Önálló laboratórium 2

A tantárgy angol neve: Project Laboratory 2

Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM388   0/0/4/f 6  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Papp Dávid,
4. A tantárgy előadója Az önálló laboratóriumi feladat kiadásáért a felvett tantárgyat gondozó tanszék felelős (ez általában a szakirányokat gondozó tanszéket jelenti).
Ha a hallgató a kar más tanszékének gondozásában lévő témán szeretne dolgozni, akkor ehhez meg kell szereznie az anyatanszék elbocsátó nyilatkozatát és a másik tanszék befogadó nyilatkozatát.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tantárgy a BSc, és MSc képzésben időarányosan megszerzett informatikai és gazdasági ismeretekre épít.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(TárgyTeljesítve("BMEVITMM376")
VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVITMM298")
VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVISZM299")
VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVIMIM379")
VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVIETM373")
VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVIAUM390")
VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVIHIM392") )
ÉS
(Training.Code=("5N-M7")
VAGY
Training.Code=("5N-M8")
VAGY
Training.Code=("5N-MEU")
VAGY
Training.Code=("5N-MGAIN"))

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése A tantárgyban a hallgatók komplex gazdaságinformatikai feladatot oldanak meg, amelynek eredményeként olyan műszaki alkotás jön létre, amelyben a hallgató egyéni közreműködése jól elkülöníthető. Ennek során a gazdaságinformatikusi munka minden lényeges fázisával megismerkednek, és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el.
Az önálló laboratórium tantárgyak felkészítenek a diplomatervezésre, és az önálló gazdaságinformatikusi munkavégzésre.
8. A tantárgy részletes tematikája Az oktatási időszak első hetében (a regisztrációs hetet követően) a hallgatók jelentkeznek a meghirdetett konkrét témákra, vagy témacsoportokra, a leendő konzulenssel egyeztetve a feladatot. Célszerű a téma kiválasztása ügyében a tanszéket a félévet megelőző vizsgaidőszakban felkeresni, amennyiben ez lehetséges. Ajánlott az Önálló laboratórium 1. során megkezdett téma folytatása.
Egy-egy feladat nagyobb részben – gazdasághoz kapcsolódó – informatikai probléma megoldását célozza meg. Főként az alábbi tématerületekről választható: üzleti modellezés, szakértői rendszerek, döntéstámogatás, üzletmenet-folytonosság tervezése, informatikai rendszerek fejlesztése, tudásbázis-tervezés, adat- és tudásbázis-menedzsment, formális nyelvek a modellezésben, informatikai stratégia tervezése, projekttervezés és –irányítás, szabványos fejlesztési megoldások, informatikai rendszerek újjászervezése, integrált vállalatirányítási rendszerek adaptálása, elektronikus és mobil üzletvitel, webtechnológiák üzleti alkalmazása területén. Továbbá rendszerfejlesztés, vállalati/szervezeti szintű alkalmazásintegráció, intelligens elektronikus és mobil megoldások, üzletmenet-folytonosság informatikai aspektusa, IT-támogatott szervezetfejlesztés, szervezetközi alkalmazások, infokommunikációs szolgáltatások, térinformatika, integrált vállalatirányítási rendszerek, adat- és szövegbányászat, trendelemzés és vizualizáció, döntéstámogatás, fejlesztési módszertanok, adatbázis-menedzsment, folyamatmenedzsment, kockázatkezelés, változás- és konfigurációmenedzsment, alkalmazásportfolió-kezelés, mesterséges intelligencia, informatikai audit, csoportmunka támogatása.
A félév elején a hallgatók a konzulensekkel közösen elkészítik a feladatok kiírását és ütemezését. A feladatkiírás konkrét formai követelményeit és leadásának módját a felvett tantárgyat gondozó tanszék határozza meg.
