Infokommunikációs laboratórium II.

A tantárgy angol neve: Infocommunications Laboratory II.

Adatlap utolsó módosítása: 2013. április 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Infokommunikációs rendszerek szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM311 3 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Marosits Tamás,
A tantárgy tanszéki weboldala http://alpha.tmit.bme.hu/labor/m311/
4. A tantárgy előadója

 Név:Beosztás: Tanszék, Int.: 
Dr. Marosits Tamásegyetemi adjunktus
BME-TMIT 
Horváth Györgymérnök BME-TMIT 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak, szakirány tantárgyak.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Alairas("BMEVITMM224", _)
ÉS
Alairas("BMEVITMM215", _)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

A tárgyat csak az Infokommunikációs rendszerek MSc-s szakirány hallgatói vehetik fel.

Ajánlott, de nem kötelező a tantárgy felvételét megelőzően a VITMM245 Infokommunikációs laboratórium I. tantárgy elvégzése.

 

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, melyek a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott mérésekből állnak. A végzett munka minősítése a mérésekről készített jegyzőkönyv értékelése alapján történik.

8. A tantárgy részletes tematikája

Mérések végzése a következő témakörökben:

 1. Gigabit képes passzív optikai hálózat (GPON) vizsgálata - Gigabit capable Passive Optical Networks (GPON)
 2. Képkódolási eljárások vizsgálata (alulmintavételezés, torzítások, mozgásbecslés) - Picture coding methods
 3. Távközlő mérőműszerek gyártásának tanulmányozása - Study of manufacturing of telecom test equipment
 4. Automatikus beszédfelismerés - Automatic speech recognition
 5. Protokoll megfelelőségi vizsgálat (ISO 9646, TTCN) - Conformance testing
 6. Dialógustervezés VoiceXML-ben - Dialog planning in Voice XML
 7. VoIP központ menedzselése (magán központ hálózatok, számozási terv, VoIP (SIP) trönkök, hangposta) - VoIP exchange management
 8. VoIP forgalom vizsgálata - VoIP traffic testing
 9. Hálózatszimuláció - Network simulation
 10. Útvonalválasztás IP hálózatokban – Routing in IP networks
 11. ADSL hálózat menedzselése (konfiguráció, performance, diagnosztika, Web, SNMP, MIB) – Management of an ADSL netwok

 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A félév során minden hallgató hét (7) kötött tematikájú mérést végez el. A hét mérést a hallgató szabadon választhatja abból a legalább 8 lehetőségből, amelyet a 8. pontban felsorolt témakörökből a félév elején kijelöl és meghirdet a tantárgy oktatói gárdája.

  A hallgatók a méréseket két fős mérőcsoportokban végzik a félév eleji jelentkezéseknek megfelelő időpontokban. A mérésekre előzetesen készülni kell a mérésekhez elektronikus formában vagy a laborban nyomtatott formában rendelkezésre álló mérési utasítások és segédletek alapján. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrizzük. Amennyiben a feltett 5 tesztkérdésre adott hibás válaszok száma 2 vagy ennél több, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés során az mérési utasításban kötelezően előírt feladatokat el kell végezni, elvégzett mérési eredményekről mérőcsoportonként egy jegyzőkönyvet kell készíteni egy - elektronikus formában rendelkezésre álló - jegyzőkönyv keretbe. Fakultatív mérési feladatok is végezhetők a jobb osztályzat elérése érdekében. A mérés végén a mérésvezető a mérés elvégzését aláírással igazolja és a jegyzőkönyvet leosztályozza.

  10. Követelmények

  A követelményeket a. szorgalmi időszakban kell teljesíteni:

  • A félév lezárásának módja: félévközi jegy.
  • A félév elismerése: hét mérés elvégzése, mérésenként legalább elégséges osztályzat. A félévközi jegy a mérésekre adott osztályzatok számtani középértéke a szokásos kerekítési szabályok alkalmazása mellett.
  • Egy mérésre adott osztályzat meghatározásának módja:
   • Az alap osztályzat - melyet a hallgató akkor kap, ha az összes kötelező mérést elvégezte, és a tesztkérdésekre adott válaszai hibátlanok: közepes.
   • Az alap osztályzatot javító tényezők:
    • a mérési eredmények kiértékelése: +1 jegy
    • fakultatív mérési feladat(ok) elvégzése: +1 jegy
   • Az alap osztályzatot rontó tényezők:
    • hibás, vagy hiányzó mérési eredmények: -1 jegy
    • a tesztkérdésekre adott egy hibás válasz: -1 jegy
    • mérnökhöz nem méltó kivitelű (áttekinthetetlen, számos helyesírási hibát tartalmazó) jegyzőkönyv: -1 jegy.
  11. Pótlási lehetőségek

  Minden hallgató részére egy pótmérési lehetőséget biztosítunk, amelyet a tárgyfelelős oktatóval és a mérésvezetővel egyeztetve legkésőbb a pótlási időszak végéig vehet igénybe. Vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Elsősorban a megfelelő mérés vezetőjénél egyéni egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az egyes mérések tárgyát, eszközeit, módszereit és feladatait. Mérési utasítások és segédleteik tartalmazzák, amelyek elektronikus formában a tanszék számítógéphálózatán (http://alpha.tmit.bme.hu/meresek/) - és a laboratóriumban nyomtatott formában is - rendelkezésre állnak. A mérési utasítások feltételezik a méréshez kapcsolódó tantárgy(ak) anyagának és az általános alkalmazású mérőeszközöknek ismeretét

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Félévközi készülés órákra 78
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név:Beosztás: Tanszék, Int.: 
  Kovács Pálmérnök BME-TMIT
  Dr. Marosits Tamás
  egyetemi adjunktusBME-TMIT