Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs laboratórium II.

  A tantárgy angol neve: Infocommunications Laboratory II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. április 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Infokommunikációs rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM311 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Marosits Tamás,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://alpha.tmit.bme.hu/labor/m311/
  4. A tantárgy előadója

   Név:Beosztás: Tanszék, Int.: 
  Dr. Marosits Tamásegyetemi adjunktus
  BME-TMIT 
  Horváth Györgymérnök BME-TMIT 

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak, szakirány tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Alairas("BMEVITMM224", _)
  ÉS
  Alairas("BMEVITMM215", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tárgyat csak az Infokommunikációs rendszerek MSc-s szakirány hallgatói vehetik fel.

  Ajánlott, de nem kötelező a tantárgy felvételét megelőzően a VITMM245 Infokommunikációs laboratórium I. tantárgy elvégzése.

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, melyek a tématerületet bemutató, működő távközlési mintahálózaton végezhető programozott mérésekből állnak. A végzett munka minősítése a mérésekről készített jegyzőkönyv értékelése alapján történik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mérések végzése a következő témakörökben:

  1. Gigabit képes passzív optikai hálózat (GPON) vizsgálata - Gigabit capable Passive Optical Networks (GPON)
  2. Képkódolási eljárások vizsgálata (alulmintavételezés, torzítások, mozgásbecslés) - Picture coding methods
  3. Távközlő mérőműszerek gyártásának tanulmányozása - Study of manufacturing of telecom test equipment
  4. Automatikus beszédfelismerés - Automatic speech recognition
  5. Protokoll megfelelőségi vizsgálat (ISO 9646, TTCN) - Conformance testing
  6. Dialógustervezés VoiceXML-ben - Dialog planning in Voice XML
  7. VoIP központ menedzselése (magán központ hálózatok, számozási terv, VoIP (SIP) trönkök, hangposta) - VoIP exchange management
  8. VoIP forgalom vizsgálata - VoIP traffic testing
  9. Hálózatszimuláció - Network simulation
  10. Útvonalválasztás IP hálózatokban – Routing in IP networks
  11. ADSL hálózat menedzselése (konfiguráció, performance, diagnosztika, Web, SNMP, MIB) – Management of an ADSL netwok

   

   9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

   Az oktatás 4 órás laboratóriumi gyakorlatok formájában történik. A félév során minden hallgató hét (7) kötött tematikájú mérést végez el. A hét mérést a hallgató szabadon választhatja abból a legalább 8 lehetőségből, amelyet a 8. pontban felsorolt témakörökből a félév elején kijelöl és meghirdet a tantárgy oktatói gárdája.

   A hallgatók a méréseket két fős mérőcsoportokban végzik a félév eleji jelentkezéseknek megfelelő időpontokban. A mérésekre előzetesen készülni kell a mérésekhez elektronikus formában vagy a laborban nyomtatott formában rendelkezésre álló mérési utasítások és segédletek alapján. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletek anyagából összeállított tesztkérdésekkel ellenőrizzük. Amennyiben a feltett 5 tesztkérdésre adott hibás válaszok száma 2 vagy ennél több, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

   A mérés során az mérési utasításban kötelezően előírt feladatokat el kell végezni, elvégzett mérési eredményekről mérőcsoportonként egy jegyzőkönyvet kell készíteni egy - elektronikus formában rendelkezésre álló - jegyzőkönyv keretbe. Fakultatív mérési feladatok is végezhetők a jobb osztályzat elérése érdekében. A mérés végén a mérésvezető a mérés elvégzését aláírással igazolja és a jegyzőkönyvet leosztályozza.

   10. Követelmények

   A követelményeket a. szorgalmi időszakban kell teljesíteni:

   • A félév lezárásának módja: félévközi jegy.
   • A félév elismerése: hét mérés elvégzése, mérésenként legalább elégséges osztályzat. A félévközi jegy a mérésekre adott osztályzatok számtani középértéke a szokásos kerekítési szabályok alkalmazása mellett.
   • Egy mérésre adott osztályzat meghatározásának módja:
    • Az alap osztályzat - melyet a hallgató akkor kap, ha az összes kötelező mérést elvégezte, és a tesztkérdésekre adott válaszai hibátlanok: közepes.
    • Az alap osztályzatot javító tényezők:
     • a mérési eredmények kiértékelése: +1 jegy
     • fakultatív mérési feladat(ok) elvégzése: +1 jegy
    • Az alap osztályzatot rontó tényezők:
     • hibás, vagy hiányzó mérési eredmények: -1 jegy
     • a tesztkérdésekre adott egy hibás válasz: -1 jegy
     • mérnökhöz nem méltó kivitelű (áttekinthetetlen, számos helyesírási hibát tartalmazó) jegyzőkönyv: -1 jegy.
   11. Pótlási lehetőségek

   Minden hallgató részére egy pótmérési lehetőséget biztosítunk, amelyet a tárgyfelelős oktatóval és a mérésvezetővel egyeztetve legkésőbb a pótlási időszak végéig vehet igénybe. Vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.

   12. Konzultációs lehetőségek

   Elsősorban a megfelelő mérés vezetőjénél egyéni egyeztetés szerint.

   13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

   Az egyes mérések tárgyát, eszközeit, módszereit és feladatait. Mérési utasítások és segédleteik tartalmazzák, amelyek elektronikus formában a tanszék számítógéphálózatán (http://alpha.tmit.bme.hu/meresek/) - és a laboratóriumban nyomtatott formában is - rendelkezésre állnak. A mérési utasítások feltételezik a méréshez kapcsolódó tantárgy(ak) anyagának és az általános alkalmazású mérőeszközöknek ismeretét

    

   14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
   Kontakt óra 42
   Félévközi készülés órákra 78
   Felkészülés zárthelyire 
   Házi feladat elkészítése 
   Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
   Vizsgafelkészülés 
   Összesen 120
   15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

    Név:Beosztás: Tanszék, Int.: 
   Kovács Pálmérnök BME-TMIT
   Dr. Marosits Tamás
   egyetemi adjunktusBME-TMIT