Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium 2

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM380 2 0/0/3/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Papp Dávid,
  4. A tantárgy előadója
  Az önálló laboratóriumi feladat kiadásáért a felvett tantárgyat gondozó tanszék felelős (ez általában a szakirányokat gondozó tanszéket jelenti).
  Ha a hallgató a kar más tanszékének gondozásában lévő témán szeretne dolgozni, akkor ehhez meg kell szereznie az anyatanszék elbocsátó nyilatkozatát és a másik tanszék befogadó nyilatkozatát.
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tantárgy a BSc, és MSc képzésben időarányosan megszerzett informatikai és gazdasági ismeretekre épít.
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgyban a hallgatók komplex gazdaságinformatikai feladatot oldanak meg, amelynek eredményeként olyan műszaki alkotás jön létre, amelyben a hallgató egyéni közreműködése jól elkülöníthető. Ennek során a gazdaságinformatikusi munka minden lényeges fázisával megismerkednek, és az egyes részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el. Az önálló laboratórium tantárgyak felkészítenek a diplomatervezésre, és az önálló gazdaságinformatikusi munkavégzésre.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  Az oktatási időszak első hetében a hallgatók jelentkeznek a meghirdetett konkrét témákra, vagy témacsoportokra, a leendő konzulenssel egyeztetve a feladatot. A feladat egy – a gazdasághoz kapcsolódó – informatikai probléma megoldását célozza meg a hallgató specializációjához kapcsolódó tématerületen. 
  A félév elején a hallgatók a konzulensekkel közösen elkészítik a feladatok kiírását és ütemezését. A feladatkiírás konkrét formai követelményeit és leadásának módját a felvett tantárgyat gondozó tanszék határozza meg.
  Más kar vagy egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma csak akkor fogadható el, ha a tanszék ahhoz konzulenst biztosít. A külső konzulens egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező, vagy szakmájában több mint 5 éve dolgozó, elismert  szakember lehet. A feladatot úgy kell kiválasztani, illetve a dokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy a hallgató tevékenysége a vállalat (gazdasági szervezet) érdekeit sértő információk dokumentálása nélkül is elbírálható legyen.
  Két vagy több hallgató részére közös témát is ki lehet adni, de csak különválasztva, névre szólóan akkor, ha a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)
  Laboratórium.
  A hallgató feladata, hogy megoldja a konzulensével közösen elkészített feladatkiírásban szereplő feladatot. A tanszék feladata, hogy azokról a munkavégzéshez szükséges feltételekről gondoskodjon, amelyek triviálisan nem állnak rendelkezésre, továbbá, hogy konzultációt szervezzen tanszéki vagy külső szakértővel.

  10. Követelmények

  Félévközi ellenőrzés rendje

  • A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens a jelentősebb mérföldköveknél ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak igény szerint akkor is be kell számolnia a tanszéki konzulensének.

  • A félév végén mindenkinek be kell számolnia a félév során végzett munkáról. A beszámoló szóbeli és írásbeli részt tartalmaz.

  • Az írásbeli részt a szóbeli beszámoló előtt 5 munkanappal korábban kell beadni, melynek felépítése: irodalmazás vagy a feladat megoldásához alkalmazott rendszer összefoglalója, saját munka leírása, irodalomjegyzék.

  • A szóbeli beszámoló specializációnkénti szekcióülés formájában zajlik. A beosztott hallgatóknak a teljes szekcióülésen részt kell venniük.

   

  A félévközi jegy megállapításának módja

  A tantárgy félévközi jegyét a témavezető javaslata alapján a konzulensekből álló oktatói bizottság állapítja meg, az alábbi összetevők figyelembevételével:

  • a hallgató munkához való viszonya, a feladat megoldási foka, színvonala, szakmai értéke kb. 50%-ban;

  • az írásos beszámoló színvonala kb. 25 %-ban;

  • a szóbeli beszámoló színvonala kb. 25 %-ban.

  Elégtelen osztályzatot szerez az a hallgató, aki

  • munkáját nagymértékben elhanyagolta;

  • a félévre előírt munkát nem készítette el elégséges minőségben;

  • az írásbeli vagy a szóbeli beszámolót nem teljesítette határidőre, és legalább elégséges színvonalon.

  11. Pótlási lehetőségek A félév végi írásbeli és szóbeli beszámoló a pótlási időszakban egy előre kijelölt időpontban pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek
  Az önálló laboratóriumi munkát tanszéki vagy külső konzulens irányítja, konzultáció vele egyeztetett időpontban és helyen folyik. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is minden esetben biztosítani kell, aki a hallgatót kötelező konzultációra kérheti be.
  Tanszéki konzulens a Kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára, tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója. Külső konzulens abban az esetben szükséges, ha a témát nem a tanszék javasolta, vagy a tanszéken nincs az adott témához megfelelő szakember.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat – a konzulens irányítása alapján – a hallgató gyűjti össze, dolgozza fel, és a megfelelő módon hivatkozza.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Kari Tanács Oktatási Bizottsága, 
  Kari Tanács Gazdaságinformatikus-képzés Szakbizottsága