Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kognitív informatikai modellezés

  A tantárgy angol neve: Cognitive Modeling

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Kognitív infokommunikáció mellékszakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM335 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vicsi Klára,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Baranyi Péter DSc tudományos tanácsadó BME-TMIT
   Dr. Vicsi Klára tudományos tanácsadó BME-TMIT
   Dr. Petres Zoltán ösztöndíjas BME-TMIT
   Szaszák György tanszéki mérnök BME-TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Információ-ábrázolás c. tantárgy ismeretére

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Befejezett BSc

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A kognitív informatika a tudományterületein történt szemléletváltozására támaszkodik. Az elmúlt évtized során a fenti tudományterületeken számos új, a korábbi eredményekkel sokszor szembenálló eredmény látott napvilágot, melyeket a kognitív tudomány foglal össze. Ennek műszaki informatikai megközelítésével a kognitív informatika foglalkozik. A tárgy célja a modern kognitív tudományok kutatási irányai mentén létrehozott modelleket, elméleti eredményeket és az azok alapján elkészített intelligens műszaki rendszereket és alkalmazásokat bemutatni gyakran a látás vagy hallás és beszédfeldolgozás területeiről vett példákon keresztül.

  Mivel a Neumann-féle számítógép architektúrák nem a legmegfelelőbbek a kognitív folyamatok megvalósításához, ezért még a nagy teljesítményű számítógépek sem képesek megoldani az agyban megoldott nagy komplexitású problémákhoz hasonlóakat. Ehhez speciális hardver kialakításokra van szükség, amelyek struktúrájukban is követik az agykéregben tapasztaltakat. A tantárgy harmadik része e hardver megvalósításokat veszi sorra és mutatja be.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A kognitív tudomány. Neurobiológia, kognitív pszichológia alapjai. Az agykéreg moduláris és unitárius megközelítése.
  2. A látás biológiai és kognitív háttere. Retina, szub-kortikális funkciók. Látókéreg funkciói. Elsődleges látókéreg tulajdonságai, receptív mezők és tulajdonságaik, kortikális térképek. Laterális gátlások szerepe. A szemmozgások, és azok szerepe a látásban.
  3. A hallás biológiai és kognitív háttere. A hangosság érzet kialakulása, frekvencia és időbeli szelektivitás, elfedés jelensége, alaphangérzékelés. Hangjelenségek szeparálása és beazonosítása, kategorikus érzékelés. Duplex érzékelés, audiovizuális integráció.
  4. A beszéd keltés és beszédmegértés biológiai és kognitív háttere.
   Beszéd előállítás folyamata, különböző szintjei. Artikulációs bázis kialakulása. A beszéd jellegzetességei. A beszéd és gesztus szinkronja, a beszéd és mimika.
   Beszédészlelés. A beszédmegértési minták működése, kategoriális beszédpercepció, a beszédpercepciós bázis kialakulása.
   Beszéd érzékelési és megértési modellek: motoros modell, analízis szintézissel modell, globális beszédmegértési modell,  Bondarkó-féle elmélet, hierarchikus megértési modell,  interaktív beszédmegértési modell, konnekcionista modellek. Multimodális beszédfeldolgozás
  5. A nyelv kognitív reprezentációja. A nyelv alapjai, formális nyelvek, természetes nyelvek, párbeszéd
  6. Szót ejtünk a fogalomkezelés különböző módszereiről, valamint az objektumok felismerésének képességéről és azok informatikai modelljeiről.
  7.  Retina alapú informatikai modellek: receptív mezők, élkiemelés, szemmozgáson alapuló látórendszerek, hipotézisek.
  8.  Látókérgi funkciókkal kapcsolatos informatikai modellek: Nem-klasszikus receptív mezők, térképek modellezése, vizuális figyelem modellezése, térérzékelés.
  9. A VFA modell. Irányszelektivitás, lateráis gátlás, sarkok és mettszetek keresése.
  10. Lényegkiemelés, vektor kvantálás. Dinamikus programozás. Tudásbázis alapú modellek. „Key word spotting” technika, hierarhikus modellek. Statisztikai alapú mintaillesztési modellek: Rejtett Markov Modell (HMM), neurális háló alapú (NN) modellek, tudásbázis-statisztika elvű hibrid modellek. Dialógus modellek.
  11. Infokommunicációs nyelvi feldolgozás: gépi fordítás, adatbázis hozzáférés, információ visszakeresés, szövegkategorizálás, adatok kinyerése szövegből, stb.
  12. Fogalomkezelés, tartalom alapú keresés képi és szöveges információkban, a hallott és írott nyelv összefüggése.
  13. Kognitív pszichológia alapú modellek: recognition by components, hierarchikus háromszög háló.
  14. Objektumok kognitív felismerése.
  15. Kognitív informatikai modellek számításigénye.
  16. Számítás speciális digitális hardver megvalósításokkal: FPGA, DSP.
  17. Analóg megoldásokon alapú számítások: cellular neural network, korrelációs képérzékelő, opto-mechanikai megoldások.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat.

   

  10. Követelmények
  • szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi dolgozat sikeres megírása az aláírás megszerzésének feltétele.
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli.
  • Elővizsga: nincs.
  11. Pótlási lehetőségek

  Zárthelyi pótlása a pótlási héten.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Folyamatban van egy magyar nyelvű tankönyv elkészítése. Jelenleg hosszabb-rövidebb részek állnak rendelkezésre, ezt a hallgatók letölthetik az internetről.

  Egyébként:

  1. Pléh Csaba, Kovács Gyula, Gulyás Balázs: Kognitív idegtudomány, Osiris Kiadó 2003.
  2. D. Jurafsky, J.H. Martin:Speech and language processing, Prentice Hall 2000.
  3. Gósy Mária : Pszicholingvisztika, Corvina Kiadó, 1999.
  4. Brian C.J. Moore: The Psychology of hearing. Academic Press, 2001
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  42
  Félévközi készülés órákra  10
  Felkészülés zárthelyire  17
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása   3
  Vizsgafelkészülés  48
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Baranyi Péter DSc tudományos tanácsadó BME-TMIT
   Dr. Vicsi Klára tudományos tanácsadó BME-TMIT
   Dr. Petres Zoltán ösztöndíjas BME-TMIT
   Szaszák György tanszéki mérnök BME-TMIT