Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szolgáltatásminőség és- biztonság laboratórium

  A tantárgy angol neve: Quality and Security of Services Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. november 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Hálózatok és szolgáltatások szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM304 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sonkoly Balázs,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://labor.tmit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Heszberger Zalán PhD egyetemi adjunktus BME-TMIT
   Kulik Ivett tanszéki mérnök BME-TMIT
   Sonkoly Balázs ügyv. szakértő BME-TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Infokommunikációs hálózatok, alkalmazások

   

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja egyrészt a szakirány elméleti tantárgyaiban tanított ismeretek gyakorlati ismeretekkel történő kiegészítése, másrészt a mérnöki gyakorlatban használt eszközök és módszerek készség szintű elsajátíttatása, felkészítve ezzel a hallgatókat az Önálló Laboratórium tantárgyban, valamint a mérnöki gyakorlatban végzendő alkotó tevékenységre. A tantárgy oktatása laboratóriumi foglalkozások keretében történik, mely a tématerületet bemutató programozott "mérések"-ből áll.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév során minden hallgató programozott méréseket végez el az alábbi ütemezésben:

            1. hét: Tájékoztató-bevezető előadás, jelentkezés a programozott mérésekre
            2-13. hét: 7 mérés (5x45 perc/alkalom) elvégzése az alábbi témakörökben:

   • Számítógép hálózat szimulációs elemzése NS segítségével
   • DiffServ hálózati architektúra vizsgálata
   • Hálózati szolgáltatások minőségbiztosítása (linux alapú csomagütemezők)
   • QoS támogatás IPv6-al
   • “AAA” protokollok és RADIUS/DIAMETER
   • Virtuális hálózatok biztonsági kérdései
   • Nyilvános kulcsú titkosítási technikák
  • 14. hét: pótmérés, félév zárása.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az oktatás a Távközlési és Médiainformatikai  Tanszékeken (TMIT) történik 5x45 perces laboratóriumi gyakorlatok formájában. A félév során minden hallgató részt vesz a labor-bemutatkozáson és a 8. pontban felsorolt témákhoz kapcsolódóan mérési gyakorlatokat végez. A mérések mérőcsoportokban történnek a félév elején kihirdetett beosztás szerint.
  A mérésekre az elektronikusan elérhető segédletekből kell felkészülni. A felkészülést a mérések kezdetén a segédletekben közölt tananyagra vonatkozó kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.
  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. Az mérések elvégzésekor mérési jegyzőkönyvet és mérési beszámolót kell beadni.
  Az osztályzás a gyakorlaton végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek és beszámolók alapján történik a 10. pont szerint. 
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:
  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok TVSz szerint kerekített átlaga adja. A mérés jegy és az év végi jegy javítására nincs lehetőség.
  A végzett mérések osztályzását az alábbiak szerint végezzük.
  A mérés megkezdésének feltétele az 5 ellenőrző kérdésből álló belépő min. 60 %‑os teljesítése.
  Az egyes mérések értékelése:
  Az osztályzat a kötelező feladatok elvégzése esetén: közepes
  Az osztályzatot javító tényezők: Fakultatív feladatok elvégzése. Az eredmények kiértékelése
  Az osztályzatot rontó tényezők: Hiányzó, vagy hibás mérési eredmények

  11. Pótlási lehetőségek Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet a mérésvezetővel egyeztetett időpontban. A félév során a hiányzás okától függetlenül vagy elégtelen mérésjegy esetén 2 pót mérés elvégzésére van lehetőség.
  12. Konzultációs lehetőségek A mérésvezetőkkel történő konzultációkra a mérések ideje alatt, vagy ettől eltérő időpontban, esetenkénti egyeztetés alapján kerülhet sor.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérések anyagát a bevezető előadás, és a mérési segédletek tartalmazzák.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása42
  Mérési beszámolók elkészítése
  26
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Heszberger Zalán PhD egyetemi adjunktus BME-TMIT