Más kar vagy egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma csak akkor fogadható el, ha a tanszék ahhoz konzulenst biztosít. A külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű, illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező szakember lehet. A feladatot úgy kell kiválasztani, illetve a dokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy a hallgató tevékenysége a vállalat (gazdasági szervezet) érdekeit sértő információk dokumentálása nélkül is elbírálható legyen.
Az önálló laboratóriumi feladat külföldön is készíthető, a BME bármely oktatási nyelvén: magyar, angol, francia, német és orosz nyelven. Ilyen esetben a témát és a teendőket a külső témához hasonló módon előre egyeztetni kell a felvett tantárgyat gondozó tanszékkel. A hallgató munkájáról a külföldi konzulenstől rövid írásos véleményt kell kérni, melyet a konzulens értékel. A külföldön készített munkáról ugyanúgy kell beszámolni, mint az itthon kidolgozott feladatok esetében.
Két vagy több hallgató részére közös témát is lehet kiadni, de csak különválasztva, névre szólóan, ha a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium.
A hallgató feladata, hogy megoldja a konzulensével közösen elkészített feladatkiírásban szereplő feladatát. Ha a hallgató nem a tanszéken dolgozik, akkor a tanszéki konzulensének is rendszeresen be kell számolnia a munka előrehaladásáról.
A tanszék feladata, hogy azokról a munkavégzéshez szükséges feltételekről gondoskodjon, amelyek triviálisan nem állnak rendelkezésre: konzultációt szervezzen tanszéki vagy külső szakértővel, speciális szolgáltatásokat biztosítson.
10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:
Félévközi ellenőrzés rendje
• A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensének.
• A félév végén mindenkinek be kell számolnia a félév során végzett munkáról. A beszámoló szóbeli és írásbeli részt tartalmaz.
• Az írásbeli rész főszövegének terjedelme min. 30 oldal, melyet a szóbeli beszámoló előtt 5 munkanappal korábban kell beadni. Felépítése: irodalmazás vagy a feladat megoldásához alkalmazott rendszer összefoglalója, saját munka leírása, irodalomjegyzék.
• A szóbeli beszámoló szakirányonkénti szekcióülés formájában zajlik. A beosztott hallgatóknak a teljes szekcióülésen részt kell venniük. Szóbeli beszámolójukat 10 perces, vetített prezentáció segítségével kell megtartaniuk.
A félévközi jegy megállapításának módja
A tantárgy félévközi jegyét a témavezető javaslata alapján a konzulensekből álló oktatói bizottság állapítja meg, az alábbi összetevők figyelembevételével:
• a hallgató munkához való viszonya, a feladat megoldási foka, színvonala, szakmai értéke kb. 50%-ban;
• az írásos beszámoló színvonala kb. 25 %-ban;
• a szóbeli beszámoló színvonala kb. 25 %-ban.
Elégtelen osztályzatot szerez az a hallgató, aki
• munkáját nagymértékben elhanyagolta;
• a félévre előírt munkát nem készítette el elégséges minőségben;
• az írásbeli vagy a szóbeli beszámolót nem teljesítette határidőre, és legalább elégséges színvonalon.

b. A vizsgaidőszakban: -

11. Pótlási lehetőségek A félév végi írásbeli és szóbeli beszámoló a pótlási időszakban egy előre kijelölt időpontban pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek Az önálló laboratóriumi munkát tanszéki vagy külső konzulens irányítja, konzultáció vele egyeztetett időpontban és helyen folyik. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell, aki a hallgatót kötelező konzultációra kérheti be.
Tanszéki konzulens a Kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet. Külső konzulens abban az esetben szükséges, ha a témát nem a tanszék javasolta, vagy a tanszéken nincs az adott témához megfelelő szakember.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat – a konzulens irányítása alapján – a hallgató gyűjti össze, dolgozza fel, és a megfelelő módon hivatkozza.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Összesen180 óra
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 
Kari Tanács Oktatási Bizottsága,
Kari Tanács Gazdaságinformatikus-képzés Szakbizottsága
  
 Kósa Zsuzsanna PhD, docens TMIT
Egyéb megjegyzések A tantárgy neve angolul: Project Laboratory 2.