő hálózatok és szolgáltatások.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMM132" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMM132", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVITMMA22", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMMA22", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
Nincs kötelező előtanulmányi rend.
7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatók elméletben és gyakorlatban is megismerkednek az internet szolgáltatások és alkalmazások tervezésének és létrehozásának folyamatával.

Áttekintjük az alkalmazás-specifikus, a tartalom-központú és az együttműködést biztosító szolgáltatások jellemzőit, az internet mint szolgáltatás- és alkalmazásfejlesztési platform kihívásait, szolgáltatási modelljeit. Mindezt összekapcsoljuk a szolgáltatások implementálásához szükséges technológiai alapokkal és a szolgáltatásminőség kérdéseivel. Különböző alkalmazási területekről vett esettanulmányokon keresztül bemutatjuk egy internet szolgáltatás megtervezésének és megvalósításának menetét, a sikertörténetek megismerésével bepillantást nyerve technológiai megoldásokon túl a sikerrel alkalmazott üzleti modellekbe is.

Az internet architektúra jellemzőit ismerő mérnök hatékony hálózati szolgáltatásokat képes fejleszteni, az elvárt szolgáltatásminőséggel. A féléves házi feladatok keretében a hallgatók a gyakorlatban is tapasztalatot szereznek a tervezési és megvalósítási ciklusról, képessé válnak új alkalmazások és szolgáltatások megalkotására.

8. A tantárgy részletes tematikája

1.      Szolgáltatások az internet világában, szolgáltatási koncepció(k). Az internet mint szolgáltatás- illetve alkalmazásfejlesztési platform.

2.      Elosztott (hálózati) alkalmazási modellek (kliens/szerver, peer-to-peer, public-subscribe, többesadás-alapú). QoS emberi tényezői. Ember-hálózat interakció.

3.      Hálózati szolgáltatások. Szolgáltatás konvergencia. Nyílt hálózati hozzáférés (OSA). API koncepció, hordozható, technológia- és platformfüggetlen alkalmazások.

4.      Szolgáltatás orientált architektúra (SoA). Web szolgáltatások. Felhő alapú megoldások.

5.      Esettanulmányok. (Pl. Ustream - internetes videó streaming; Skype - p2p kommunikációs rendszer, join.me - konferencia és online közösségi szolgáltatás, ...)

6.      Web szolgáltatások. Web 2.0 (social). A közösségi média jövője.

7.      Esettanulmányok: (Pl. Dropbox - felhő alapú tárolás, szinkronizálás és megosztás; Cubby - IoT platform as a service; ...)

8.      Web 3.0 (szemantikus web). Intelligens szoftver ágensek. Interoperábilis gép-gép interakciók a hálózaton keresztül. Web API-k.

9.      Személyre szabott, kontextus-tudatos, hely- és környezetfüggő szolgáltatások. Ambiens intelligencia; intelligens felhasználói interfészek. Nomadicitás, mobilitás szolgáltatási aspektusai.

10.  Hálózat- és szolgáltatásbiztonság. Hálózatok lehallgathatósága, védekezés a lehallgatás ellen.

11.  Tárgyak internete (IoT). Rétegzett IoT infrastruktúra. Gép-gép kommunikáció kontra IoT. IoT szolgáltatások (IoS - Internet of Services), interakció a fizikai világgal. IoT middleware. IoT adatok gyűjtése és kezelése.

12.  Alkalmazási terület: Intelligens város, intelligens közlekedés. Esettanulmányok.

13.  Alkalmazási terület: E-egészség. Távfelügyeleti rendszerek.

14.  Kitekintés.

Gyakorlatok: A hallgatók csoportokban (2-5 fő) egy-egy projekt feladatot valósítanak meg a félév során, félévközi ellenőrzési pontokkal. A részletes projekt specifikáció elkészítése már a hallgatói feladat része. Követelmény, hogy a megvalósított feladat kötődjék a tárgy előadásain elhangzott anyagrészekhez. (Pl. nyílt forráskódú alkalmazás továbbfejlesztése, kiegészítése.)

1-2. hét: Projektfeladatok megbeszélése, kiadása.

3-4. hét: A szolgáltatások felülnézeti megalapozása, tervezése. Projekt specifikáció, rendszerterv és ütemterv elkészítése, beadása.

5-6. hét: Első ellenőrzés.

9-10. hét: Második ellenőrzés.

13-14. hét: Projektfeladatok beadása, beszámolók.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra tantermi előadás és kéthetenkénti 2 órás gyakorlat. Az előadáson elmondott ismereteket a gyakorlatokon bemutatott majd önállóan csoportban elvégzett projektfeladatok egészítik ki.
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak a feltétele egy kiadott házi feladat sikeres elkészítése és annak bemutatása gyakorlati órán.

A féléves projekt feladat teljesítése maximum 40%-ban beszámítható a féléves érdemjegy meghatározásakor.

A vizsgaidőszakban: Írásbeli és szóbeli vizsga.

11. Pótlási lehetőségek A házi feladat a szorgalmi időszak végéig adható le és mutatható be késedelmesen.
12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint az előadóval történő előzetes egyeztetés alapján.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Thierry Van de Velde, „Value-Added Services for Next Generation Networks", Auerbach Publications, 2007 (978-0849373183)

Kenneth. J. Turner, Evan H. Magill, David J. Marples: „Service Provision: Technologies for Next Generation Communications", John Wiley & Sons Ltd, 2004 (ISBN 0-470-85066-3)

Továbbá minden előadáson megadjuk a kurrens kapcsolódó szakirodalom elérhetőségét.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra 14
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 36
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 28
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Vidács Attila, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék